Directeur Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening – Amsterdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Combiwel zoeken wij een Directeur Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening.
U kunt reageren tot en met 22 april 2019 (ref.nr. 6762).

Organisatie

COMBIWEL
Combiwel is een Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisatie met een breed pakket aan diensten. Amsterdam is een dynamische grote stad. In die delen van de stad met een minder sterk sociaal weefsel, biedt Combiwel – in allerlei vormen – versteviging van de sociale structuur. Combiwel werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam in de stadsdelen West, Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Met verschillende diensten, waar veel vrijwilligers actief zijn, draagt Combiwel bij aan de leefbaarheid en structuur van de stad.

NIEUWE KOERS
Met het oog op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en door goed te luisteren naar de gemeente Amsterdam, partners en de bewoners, heeft Combiwel haar werk op een andere manier georganiseerd: kleinschaliger, dichter bij de bewoners, de klanten en partners in de Amsterdamse wijken, flexibeler en slagvaardiger. Combiwel is onderverdeeld in drie werkorganisaties, elk met een eigen identiteit, herkenbaar voor de bewoners van de stad, de gemeente Amsterdam als opdrachtgever, de samenwerkingspartners en natuurlijk de eigen medewerkers. Het geheel wordt ondersteund door een gemeenschappelijk bedrijfsbureau (shared services).

Deze drie werkorganisaties zijn:
• Combiwel voor Kinderen (circa 144 fte).
Een organisatie voor VVE, kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.
• Maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening (circa 90 fte).
Een organisatie voor preventie, ondersteuning en hulp, collectief en individueel.
• Buurtwerk (circa 106 fte).
Een projectorganisatie die actief burgerschap faciliteert en vanuit de wijken
georganiseerde activiteiten en -interventies ondersteunt.

De eenheden functioneren onder leiding van een eigen directeur. Hun ondersteuning op het gebied van HRM, financiën en administratie krijgen ze van een gemeenschappelijk bedrijfsbureau, Combiwel Shared Services (circa 50 fte).
De drie eenheden maken deel uit van een en dezelfde holding die wordt aangestuurd door de Algemeen directeur. In de praktijk werken ze met elkaar samen waar dat mogelijk is en meerwaarde oplevert.

Huidige organisatiestructuur
De organisatie heeft een Algemeen directeur en een Raad van Toezicht, met thans 5 leden. De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor beleid en organisatie, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

COMBIWEL MADI/SHV
MaDi/SHV bestaat uit 2 teams: Maatschappelijke Dienstverlening (samen circa 44 fte) en een team Schuldhulpverlening (circa 46 fte) op het Bos en Lommerplein in stadsdeel West.
Maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en schulddienstverleners ondersteunen vanuit Wijkteams informele sociale netwerken voor hulpvragers en werken preventief door activiteiten en voorlichting aan te bieden. Daar waar problemen complex zijn, krijgt men professionele hulp om orde op zaken te stellen en wordt met betrokkene een traject uitgestippeld om weer op de rails te komen.

Een deel van de ureninzet van medewerkers is verschoven van ondersteuning van individuele klanten naar consultatie van (informele) netwerkpartners. Deze is drieledig:
• het op verzoek geven van voorlichting en advies op plekken waar (informele) netwerkpartners hun ontmoeting organiseren;
• het investeren in kennis van initiatiefnemers/sleutelpersonen zodat zij beter toegerust die rol in eigen kring vervullen;
• het op verzoek consulteren van individuele bewoners in hun netwerk waar meer kennis en expertise nodig is.

Amsterdammers in West die in de schulden dreigen te raken of die al schulden hebben, kunnen er dichtbij huis en gratis terecht. Het is een plek waar men elkaar verder helpt door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen op het gebied van (het voorkomen van) schulden. Er kan gebruikgemaakt worden van telefoon en computer. Voor de moeilijke vraagstukken of voor schuldsanering, zijn er professionele schulddienstverleners.

ONTWIKKELINGEN
Het Amsterdamse speelveld is volop in beweging. De gemeente werkt aan de volgende stappen in de ontwikkeling van het sociale domein. En vraagt om verdergaande samenwerking, alliantievorming en innovatieve oplossingen voor de sociale vraagstukken in de stad. Gelijktijdig zorgt de wijze van inkopen dat de concurrentie in de markt toe neemt. In dit spanningsveld ligt de uitdaging!

We zoeken daarom naar een ‘mindshift’. Een kanteling in onze manier van denken en werken. We zoeken naar interne en externe verbindingen, willen nieuwe samenwerkingen en samenwerkingsvormen ontdekken. We gaan het werk opnieuw uitvinden. We stellen ons open voor nieuwe concepten van werken en leren van de best practices in het land.

Dit heeft consequenties voor de interne organisatie. Die zal hiervoor klaargestoomd moeten worden. De organisatie van de toekomst vraagt om de medewerker van de toekomst: modern, resultaatgericht en tweebenig kunnen opereren. Versterking van onze marktgerichtheid en innovatief vermogen zijn noodzakelijk. Daarbij is een scherper zicht en sturing op prestaties, financiën, indicatoren en de omgeving nodig.

Een flinke veranderopdracht, waarvoor lef en visie nodig zijn. Evenals het vermogen om te inspireren, zonder dat het luchtfietserij wordt. Het vergezicht moet leiden tot zichtbare stappen vooruit. Waarbij omgeving en medewerkers hun inbreng hebben. En waarbij het middenkader een cruciale rol heeft in het veranderproces.

De directeur van Combiwel MaDi/SHV heeft per 1 maart 2019 zijn werkzaamheden bij Combiwel beëindigd. Derhalve wordt gezocht naar een nieuwe directeur.

