Directeur-bestuurder – Wageningen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Idealis zoeken wij een Directeur-bestuurder.
De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Stichting Idealis is een zelfstandige woningcorporatie en dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. We verhuren ruim 5.600 eenheden.

Specialist in studentenhuisvesting
Onze doelgroep bestaat uit de (internationale) wo-, hbo- en mbo-studenten van onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede. Idealis biedt ook huisvesting aan assistenten en onderzoekers in opleiding die gerelateerd zijn aan Wageningen University & Research (WUR). Studenten, PhD’ers en stakeholders herkennen Idealis als een solide en betrokken organisatie, bij wie ze graag wonen of mee willen samenwerken. Dit is een positie die we koesteren.

Idealis is geen “gewone” woningcorporatie. Het specialisme is het verhuren van tijdelijke woonruimte aan een specifieke doelgroep, het omgaan met enorm veel verhuizingen in korte tijd en de bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de woningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners. In een jaar veranderen ongeveer 3.000 kamers van bewoner. Idealis heeft daardoor te maken met snel opeenvolgende generaties jongeren en, door de vele buitenlandse studenten, ook een variatie aan culturen en nationaliteiten.

Idealis ziet de verwachte toenemende vraag naar studentenhuisvesting als een kans en een grote uitdaging. Nieuwbouw wordt afgestemd op de woonwensen van studenten en zal gedifferentieerder en flexibeler zijn.

MISSIE
Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede.

Uitgebreide informatie, zoals het jaarverslag en het Ondernemingsplan 2019-2022 zijn te vinden op de website van Idealis: www.idealis.nl.

DE OPGAVE
Het aantal studenten in Wageningen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze groei zet gestaag door. Dat betekent dat er nieuwe kamers nodig zijn. Daarom gaat Idealis in de periode 2019-2022 minstens 1.000 nieuwe kamers realiseren.
Als maatschappelijk betrokken studentenhuisvester wil Idealis ook een verantwoorde bijdrage leveren aan thema’s die in ons werkveld steeds belangrijker zijn geworden, zoals internationalisering in het hoger onderwijs en de zich continuerende sterke groei van Wageningen University & Research (WUR). Daarnaast wordt er landelijk en lokaal een groot beroep gedaan op de bijdrage van corporaties aan de duurzaamheidsambities, zo ook op Idealis. Bij het realiseren van de nieuwbouw, zal hieraan een forse bijdrage worden geleverd.

Samenvattend zijn de belangrijkste opgaven voor de komende periode:
• realiseren van het onlangs vastgestelde ondernemingsplan 2019-2022 en uitvoering geven aan het strategisch voorraadbeleid; leiding geven aan de grote bouwopgave;
• het borgen en verder uitbouwen van de goede relaties met externe stakeholders zoals de WUR en de gemeente;
• vormgeven van de duurzaamheidsambitie;
• verder professionaliseren van de organisatie en beperken van de kwetsbaarheid (in verband met de beperkte omvang); dit kan ook door het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden;

Functie

PROFIEL
De directeur-bestuurder heeft een duidelijke visie op de kerntaak, te weten het huisvesten van studenten en jongeren, en omarmt de missie en kernwaarden van Idealis. Hij/zij hanteert de uitgezette koers als uitgangspunt en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. De nieuwe directeur-bestuurder heeft aantoonbaar affiniteit met de doelgroep, gaat met gemak, oprecht én met plezier in gesprek met de huurders en beschikt over de juiste balans tussen resultaat- en mensgericht.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex netwerk het verschil weet te maken. Voor een kleine organisatie als Idealis is het van belang dat de directeur-bestuurder zowel onderdeel is van de organisatie als bestuurlijk kan opereren en in staat is om op alle niveaus te communiceren. Gelet op de bouwopgave van Idealis beschikt de directeur-bestuurder over een achtergrond op het gebied van project- en/of gebiedsontwikkeling. De nieuwe directeur-bestuurder vindt het een aansprekende opgave om een goed lopende organisatie nog een stap verder te brengen.

Wederzijds vertrouwen en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in de manier van werken, zowel intern als extern. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

DIRECTEUR-BESTUURDER
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust op het belang van Idealis en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder betrekt interne en externe belanghebbenden bij beleidsvorming en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt omschreven worden:
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang, synergie en lokale verankering;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• omarmt de ingeslagen koers, draagt bij aan verdere ontwikkeling en verfijning daarvan, voegt waar mogelijk nog eigen ideeën toe, zorgt voor uitvoering en realisatie van de in gang gezette transitie en draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC; draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert de managers om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen; de directeur-bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan twee leidinggevenden en de stafafdeling;
• treedt op als kritische sparringpartner, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving; zoekt samenwerking met andere partijen;
• vertegenwoordigt Idealis op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van Idealis bij de externe partners en realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de WUR, de gemeente, ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor de huurdersorganisatie (SFO);
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• is bestuurder in de zin van de WOR.

Functie eisen

• academisch denk- en werkniveau;
• generalist met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende en kennis van governance;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep;
• ervaring met project- en/of gebiedsontwikkeling;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, open, benaderbaar, enthousiasmerend;
• goede beheersing van de Engelse taal;
• politiek, bestuurlijk sensitief;
• oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F (maximale bezoldiging
€ 162.000,–) en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.

Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zij bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.


Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6753.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).


PROCEDURE

U wordt verzocht te reageren voor 15 maart.

Planning:
Voorselectiegesprekken: maart
Bespreken cv’s met selectiecommissie: begin april
Eerste selectieronde: begin april
Tweede selectieronde: medio april

Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 mei 2019.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit