Directeur-bestuurder – Helmond

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonpartners zoeken wij een directeur-bestuurder.

U kunt reageren tot 4 februari 2019 (ref.nr. 6700).

Organisatie

Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 8.800 verhuur-eenheden en circa 85 medewerkers die voortdurend mogelijkheden zoekt om haar klanten nog meer woonkwaliteit en woonplezier te bieden. Dat doen ze klantgericht, vanuit de behoeften van de huurders en woningzoekenden en vanuit de ontwikkelingen in de wijken. Woonpartners werkt hierbij samen met huurders, gemeente en veel andere partners. Deze corporatie is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de sociale huurwoningen in de stad. Woonpartners heeft daarom de ambitie om meer het voortouw te nemen in het streven naar een stad met goede, betaalbare en comfortabele woningen waarin iedereen met plezier woont. Dit vanuit de missie:

“Woonpartners zorgt voor betaalbaar en goed wonen. We doen dit samen met onze huurders en onze partners, in en om de woning.”

Woonpartners heeft de afgelopen jaar een verandering ingezet in de organisatie en de bestuursstijl. Het doel hierbij is de dienstverlening verder te optimaliseren, de organisatie te moderniseren en de medewerkers verder te professionaliseren.
Bewegen dus naar een meer klantgerichte organisatie die het belangrijk vindt om zich ook continue te blijven verbeteren.

Recent is een deel van de dienstverlening naar klanten gedigitaliseerd en wordt er dit jaar veel tijd gestopt in het waar mogelijk verbeteren van klantprocessen.

Verder staan er projecten op stapel voor het digitaliseren van de vastgoedportefeuille en het projectmatig integraal stroomlijnen van stuurinformatie. De organisatie is inmiddels zo ingericht dat taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie kunnen worden belegd. Hierbij is de organisatie als het ware opgebouwd uit een cirkel bestaand uit drie parten gevormd door de afdelingen Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Het integraal werkende managementteam (MT) bestaat uit de drie managers van de genoemde afdelingen en de directeur-bestuurder. Verder heeft de organisatie een concerncontroller, een HR-adviseur, een communicatieadviseur en een bestuurssecretaris. Deze vallen rechtstreeks onder de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC). De belangen van de huurders worden behartigd door de actieve huurdersorganisatie Huurders Belangen Vereniging Woonpartners (HBV Woonpartners). Het bestuur van HBV Woonpartners is recent gewijzigd en heeft constructief en frequent contact met Woonpartners.

Regelmatige bestuurswisselingen gedurende afgelopen jaren maken dat het streven naar continuïteit van bestuur voor de komende jaren een belangrijk doel is. Rust in de organisatie, het concreet en in vertrouwen verder ontwikkelen van de organisatie en medewerkers is een voorwaarde om slagvaardig te kunnen blijven werken aan de missie van Woonpartners.

Daarnaast zet Woonpartners in op het verder ontwikkelen van de samenwerking met andere corporaties, gemeente en andere stakeholders. Medewerkers worden hierbij betrokken en krijgen de ruimte om binnen samen vast te stellen kaders meer verantwoordelijkheid te nemen.

Centraal staat dan ook het verder ontwikkelen van een taakvolwassen, slagvaardig team dat met elkaar verbonden is en met relevante stakeholders werkt aan een toekomstgerichte maatschappelijke onderneming die waarde toevoegt.

Door het aankomende vertrek van de huidige interim directeur-bestuurder die de transitie heeft ingezet, zoekt de RvC van Woonpartners een inspirerende, organisatiegerichte bruggenbouwer met strategische en inhoudelijke ervaring in een maatschappelijke organisatie, bij voorkeur opgedaan in de volkshuisvesting.

Functie

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering en de daaruit voortvloeiende resultaten van Woonpartners. Hij/zij legt hierover verantwoording af aan de RvC. Om dit te bereiken is visie nodig op de volkshuisvesting en op de rol van een corporatie in de maatschappij en in de regio Helmond. Verder is de vaardigheid om hierop beleid te kunnen maken én dit met een team van mensen te kunnen operationaliseren essentieel.

Verantwoordelijkheden:
• zet samen met het MT de stip op de horizon en bepaalt de koers van de organisatie, in dialoog met RvC, HBV en andere stakeholders;
• draagt als leider – van een zich ontwikkelend MT – zorg voor de continuïteit van de organisatie; zorgt voor een gezonde financiële onderneming; zoekt concrete samenwerking met input van huurders en andere partijen;
• houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie in de regio van de organisatie en weet samen met het MT financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden, draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het samen met het MT opstellen van adequate jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• zorgt voor integraal management en de sturing en inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het MT om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen, is hierbij een kritische en opbouwende sparringpartner van het MT, zet hen in hun kracht, zorgt samen met hen voor een professionele ontwikkeling van alle medewerkers, besteedt expliciet aandacht aan HRM;
• is bestuurder in het kader van de WOR, informeert en overlegt waar nodig en wenselijk in het kader van draagvlak, optimale transparantie en samenwerking;
• vertegenwoordigt Woonpartners op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van de corporatie, realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, collega-corporaties en ketenpartners tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor de huurders en de huurdersorganisatie (HBV);
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het te voeren beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner; legt verantwoording af aan de RvC.

Functie eisen

De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij uitstek aandacht voor mensen en is maatschappelijk betrokken. Vanuit verbinding, empathisch leiderschap en een strategische achtergrond zet u de ingezette organisatieontwikkeling voort. U hebt daarnaast een scherp oog voor het optimaliseren van processen en het verbeteren van integrale samenwerking hierbij. U bent besluitvaardig en kunt goed omgaan met huurdersbelangen. Woonpartners zoekt voor deze uitdagende functie een energieke bruggenbouwer die doelen bereikt door mensen in hun kracht te zetten, vertrouwen te geven, uit te dagen en te stimuleren.

Functie-eisen:
• academisch werk- en denkniveau, goed strategisch inzicht;
• ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke positie;
• een enthousiasmerende, inspirerende en motiverende leiderschapsstijl, naast de ander kunnen staan;
• kennis van en affiniteit met de sector;
• bewezen strategische ervaring m.b.t. bedrijfsvoering, financieel beleid, bouwopgaven, -beheer/vastgoedsturing, financieringsvraagstukken en risicobeheersing;
• aantoonbaar innovatief vermogen en besluitvaardigheid;
• relativeringsvermogen, zelfreflectie, sterk in het verbinden van mensen;
• bereid om te investeren in de plaatselijke en regionale netwerken, bij voorkeur bekend met de regio Helmond;
• uitstekende sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
• een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
• transparant, integer, respectvol.

COMPETENTIES
Leiderschap
Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan de organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties. Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de RvC.

Samenwerkingsvermogen
Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met stakeholders) en handhaaft deze. Heeft oog voor gedeelde belangen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

Resultaat- en klantgericht
Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft een hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op een effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere stakeholders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling transparant de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van stakeholders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting, kan deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse stakeholders en zorgt daarbij voor een weloverwogen balans voor keuzes en handelen. Hij/zij verantwoordt zich daarover.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen naar langetermijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Besluitvaardig
Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

Overtuigingskracht
Kan met goede argumenten en enthousiasme draagvlak creëren, stopt energie in het uitdragen van ideeën en standpunten, weet goed in te gaan op argumenten en tegenargumenten. Laat deze meewegen in de eigen argumentatie.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verscheidende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de toezichthouders.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Zelfreflectie
Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de organisatie.


Aanbod

De benoeming is in beginsel voor vier jaar, met de intentie tot herbenoeming.
De bruto vergoeding is binnen de Wet Normering Topinkomens.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 92 94. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor maandag 4 februari aanstaande.

PublicSpirit verricht de voorselectie. De interviews hiervoor zijn gepland in week 6 -8. De resultaten worden in week 10 aan de selectiecommissie gepresenteerd. Vervolgens vinden naar verwachting in week 11 de selectiegesprekken met de selectiecommissie bij de opdrachtgever plaats. Verdere data voor de vervolgprocedure worden later bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Als uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6700.

Een referentiecheck, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en mogelijk een assessment maken deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen bestuurders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit