Directeur-Bestuurder – Leeuwarden

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Coöperatie Amaryllis zijn wij op zoek naar een Directeur-Bestuurder.

Je kunt reageren tot en met 29 november 2017 (ref.nr. 6264).

Organisatie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo2015.
De gemeente Leeuwarden heeft besloten een groot deel van de taken onder te brengen bij sociale wijkteams. Coöperatie Amaryllis heeft begin 2014 opdracht gekregen om de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale wijkteams uit te voeren. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de organisatie op 28 mei 2014.

Coöperatie Amaryllis gelooft dat door zaken anders aan te pakken zij kwetsbare bewoners van de gemeente Leeuwarden beter van dienst kan zijn. Dit doet zij door in te zetten op:
• Kijken naar wat iemand nodig heeft in plaats van waar iemand recht op heeft en kijken welke rol de omgeving kan spelen bij het oplossen van de problematiek (familie, netwerk, vrijwilliger, sociaal werker).
• Het organiseren en stimuleren van samenwerking in de wijk. Hierdoor wordt er beter gesignaleerd, kan er preventief worden gehandeld, wordt er gewerkt aan de leefbaarheid in de wijk.
• Samenhang in plaats van versnippering, 1 huishouden, 1 plan, 1 sociaal werker.

DOELGROEP
Coöperatie Amaryllis is er voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden die op enig moment in hun leven tegen vraagstukken aanlopen waar ze zelfstandig niet uitkomen. De volgende doelgroepen worden onderscheiden:
• Mensen die op meerdere momenten in hun leven een vraag om ondersteuning hebben. De vraag is niet permanent, maar keert na verloop van tijd terug.
• Mensen die zelfstandig wonen maar permanent ondersteuning nodig hebben.
• Mensen die bijdragen aan collectieve arrangementen en de sociale cohesie in de wijk stimuleren.

Amaryllis doet niet voor iedereen alles zelf, maar maakt daar waar mogelijk gebruik van het netwerk. Zij biedt zelf actief ondersteuning en begeleiding in het alledaagse aan mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, vaak op meerdere leefgebieden tegelijk. Dit staat in principe los van sociale klasse, inkomensniveau, opleidingsniveau of in welke wijk iemand woont. Hoewel Amaryllis er is voor mensen in alle leeftijden, heeft het bestrijden van de gevolgen van armoede voor kinderen en daarbij het zorgdragen voor voldoende ontwikkelingskansen en een veilige leefomgeving de hoogste prioriteit.

MISSIE EN VISIE
Amaryllis is van waarde omdat zij samen oploopt met mensen die in hun dagelijks leven vragen hebben waar zij zelf niet uitkomen. Amaryllis maakt het verschil doordat ze zich werkelijk verdiept in het leven van de mensen. De mensen worden ondersteund bij de stap vooruit die zij willen zetten. Het streven daarbij is dat iedereen op zijn eigen manier meedoet aan de samenleving.

Amaryllis wil een organisatie zijn die de betutteling voorbij is en die de sociale professionals de ruimte en de mogelijkheden biedt om hun beroep optimaal te kunnen uitoefenen.

KERNWAARDEN

1. Mensgericht
Dat betekent dat ze aansluit bij de vraag en het tempo van de bewoners die ze ondersteunt. Ze kijkt naar wat mensen kunnen (talenten) en niet naar wat de beperkingen zijn. Ze kijkt niet alleen naar de persoon maar ook naar de omgeving waarin hij of zij leeft. Dit is waarom gewerkt wordt als generalisten op basis van het principe ‘1 huishouden, 1 plan 1 sociaal werker’.

2. Ondernemend
Dat wil zeggen dat de medewerkers proactief zijn, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en het lef hebben om dingen (anders) te doen, ook als dat is gebaseerd op intuïtie en ‘gezond verstand’.

3. Duurzaam
Duurzaam betekent dat de medewerkers altijd zoeken naar de oplossingen die langdurig werken en dat als het nodig is ervoor gekozen wordt om op korte termijn te investeren als langetermijneffect verwacht wordt.

4. Verbindend
Amaryllis is een netwerkorganisatie. Alles wat zij doet, doet zij samen met anderen. Ze zoekt altijd naar samenhang en synergie.

De Coöperatie Amaryllis bestaat uit 7 sociale wijkteams, een dorpenteam en een kleine, flexibele staf. Binnen de organisatie zijn de sociale wijkteams bepalend.
De teams moeten zich volledig op hun taak kunnen richten: duidelijk krijgen wat de vraag is en vervolgens doen wat nodig is.


Voor 2018 (en daarna) zijn vier ambities geformuleerd, te weten:

Bewoner centraal
Voor Amaryllis is de leefwereld van bewoners het uitgangspunt voor het handelen. De bewoners werken er samen met Amaryllis aan dat zij in hun leven een stap vooruit kunnen doen in de door hen gewenste richting en mee kunnen doen aan de samenleving. Amaryllis draagt eraan bij dat bewoners zich gehoord weten door politiek en maatschappij.

Samen effectief en efficiënt transformeren
Samen met netwerkpartners in het algemeen en de gemeente in het bijzonder de inhoudelijke doelen realiseren van het gemeentebestuur met betrekking tot de transformatie in het sociaal domein. Dat doet Amaryllis effectief en efficiënt maar vooral duurzaam. Samen bouwen aan een systeemwereld die aansluit bij de leefwereld. Daarbij ervoor zorgen dat het resultaat voor de bewoners voorop staat.

Vitale organisatie
Amaryllis is een lerende en resultaatgerichte organisatie. Ze neemt het vak van sociaal werker zeer serieus. Sociaal werkers doen wat nodig is om hun beroep als ‘sociale professionals’ optimaal uit te kunnen oefenen. Amaryllis faciliteert hen daarbij. Medewerkers hebben binnen de gestelde kaders ruimte om te doen wat nodig is, pakken die ruimte ook en nemen verantwoordelijkheid.
Medewerkers voelen zich gehoord en gewaardeerd met betrekking tot hun bijdrage aan de missie van Amaryllis.

Maatschappelijke waarde
De integrale en normaliserende aanpak van sociale vraagstukken, waardoor bewoners meer zelfredzaam worden en geactiveerd worden tot deelname aan de samenleving, draagt bij tot burgerkracht en sociale cohesie in wijken en dorpen. Hierdoor wordt minder een beroep gedaan op voorzieningen van de overheid. Aan bewoners die blijvende ondersteuning nodig hebben ‘in het alledaagse’ biedt Amaryllis, samen met anderen, passende oplossingen.

Amaryllis komt uit een fase van pionieren, vooroplopen, doen wat nodig is. Er is vanaf de start van de coöperatie veel aandacht geweest voor inhoud en visie. Het is de komende tijd van belang dat de organisatie een verdere professionaliseringsslag maakt. Met name als het gaat om de algehele bedrijfsvoering, uniformiteit van werken en zorgen dat Amaryllis met zo weinig mogelijk protocollen wel kaders heeft en juist daar waar nodig is een meerwaarde kan brengen.

Toegangsfunctie
Door het leveren van adviezen beheert Amaryllis feitelijk de toegang tot de kostbare specialistische en langdurende zorg, voor zover die wordt gefinancierd door de gemeente. Dit levert een unieke positie op naar burgers met zorgvragen, maar ook een financieel risico voor de gemeente. De gemeente wil daarom een stevige invloed hebben op beleid en – in de praktijk – uitvoering van Amaryllis.
Dit doet de gemeente door middel van intensief bestuurlijk overleg, waarin ook de raad van toezicht wordt betrokken.

De gemeentelijke wens tot kostenbeheersing in de specialistische zorg als doel levert spanning op met de werkwijze binnen Amaryllis. Daar geldt het uitgangspunt “doen wat nodig is”, waarbij onnodig beroep op specialistische zorg een positief effect oplevert. Sturing op kostenreductie als doel ondermijnt de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van de professionals en brengt de keuzevrijheid van burgers met zorgbehoeften in gevaar.

Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij de spanning in de relatie tussen Amaryllis en de gemeente op productieve wijze hanteert.

De huidige directeur-bestuurder is tot 1 april 2018 verbonden aan Amaryllis.

Functie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de visie, de ontwikkeling van strategisch beleid en de organisatie van de coöperatie. De directeur-bestuurder opereert in verschillende samenwerkingsrelaties, met elk eigen opgaven, waarbij telkens andere vaardigheden gevraagd worden. Hij/zij is verantwoordelijk voor zowel de samenwerking met inwoners en de externe partners als de afstemming met de opdrachtgever. Hij/zij geeft richting en sturing aan de ingezette transformatie. Als geen ander kan de directeur-bestuurder het wijkbelang verbinden met het zakelijk belang. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de stichting en heeft een verbindende rol ten aanzien van de verschillende teams, de leidinggevenden en de medewerkers. De directeur-bestuurder heeft als taak de stichting te positioneren, zowel in de gemeente als bij andere organisaties waarmee mogelijk samengewerkt kan gaan worden.

Als directeur-bestuurder vertegenwoordig je de Coöperatie Amaryllis naar buiten. Dat betekent dat je een centrale rol vervult in de doorontwikkeling en de verbinding met de gemeente en samenwerkingspartners.

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN IN DE FUNCTIE
• bewaken van de kernwaarden, ook onder druk van derden;
• innovatie en strategisch beleid;
• interne en externe communicatie;
• professionalisering van de organisatie;
• sturing op de activiteiten;
• sturen op houding en gedrag;
• bedrijfsvoering en resultaatafspraken;
• integraal management;
• externe profilering.

Functie eisen

Als directeur-bestuurder schep je een klimaat waarin mensen worden geïnspireerd en gewaardeerd. Je kunt uitleggen, verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd aanspreken. Je bent alert op de signalen en bent in staat om strategisch beleid te vertalen naar mensen en geld. Je stijl is zakelijk, eerlijk en oprecht geïnteresseerd en daarmee breng je rust en vertrouwen. Je weet de medewerkers te inspireren om continu te werken aan kwaliteitsverbetering van de diensten en producten en hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb je een faciliterende en respecterende rol. Tegelijk toon je daadkracht en weet je door te pakken waar nodig. In termen van professioneel eigenaarschap worden taken en verantwoordelijkheden toebedeeld en wordt verantwoorden en aanspreken gevraagd.

Als ervaren manager voer je de regie en stuur je zelfbewust processen aan met heldere kaders en afspraken. De uitgezette koers is de leidraad van je handelen en tegelijkertijd weet je ruimte voor nieuwe ideeën te creëren om innovaties tot stand te laten komen. Je weet binnen de financiële kaders het maximum aan kwaliteit te behalen door te sturen op meetbare resultaten en gedegen planvorming. Je bent betrokken op mens en proces, maar ook op verantwoording en resultaat. Daarnaast heb je een voortrekkersrol bij het verder vormgeven van de transformatieopgave richting organisatie maar ook richting externe partijen.

Je bent een volwaardig gesprekspartner van wethouders en ambtenaren en adviseert en onderhandelt met gezag en diplomatie. Je positioneert de stichting als betrouwbare partner in de gemeente. Je gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en weet alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn.

Ten slotte heb je een sterke affiniteit met het werkterrein van de Coöperatie en geloof je in de gedachte van Amaryllis, zodat je de ambassadeursrol met verve kan vervullen.

KENNIS EN ERVARING
• academisch werk- en denkniveau;
• kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
• ruime ervaring in het (door)ontwikkelen van een organisatie;
• ervaring in een ondernemende en innovatieve rol;
• ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke rol;
• ervaring met het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
• op adequate wijze afleggen van verantwoording;
• weet toepassing te geven aan governance uitgangspunten;
• visie op en inzicht in de ontwikkelingen van het sociale domein;
• vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën binnen de organisatie als daarbuiten;
• vaardigheid in het onderhandelen met gemeente(n) en andere relevante organisaties.

COMPETENTIES
Resultaatgerichtheid en besluitvaardig, klantgerichtheid, flexibiliteit.
Netwerker, politiek/bestuurlijk sensitief, proces- en planmatig, communicatief sterk in woord en op schrift, overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek.
Initiatiefrijk, innovatief, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, verbindend, samenwerkend, coachend.
Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

De maximale totale bezoldiging (WNT2- bedrag) bedraagt € 121.000,– per jaar.

Inlichtingen

Over Amaryllis is meer informatie te vinden op www.amaryllisleeuwarden.nl.
PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij managementassistente Franka Vroom, beiden via telefoonnummer 033-4459443. Je kunt je vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je wordt verzocht te reageren vóór 30 november a.s.

PublicSpirit voert in week 48 en 49 de voorselectiegesprekken en zal de resultaten op 15 december 2017 presenteren aan de selectiecommissie. Op dinsdag 19 december 2017 zullen vervolgens de selectiegesprekken bij Amaryllis plaatsvinden met de remuneratiecommissie van de RvT en een afvaardiging van het management en medezeggenschap. De 2e gespreksronde, een verdiepingsgesprek met de voltallige RvT, vindt plaats op woensdagmiddag 17 januari 2018.

Je kunt je sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via de ‘direct solliciteren’. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv plaatsen. Wil je tevens aangeven wanneer je met vakantie bent en niet beschikbaar bent voor gesprekken?

Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. B. Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6264.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit