Directeur-bestuurder – Harderwijk

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever UWOON zoeken wij een directeur-bestuurder.
Voor een aansprekende beschrijving van de vacature door medewerkers van UWOON zelf, kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=7UzLE8YOShE&t=3s

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Functie

De nieuwe directeur-bestuurder van UWOON heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de sector en de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. Hij/zij heeft hart voor de doelgroep, wil actief een bijdrage leveren op het gebied van leefbaarheid en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid.
Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

De directeur-bestuurder onderschrijft de vastgestelde doelen uit het ondernemingsplan, voegt eigen accenten toe en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij beschikt over de juiste balans tussen mens- en resultaatgericht.
De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken.

Werken op basis van vertrouwen, dat is het uitgangspunt. Dit vraagt van de directeur-bestuurder maximale transparantie in het informeren en communiceren, op hoofdlijnen indien mogelijk, in detail indien nodig.

De directeur-bestuurder legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken, waarbij continuïteit van de onderneming belangrijker is dan het nemen van een snelle kortetermijnwinst. Bij UWOON staan begrippen centraal als menselijke maat en samen oplossen, maatschappelijk nut en duurzame resultaten, aandacht voor ieders belangen, werken vanuit kennis van klanten, collega’s en andere vakmensen (leefwereld).

UWOON neemt de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015.

Functie-eisen
• academisch denk- en werkniveau;
• generalist met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende en ervaring met maatschappelijk ondernemen;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
• politiek sensitief;
• oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

DE ORGANISATIE
UWOON biedt aan circa 8.600 huishoudens een betaalbare en plezierige huisvesting in de gemeenten Ermelo, Elburg, Oldebroek en Harderwijk. Dit wordt vormgegeven door ongeveer 100 medewerkers (90 fte), met goed onderhouden vastgoed en veel aandacht voor leefbaarheid en gemeenschapsversterking. Belangrijke kaders voor de richting van UWOON zijn:
• een sterke lokale verankering waarbij proactief contacten worden onderhouden met haar lokale belanghouders;
• de vraag van de klant is sturend ten dienste van het aanbod;
• maatschappelijk ondernemen.

Organisatiecultuur
De organisatie is een vraaggestuurde organisatie, waar klanten centraal staan en continue verbetering van de dienstverlening hoog op de agenda staat. Omdat behoud van fijne wijken met een goed leefklimaat, inzet vraagt van bewoners en sociale partners, investeert UWOON actief in goede contacten met bewoners en een stevig netwerk van lokale maatschappelijke partners.
De organisatie kent een gepaste planning-en-controlcyclus en een adequate risicobeheersing. Een transparante, open en integere communicatie is een belangrijke basis binnen de organisatie en tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen.

UWOON heeft de ambities in het ondernemingsplan als volgt geformuleerd:
• We bouwen samen aan tolerante buurten
• We zorgen dat bewoners zich gehoord en gekend voelen
• We bieden snel en flexibel een energiezuinig, betaalbaar huis
• We geven bewoners en partners invloed op wat wij doen
• We dagen elkaar uit tot vernieuwing en verbetering

Ook verduurzaming van de woonvoorraad staat bij UWOON hoog op de agenda. Zowel door gebruik te maken van bewezen techniek als met gebruik van innovatie oplossingen.

Voor meer informatie: www.uwoon.nl of bekijk het filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=7UzLE8YOShE&t=3s

DIRECTEUR-BESTUURDER
De directeur-bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Hij/zij zet aan tot het vinden van adequate en creatieve oplossingen t.b.v. het realiseren van de maatschappelijke opgave van de corporatie en uitdagingen daarbij.

De focus van de bestuurder ligt op middellange en lange termijn, hij/zij anticipeert waar mogelijk op langetermijnbelang van (toekomstige) klanten, zorgt dat kansen gezien en gepakt worden en zorgt tevens voor een goed werkklimaat waarin de medewerkers optimale resultaten bereiken en toekomstige taken van de corporatie gewaarborgd zijn.

TAAKVELDEN EN TAKEN VAN DE BESTUURDER

Beleidszaken:
• draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van het ondernemingsplan van de woningcorporatie;
• stelt het beleid vast;
• draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

Management:
• is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale bedrijfsorganisatie;
• is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, ten minste conform de Wet op de Ondernemingsraden;
• is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd;
• zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatiesysteem;
• voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam (en stafmedewerkers).

Vertegenwoordiging:
• draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern;
• verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt bestuurder samen met leden van het managementteam;
• voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.

Raad van Commissarissen:
• zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC;
• zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie;
• neemt deel aan de vergaderingen van de RvC;
• waarborgt de secretariële ondersteuning van de RvC.


Aanbod

Het bruto jaarinkomen is conform de Wet Normering Topinkomens
(categorie F, maximale bezoldiging is € 168.000,–). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. De functie kan worden ingevuld binnen een range van 32 tot 36 uur.

De benoeming is voor een periode van vier jaar. Bij goed functioneren kan de benoeming verlengd worden met opnieuw vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 10 februari aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken: week 8-9
Shortlistbespreking: 3 maart (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde: 10 maart
Tweede selectieronde: 24 maart

Het streven is dat de nieuwe directeur-bestuurder uiterlijk op 1 augustus 2020 kan starten.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 7035.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit