Directeur-bestuurder Welzijn – Veenendaal

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Veenendaal zoeken wij per augustus 2020 een Directeur-bestuurder Welzijn, voor de nieuw op te richten stichting voor de uitvoering van welzijnstaken.
U kunt reageren tot en met zondag 12 april (ref.nr. 7091).

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Organisatie

DE STICHTING EN DE OPDRACHT
Voor de nieuw op te richten stichting voor de uitvoering van welzijnstaken binnen de gemeente Veenendaal zoeken wij per augustus 2020 een Directeur-bestuurder Welzijn.

Het college heeft ‘Model Veenendaal 2020’ vastgesteld (gebaseerd op de Visie Sociaal Domein). Het model beoogt met een stevige sociale basis en meer samenhang in het sociaal domein een verdere beweging van zware naar lichtere ondersteuning te realiseren. Dit zodat de beschikbare middelen voor ondersteuning aan inwoners daar terecht komt waar het nodig is. De uitwerking van Model Veenendaal 2020 moet zorgen voor een toekomstbestendig evenwicht tussen kwaliteit, financiën en organisatie.

Het college heeft in januari 2020 besloten om een nieuwe stichting op te richten voor de uitvoering van de welzijnstaken (hierna te noemen de Stichting). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het document dat de opdracht bevat voor de directeur-bestuurder van de Stichting. Op basis van deze opdracht richt de directeur-bestuurder de Stichting in opdat de stichting per 1 januari 2021 operationeel is.

De Stichting krijgt de opdracht de instroom naar individuele zorg en ondersteuning door professionals te verlagen en afschaling mogelijk te maken. Dit doet de Stichting door, in samenspraak met zorgaanbieders en de Toegang, gericht vorm te geven aan goede algemene voorzieningen waar inwoners langer terecht kunnen en eerder naar kunnen terugkeren. Toegang, zorgaanbieders en de Stichting passen continu het aanbod op de behoefte aan en versterken de sociale basis zodanig dat het aanbod van individuele ondersteuning kan worden gecombineerd met algemene voorzieningen. Onder de sociale basis verstaan we het geheel van organisaties, bedrijven, religieuze instellingen, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Veenendaal.
Voor de afschaling draagt de Stichting niet alleen verantwoordelijkheid. Ook de toegangsloketten en de gecontracteerde zorgaanbieders dragen hierin verantwoordelijkheid, wat door de gemeente vastgelegd wordt in samenhangende afspraken.

De opdracht is gebaseerd op 4 pijlers die bijdragen aan het versterken van de sociale basis: sociale leefbaarheid, vrijwilligers, langer thuis en opvoeden en opgroeien. De Stichting krijgt een aantal basistaken en daarnaast de mogelijkheid markttaken/ innovatietaken uit te voeren.

De basistaken van de Stichting richten zich op het versterken van de sociale basis met als doel zorg voorkomen (preventie) en afschalen van maatwerk mogelijk maken. Voor de opdracht van de Stichting geldt het volgende:

1. De Stichting werkt met alle partijen in de sociale basis samen om zo vorm te geven aan het realiseren van de maatschappelijke doelen.
2. De Stichting heeft overzicht over waar Veenendalers passende ondersteuning in de sociale basis kunnen krijgen (het aanbod).
3. De Stichting vervult een makelaarsrol tussen de Toegang en organisaties in de sociale basis. Daarbij heeft de Stichting een adviesrol richting gemeente in samenspraak met de spelers uit de sociale basis.
4. De Stichting werkt samen met andere partijen in de sociale basis en initieert, behoudt en versterkt deze samenwerking.
5. De Stichting zorgt dat laagdrempelige algemene voorzieningen georganiseerd worden die zorgen voor snellere uitstroom en minder instroom, in samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties.
6. De Stichting legt verbindingen tussen bedrijven en Veenendalers/organisaties met een ondersteuningsvraag.
7. De Stichting investeert in het onderhouden van de netwerken in een wijk/buurt en brengt nieuwe verbindingen/contacten tot stand.
8. De Stichting bedenkt, initieert en organiseert nieuwe initiatieven/voorzieningen (pilots) ten gunste van een snellere uitstroom of minder instroom. Dit mede op basis van signalen die bij de Toegang en de aanbieders binnenkomen. De Stichting weet wat er in de wijk en de sociale basis speelt. Deze informatie brengt zij samen. De Stichting is proactief in het ophalen van deze signalen. Dit geldt ook voor voorzieningen die nodig zijn om inwoners te activeren en weer aan het werk te helpen.
9. De Stichting speelt flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de afbouw van beschermd wonen, opvang van personen met verward gedrag of armoedebestrijding.
10. Interventies in het kader van nieuwe algemene voorzieningen doen we op basis van geanonimiseerde data (data-gestuurd werken), op basis van landelijke ontwikkelingen én signalen uit de wijk.

Functie

FUNCTIE EN POSITIONERING
De directeur-bestuurder komt in dienst van de gemeente Veenendaal en wordt gedetacheerd naar de Stichting. Formeel is de gemeente opdrachtgever en de Stichting opdrachtnemer. De gemeente en de Stichting zullen uitdrukkelijk vormgeven aan het partnerschap. De directeur-bestuurder heeft binnen de gemeente veel te maken met de opgavemanager en de beleidsmedewerker Welzijn, met de directeur-bestuurder CJG, met de gemeentesecretaris als formele werkgever en met de verantwoordelijke wethouders. De ondersteuning met betrekking tot de bedrijfsvoering is binnen de gemeente georganiseerd. Daarnaast worden er per jaar prestatieafspraken gemaakt, waarbij ‘tellen en vertellen’ van belang is. Er wordt gewerkt met een effectmonitor. Een Raad van Toezicht voor de Stichting wordt benoemd per januari 2021. Bij de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende lokale kennis.

De directeur-bestuurder vertaalt de opdracht in een plan van aanpak, vertaalt dit naar actie en weet daarbij zichtbare resultaten te boeken; dit in overleg met partners en de accounthouder van de gemeente. De Stichting heeft een taakstellend budget van ongeveer 2 miljoen.

Het streven is om de directeur-bestuurder per augustus 2020 te laten starten. Tot 1 januari 2021 is er tijd en ruimte om de Stichting op te tuigen. Op dit moment is een projectteam bezig de contouren neer te zetten. De Project- en Programmamanager zal samen met de beleidsmedewerker Welzijn de inwerkperiode en overdracht verzorgen.

PROFIEL
Voor deze rol zoeken wij een moderne, positieve en betrokken leider en netwerker, een dienstbare en flexibele manager en (politiek) sensitieve bestuurder. De directeur-bestuurder weet een stevige organisatie te bouwen met een duidelijke structuur en oog voor de mensen. De Stichting in Veenendaal bevindt zich, net als andere organisaties in het sociaal domein in Nederland, in een complexe omgeving: het heeft veel en uiteenlopende samenwerkingspartners met verschillende vragen en stijlen. Het is dan ook van belang dat de directeur-bestuurder transparant en integer opereert in dit krachtenveld, met een bepaalde soepelheid en stevigheid. De directeur-bestuurder is een maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van de organisatie ten opzichte van potentiële samenwerkingspartners. Als geen ander kan de directeur-bestuurder het wijkbelang verbinden met het zakelijk belang. Hij/zij komt met energie, brengt nieuwe frisse samenwerkingsideeën en kan zich identificeren met alle lagen van de bevolking. Hij/zij is toegankelijk en verbindend en heeft plezier in het opbouwen van werkrelaties, zowel intern als extern. Een directeur-bestuurder die richting geeft en tegelijkertijd, samen met de medewerkers van de Stichting, de lijnen voor de komende jaren uitwerkt en tot uitvoering brengt.

We zijn op zoek naar een natuurlijke verbinder en onderhandelaar, een sterke en stabiele persoonlijkheid. Iemand die denkt in kansen en mogelijkheden in plaats van uitsluitend in regels en procedures. Een ontwikkelingsgerichte persoon die makkelijk kan schakelen tussen zijn/haar bestuurlijke taken en ‘hands-on’ betrokkenheid bij het team. De directeur-bestuurder is maatschappelijk betrokken en heeft een oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid in mensen. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur wil investeren in een lerende organisatie om samen te ontwikkelen.

Functie-eisen

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties:

Kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
• Ruime ervaring in het (door)ontwikkelen van een organisatie;
• Ervaring in een ondernemende en innovatieve rol;
• Ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke rol;
• Ervaring met het leidinggeven in een continu veranderende omgeving met goede kennis van bedrijfsvoering;
• Op adequate wijze afleggen van verantwoording;
• Visie op en inzicht in de ontwikkelingen van het sociale domein;
• Ervaring met het combineren en samenbrengen van intuïtie en cijfers;
• Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën binnen de organisatie als daarbuiten.

Competenties:
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit;
• Overtuigend, daadkrachtig, onderhandelingsvaardig, diplomatiek;
• Nieuwsgierig, initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend,
coachend;
• Politieke sensitiviteit, goede omgang met lokale kleuring;
• Zelfreflectie, (zelf)relativering, lef.

Aanbod

De functie is ingedeeld in schaal 13 gemeentelijke cao. De gemeente Veenendaal beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de mogelijkheid tot de aan- en verkoop van verlof, een bijdrage in de reiskosten woon-werk verkeer (100% o.b.v. OV), flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken.

Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie een jaar met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente
Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met zondag 12 april a.s.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7091) en een cv indienen.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn : zo. 12 april
• briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 15 – 17
• presentatie cv’s kandidaten : vr. 1 mei
• 1e selectieronde met selectiecommissie: vr. 8 mei
• 2e selectieronde met adviescommissie en selectiecommissie : do. 14 mei, middag
• Kennismaking eindkandidaat met algemeen directeur : wo. 20 mei, 13.00u
• mogelijkheid assessment, referenties: week 21
• arbeidsvoorwaardengesprek : voor 1 juni
• startdatum : 1 augustus

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit