Directeur-bestuurder – Lochem

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Viverion zoeken wij een Directeur-bestuurder.
U kunt reageren tot 22 februari 2019 (ref.nr. 6717).

Organisatie

Viverion heeft recent haar ondernemingsplan 2019-2021 “Hart voor wonen” vastgesteld. Daarin is de missie als volgt verwoord:
Viverion biedt perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Dit doen wij met ongeveer 5.500 goede en betaalbare sociale huurwoningen in de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem. Wonen en perspectief bieden zijn voor ons meer dan alleen woonruimte leveren: we zetten ons ook actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. We werken daarvoor intensief samen met de gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en andere organisaties.

In het plan wordt de doorontwikkeling van Viverion voor de komende jaren geschetst. U kunt het uitgebreide ondernemingsplan lezen via: https://viverion.nl/uploads/tx_dddownload/Ondernemingsplan_website.pdf
Meer algemene informatie over Viverion is te vinden op de website www.viverion.nl.

Functie

De nieuwe directeur-bestuurder van Viverion heeft “Hart voor wonen”, omarmt de uitgezette lijnen in het ondernemingsplan, heeft ook zelf een visie op de ontwikkelingen binnen de sector en kan, waar nodig, de koers aanvullen of aanscherpen. De directeur-bestuurder heeft lef, is ondernemend en creatief en staat open voor vernieuwende ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.

De directeur-bestuurder hanteert de uitgezette koers als uitgangspunt en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij heeft aantoonbaar affiniteit met de doelgroep, gaat met gemak, oprecht én met plezier in gesprek met de huurders, is verbindend en beschikt over de juiste balans tussen resultaat- en mensgericht.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken. Hij/zij hecht aan samenwerking, zowel binnen de sector (zoals binnen Woon Twente) als met andere externe partijen.
Wederzijds vertrouwen en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in de manier van werken, zowel intern als extern. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

ALGEMEEN
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust naar het belang van Viverion en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt omschreven worden:
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang, synergie en lokale verankering;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• omarmt de ingeslagen koers, draagt bij aan verdere ontwikkeling en verfijning daarvan, voegt waar mogelijk nog eigen ideeën toe, zorgt voor uitvoering en realisatie van de in gang gezette transitie en draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC; draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert de managers om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen; de directeur-bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan twee leidinggevenden, de bestuurssecretaris en de businesscontroller;
• treedt op als kritische sparringpartner van de managers, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving; zoekt samenwerking met andere partijen;
• vertegenwoordigt Viverion op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van Viverion bij de externe partners en realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor de huurdersorganisatie(s);
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• is bestuurder in de zin van de WOR.

Functie eisen

• academisch denk- en werkniveau;
• generalist met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende en ervaring met maatschappelijk ondernemen;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
• politiek sensitief;
• oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F (maximale bezoldiging € 162.000,–) en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.
Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6717.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

PROCEDURE

U wordt verzocht te reageren voor 22 februari 2019.

Planning:
Voorselectiegesprekken: februari 2019
Bespreken cv’s met selectiecommissie: begin maart 2019
Eerste selectieronde: medio maart 2019
Tweede selectieronde: medio maart 2019

Het streven is dat de nieuwe directeur-bestuurder per 1 augustus 2019 (1 juli is ook mogelijk) kan starten.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit