Directeur-bestuurder – Soest

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Cocon Wonen zoeken wij een directeur-bestuurder.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Cocon Wonen is een sociaal betrokken organisatie die op not-for-profit basis in de regio Soest woonruimte verhuurt, met hieraan gelieerde ondersteunende diensten en voorzieningen. De organisatie is primair gericht op 50+ senioren, maar waar mogelijk ook op anderen voor zover dit bijdraagt aan een goed woonklimaat. Cocon Wonen werkt vanuit de visie dat zij ook in de komende jaren een vooraanstaande rol blijft spelen bij het huisvesten van senioren en anderen die opteren voor een beschutte woonomgeving. Mede door de vergrijzing, de maatschappelijke ontwikkeling en het groeiend aantal eenpersoons-huishoudens is er behoefte aan een organisatie die niet alleen woonruimte verhuurt, maar ook ondersteunende (zorg)diensten faciliteert.

De stichting (opgericht in 1971) is met circa 530 verhuureenheden een kleine lean en mean georganiseerde, toekomstgerichte woningstichting en de grootste gespecialiseerde seniorenhuisvester in Soest. Cocon Wonen beschikt over drie wooncomplexen met service; Honsbergen en De Vijverhof en de serviceflat De Drie Eiken en een deel van het wooncomplex De Heybergh in Soesterberg. Men woont zelfstandig en kan, indien noodzakelijk, zorg inroepen. Alle appartementen in deze complexen zijn voorzien van een aantal voorzieningen speciaal voor senioren. Elk woongebouw beschikt over een huismeester, alarmeringssysteem, bibliotheek, hobbyruimte, wasserette, pedicure, multifunctioneel centrum, logeerkamers en een actieve bewonerscommissie.

Cocon Wonen is geen Toegelaten Instelling en wordt dan ook niet getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties, echter volgt waar dit kan en wenselijk is de brancherichtlijnen/-code.

UITDAGINGEN

• Nieuwbouw
Er zijn ver gevorderde plannen om De Drie Eiken in Soesterberg te vervangen door nieuwbouw en om De Vijverhof en het naastgelegen Orlandoterrein in Soest verder te ontwikkelen waarbij 50 seniorenwoningen extra gerealiseerd worden. Hierdoor zou het tekort aan dit type woningen in Soest grotendeels worden opgelost. Dit is een grote uitdaging op alle vlakken waarvoor per project een projectteam zal worden opgezet onder leiding van de directeur-bestuurder.
• Imago en netwerk in de regio
Inmiddels staat Cocon Wonen goed op de kaart en wordt gevonden door woningzoekenden. Echter als toekomstgerichte organisatie is verder investeren in de netwerken in Soest en omliggende regio essentieel voor optimale samenwerking met ketenpartners, overheden en andere instellingen en bedrijven.
• Werkorganisatie
Recente jaarverslagen laten een woningstichting zien die een gezonde basis heeft en ruimte biedt voor de toekomst. Gedurende de afgelopen jaren is op basis van een strategisch koersdocument gewerkt aan het professionaliseren van de werkorganisatie, het optimaliseren van processen en de goede verbinding met huurders. Het verder borgen hiervan en het verder bouwen aan een slagvaardig team van medewerkers en de relaties met bewoners vraagt continue aandacht.


WERKORGANISATIE
De compacte werkorganisatie met tien medewerkers staat dicht bij haar bewoners en is opgebouwd uit drie delen: verhuur/bewonerszaken, technisch beheer en financiën. Voor elk deel is een eerst verantwoordelijke, deze maken gezamenlijk deel uit van het kernteam. Het kernteam wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder.
De lijnen binnen het – voor het merendeel uit parttime medewerkers bestaand – team zijn kort en de samenwerking is informeel. De directeur – bestuurder rapporteert aan de uit zes personen bestaande Raad van Toezicht (RvT). De huurders zijn betrokken en georganiseerd via de Huurdersorganisatie; het centrale orgaan van de drie bewonerscommissies van de wooncomplexen.

Meer informatie vindt u op www.coconwonen.nl.

De huidige directeur-bestuurder heeft aangegeven tegen het einde van dit jaar terug te willen treden. PublicSprit is door de RvT gevraagd om de werving en selectieprocedure van een inspirerende, verbindende opvolger te begeleiden. Hiervoor zoeken wij toekomstgerichte kandidaten, met een hart voor senioren en die begrijpen dat een huis voor deze doelgroep veel meer is dan een dak boven je hoofd.

Functie

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn als volgt samen te vatten:

• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• zet op basis van de huidige koers samen met de organisatie en de RvT de lijnen voor de komende jaren verder uit, zorgt in verbinding voor uitvoering en realisatie (in het bijzonder geldt dit voor de voorgenomen vastgoed projecten) en draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvT; draagt zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages et cetera;
• is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert de medewerkers om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen;
• treedt op als kritische sparringpartner van de organisatie, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• vertegenwoordigt Cocon Wonen op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van Cocon Wonen bij de externe partners en realiseert / onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor de huurdersorganisatie;
• geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit wet- en regelgeving en zoekt samenwerking met andere partijen;
• informeert de RvT adequaat door middel van managementinformatie over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvT als een belangrijke sparringpartner.

ALGEMEEN PROFIEL
De nieuwe directeur-bestuurder moet echt tussen mensen willen staan, transparant, in verbinding. Met een heldere strategische blik, innovatief en creatief werkend aan het verder innemen van een vooraanstaande positie in de regio. Samen met haar/zijn team, RvT, bewoners, gemeente en andere stakeholders. Daarnaast bouwt de nieuwe directeur-bestuurder concreet en aanspreekbaar verder naar de excellente organisatie die Cocon Wonen wil zijn en neemt zij/hij de lead in het verder oppakken van de ambitieuze sloop/nieuwbouw.

Visie: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een woningstichting en een directeur; strategisch, koersvast, inhoudelijk en als speler met ambitie in het maatschappelijk veld.

Inspirerend: een leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

Boegbeeld: iemand die snel een relevant netwerk opbouwt en vanzelfsprekend, open en transparant aanspreekbaar is voor de klanten van Cocon Wonen.

Functie-eisen

• strategische werkervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie, dit kan een woningcorporatie zijn maar hoeft niet, kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en beheer is echter essentieel;
• generalist op academisch niveau met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie te vertalen naar concrete doelen;
• ruime financiële kennis en inzicht in en begrip van de voor de woningstichting relevante financiële kengetallen;
• zakelijke instelling, risicobewust en goede kennis van de bedrijfsvoering;
• integraal verantwoordelijke leidinggevende die ook day-to-day hands-on kan werken en ervaring heeft met maatschappelijk ondernemen;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• hart heeft voor de huurders; affiniteit met de doelgroep en het thema vergrijzing;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
• politiek sensitief;
• betrokken bij relevante ontwikkelingen in de regio, wonen in de regio is een pré.

Verder neemt Cocon Wonen de competenties over die gelden voor een bestuurder van Toegelaten Instellingen zoals vastgesteld in het BTIV 2015, zie bijlage 1.


Aanbod

Gezien de omvang van de organisatie en de werklast in deze functie betreft het een functie voor circa 24 uur per week, flexibel in te delen. Hierbij bent u als vanzelfsprekend wel altijd aanspreekbaar en bereikbaar. Het salaris voor deze functie is marktconform en is gebaseerd op de CAO Woondiensten (schaal N / O). De feitelijke inschaling is afhankelijk van achtergrond en ervaring. Hiernaast gelden de voor deze functie gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vervolgaanstelling van drie jaar met uitzicht op nog eens vier jaar (conform Governance Code).

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u tot 10 juni a.s. contact opnemen met Erik van Kooten, daarna met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor maandag 29 juni aanstaande.

PublicSpirit voert in de week 27 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten op maandag 6 juli aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens zal de eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie op donderdag 9 juli en de tweede ronde op dinsdag 14 juli bij de opdrachtgever plaatsvinden.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Cocon Wonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7122.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek. Een (ontwikkel)assessment kan indien gewenst ook deel uitmaken van de procedure. Omdat Cocon Wonen geen Toegelaten Instelling is wordt de eindkandidaat niet voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit