Fit en proper-toets

Hoe werkt de ‘fit en proper’-toets in de praktijk?

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit en proper’-toets) van de beoogde kandidaten.

PublicSpirit wil haar eerste ervaringen met de ‘fit en proper’-toets delen, inzage geven in de meest voorkomende onvolledigheden en tips geven voor het goed doorlopen van deze toets.

Download HIER de leaflet over de ‘fit en proper’-toets.

PublicSpirit