Functie

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van Combiwel MaDi/SHV. En het daadkrachtig en succesvol oppakken van de hiervoor genoemde veranderopdracht.

De directeur MaDi/SHV is een sterke en zelfbewuste persoonlijkheid. Hij/zij stuurt op resultaten en bezit het unieke talent om de harde en zachte elementen van het leidinggeven te kunnen combineren én over te dragen.

De directeur MaDi/SHV is thuis op de vraagstukken binnen de werksoort en heeft ervaring met verandermanagement. Hij/zij ontwikkelt genoemde visie en vertaalt dit naar actie. En weet daarbij zichtbare resultaten te boeken.

De directeur MaDi/SHV stimuleert met en bij teamleiders en medewerkers rolbewustzijn: waarbij zowel inhoudelijke betrokkenheid bij de cliënt gevraagd wordt, als professionele en procesmatige afstand. Hij/zij helpt en coacht de teamleiders bij de ontwikkeling van de medewerkers. Hij/zij stimuleert kwaliteitsdenken en het werken met kwaliteitssystemen.

De directeur geeft leiding aan de teamleiders en geeft waar nodig rugdekking.
Hij/zij zorgt ervoor dat de er nadrukkelijker wordt samengewerkt tussen de twee teams Maatschappelijke Dienstverlening en Schuldhulpverlening. Hij/zij stimuleert de teamleiders en medewerkers in hun rol, waarin voorlichting en collectieve dienstverlening een groeiende rol krijgen.

De directeur beweegt zich makkelijk in een relevante externe omgeving. Hij/zij is een krachtig vertegenwoordiger van de organisatie en weet goed samenwerkingsverbanden te smeden.

De functie directeur MaDi/SHV betreft een functie op strategisch niveau. En kent een forse veranderopgave. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategisch en tactisch beleid. De directeur neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel et cetera in acht.

PROFIEL
De directeur Combiwel MaDi/SHV is het boegbeeld van de werkorganisatie en is een daadkrachtige leidinggevende voor de teamleiders.

De directeur Combiwel MaDi/SHV is een moderne, positieve en betrokken leider. Een maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van de organisatie ten opzichte van potentiële samenwerkingspartners en concurrenten. Hij/zij komt met energie en brengt nieuwe frisse samenwerkings ideeën. Hij/zij is toegankelijk en verbindend en heeft plezier in het opbouwen van werkrelaties, zowel intern als extern. Een directeur die richting geeft en tegelijkertijd, samen met de medewerkers van Combiwel MaDi/SHV en met ondersteuning van de stafafdelingen, de lijnen voor de komende jaren uitwerkt en tot uitvoering brengt.

De directeur is sterk in cijfermatig aansturen en gewend met KPI’s te werken. Hij/zij is goed in staat intuïtie (onderbuikgevoel) met objectieve gegevens te combineren. De directeur is maatschappelijk betrokken en heeft een oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid in mensen.

We zoeken een communicatief sterke people manager die door coaching en professionalisering in staat is de organisatie en de medewerkers mee te nemen in veranderingen. Hij/zij heeft een scherp oog voor kwaliteit, klantgerichtheid en professionele attitude van management en medewerkers en voert hier een gericht en gedegen personeelsbeleid op. De directeur is daadkrachtig, besluitvaardig en duidelijk over doelstellingen en kaders, spreekt hierop aan en complimenteert. Hij/zij laat voorbeeldgedrag zien door ruimte en tijd te nemen voor strategie, creativiteit en innovatie.

De competenties die in het kader van de cultuurverandering voor alle medewerkers gelden zijn: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit.

Functie eisen

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties:

KENNIS
• Academisch werk- en denkniveau;
• Brede kennis van en visie op maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en werken in sociale wijkteams;
• Ruime kennis van (verander)managementtechnieken en organisatiebeleid;
• Kennis in het subsidie”landschap”.

ERVARING
• Ruime ervaring met het aansturen in een maatschappelijke onderneming;
• Ervaring met de verschillende werkterreinen en in verschillende samenwerkingsrelaties en lokaal bestuur;
• Ruime ondernemersvaardigheden. Aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, HR, marketing en financiën;
• Ervaring met het combineren en samenbrengen van intuïtie en cijfers;
• Ervaring met aansturen/implementeren organisatieveranderingen, reorganisaties en cultuurtrajecten.

COMPETENTIES
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit;
• Overtuigend, daadkrachtig, onderhandelingsvaardig, diplomatiek;
• Nieuwsgierig, initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend, coachend;
• Zelfreflectie, (zelf)relativering, lef.

Aanbod

De functie van directeur Combiwel MaDi/SHV is ingeschaald in de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening, schaal 14.

Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie een jaar.
Invulling van de functie op parttime basis behoort tot de mogelijkheden.
Gelet op de complexiteit van de functie betreft het een minimum formatie van 0,8 fte.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn; beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie worden begeleid door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk maandag 22 april a.s. indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u ‘directie solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien de sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer (6762).

PROCEDURE
PublicSpirit verricht de voorselectie (briefselectie en oriënterende gesprekken) en draagt op
13 mei a.s. de sollicitaties van potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie.
Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.

• De eerste selectieronde met de selectiecommissie en een eerste adviescommissie vindt plaats op vrijdag 17 mei a.s.
• Een aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor de tweede selectieronde, bestaande uit een gesprek met een tweede adviescommissie en de selectiecommissie; deze vindt plaats op vrijdag 24 mei a.s.
• Een assessment en een referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit