Directeur-bestuurder – St.-Annaparochie

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland zoeken wij een directeur-bestuurder.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

TICHT BY HÛS
Met circa 3.800 woningen in drie gemeenten, verspreid over 36 dorpen, is de corporatie Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de doelgroepen. Huurders en andere stakeholders worden zichtbaar betrokken hierbij. Met ruim 50 medewerkers vervult de werkorganisatie professioneel de primaire taken en speelt hierbij zo goed mogelijk in op de uitdagende woontoekomst voor haar huurders en de rol die Wonen NWF hier bij op zich kan nemen.

De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen klant & markt, vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en bedrijfsvoering. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder evenals de controller en P&O-adviseur. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vier personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC). Huurders zijn via de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) actief betrokken hierbij.

Het ondernemingsplan 2016 en het strategisch vastgoedplan 2017 geven richting aan de huidige beweging waarbij Wonen NWF enerzijds toekomstgericht investeert in haar bezit, anderzijds nadrukkelijk innovatief en verantwoord in wil spelen op onafwendbare demografische ontwikkelingen die tot afname van woningbezit leiden. De totale opgave is complex, ook financieel en zal de komende jaren veel aandacht blijven vragen van de organisatie, directeur-bestuurder en RvC.

Centraal staat dan ook het verder ontwikkelen van een taakvolwassen, slagvaardig team dat steeds beter met elkaar en de omgeving verbonden is. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan het optimaliseren van processen met behulp van Lean en coachend leiderschap. Op weg naar een bedrijf dat samen met relevante stakeholders werkt aan een toekomstgerichte maatschappelijke onderneming die tastbaar waarde toevoegt.

Door het aankomende vertrek vanwege pensionering van de huidige directeur-bestuurder zoekt de RvC van Wonen NWF een inspirerende, organisatie- en omgevingssensitieve bruggenbouwer met strategische en inhoudelijke ervaring in een voor deze Friese regio belangrijke maatschappelijke organisatie.

Functie

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering en de daaruit voortvloeiende resultaten van Wonen NWF. Hij/zij legt hierover verantwoording af aan de RvC. Om dit te bereiken is visie nodig op de volkshuisvesting en op de rol van een corporatie in de maatschappij en in Noordwest-Friesland. Verder zijn vaardigheid om hierop beleid te kunnen maken, het lef om hierbij duidelijke bedrijfsmatige/financiële keuzes te maken én deze met een team van mensen te kunnen operationaliseren essentieel.

Verantwoordelijkheden:
• draagt als leider van het MT zorg voor de continuïteit van de organisatie; zorgt voor een gezonde financiële onderneming; zoekt concrete samenwerking met input van huurders en andere partijen;
• bepaalt samen met het MT de koers van de zich doorontwikkelende organisatie, in dialoog met RvC, HDBF, gemeenten en andere stakeholders, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie in de regio en weet samen met het MT financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het samen met het MT opstellen van adequate jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• zorgt voor integraal management en de sturing en inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het MT om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen, is hierbij een kritische en opbouwende sparringpartner van het MT, zet hen in hun kracht, zorgt samen met hen voor een professionele ontwikkeling van alle medewerkers en het oppakken van eigenaarschap;
• is bestuurder in het kader van de WOR, informeert en overlegt waar nodig en wenselijk in het kader van draagvlak, optimale transparantie en samenwerking;
• vertegenwoordigt Wonen NWF op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van de corporatie, realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met ketenpartners, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de Friese corporaties tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is een actief betrokken gesprekspartner voor de huurders en de huurdersorganisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het te voeren beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner; legt verantwoording af aan de RvC.

Functie eisen

Functie-eisen:
• academisch werk- en denkniveau, goed strategisch inzicht;
• ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke positie;
• een enthousiasmerende, inspirerende en motiverende leiderschapsstijl, naast de ander kunnen staan;
• kennis van en affiniteit met de sector;
• strategische ervaring m.b.t. bedrijfsvoering, financieel beleid, vastgoedsturing, financieringsvraagstukken en risicobeheersing;
• aantoonbaar innovatief vermogen en besluitvaardigheid;
• relativeringsvermogen, zelfreflectie, sterk in het verbinden van mensen;
• bereid om te investeren in de plaatselijke en regionale netwerken, bij voorkeur goed bekend met Noord-Nederland, beheersing van het Fries of in ieder geval bereid om de Friese taal te leren verstaan;
• uitstekende sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
• een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
• transparant, integer, respectvol.

Aanbod

De benoeming is in beginsel voor vier jaar, met de intentie tot herbenoeming.
De bruto vergoeding is binnen de Wet Normering Topinkomens.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 92 94. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor maandag 1 april aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 16/17
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 29 april
Eerste selectieronde: 6 mei in Leeuwarden
Tweede selectieronde: 29 mei (middag) in Leeuwarden

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Als uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6716.

Een referentiecheck, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een assessment maken deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen bestuurders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten
‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit