Directeur-bestuurder – Haarlem

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Elan Wonen zoeken wij een daadkrachtige, verbindende en inspirerende Directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep en midden in de maatschappij staat.
U kunt reageren tot en met zondag 24 november a.s. (6982).

Functie

PROFIEL DIRECTEUR-BESTUURDER

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder per november 2019 is Elan Wonen op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Inmiddels is er een interim directeur-bestuurder aangesteld die ter overbrugging zal aanblijven totdat de nieuwe directeur-bestuurder in dienst komt.

Wij zoeken een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep en midden in de maatschappij staat. U bent een inspirerend leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag.
Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan geeft. U ziet kansen en mogelijkheden en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen. U bent een leider die het voortouw neemt, richting geeft en teamgeest opbouwt en daarbij ook aanspreekbaar is op het eigen handelen.

U hebt een visie en kunt van daaruit richting geven en verbinden. U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, hebt een sterk moreel kompas, u bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt u op als werkgever, ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk. Iemand die snel een relevant netwerk opbouwt, zowel intern als extern. Daadkrachtig en verbindend. U bent een warme persoonlijkheid die zichtbaar is voor de organisatie en haar stakeholders. Daarnaast bent u aanspreekbaar op de resultaten van de organisatie.

FUNCTIE DIRECTEUR-BESTUURDER

Algemeen
De directeur-bestuurder is intern en extern verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van Elan Wonen, de daartoe te volgen strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Intern stelt de directeur-bestuurder de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad betreffende bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en stelt de Raad in staat als sparringpartner van de directeur-bestuurder op te treden. Extern legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de minister, de AW en het WSW. Hij/zij werkt samen met alle relevante stakeholders.

De opdracht
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een verdere professionalisering van de organisatie, de samenwerking met stakeholders, het gezamenlijk bepalen van nieuwe ambities middels het nieuwe ondernemingsplan en het opvolging geven aan het visitatierapport. Verder is de topstructuur aangepast en is een start gemaakt met een verander-cultuurtraject.
De belangrijkste opdracht voor de nieuwe directeur-bestuurder is het doorzetten en het verder brengen van de koers die is ingezet met daarbij aandacht voor het faciliteren van de organisatie om de gestelde doelen vanuit het ondernemingsplan ook te realiseren.

De functie
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn als volgt:
• geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam en onderhoudt zorgvuldig de relaties met de RvC, de ondernemingsraad en de Bewonersraad. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC;
• draagt met enthousiasme de rol en positionering van de corporatie in het externe bestuurlijke en maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de huidige wet- en regelgeving;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt Elan Wonen op alle denkbare niveaus en platforms en onderhoudt de relatie met de stakeholders en breidt deze waar mogelijk verder uit;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeente tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld om de positie van de organisatie als geheel te verstevigen;
• onderhoudt de contacten met bewoners en woningzoekenden, en vindt daarin de juiste balans tussen ziel en zakelijkheid;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met de huurdersorganisatie conform de Overlegwet;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; geeft invulling aan de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het (laten) ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MO, levert een bijdrage aan verdere groei van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• hecht aan medezeggenschap en geeft invulling aan de rol van bestuurder zoals beschreven in de WOR.

Belangrijke functie-eisen voor deze rol in de huidige situatie zijn:
• academisch werk- en denkniveau;
• zichtbaar affiniteit met de volkshuisvesting en haar doelgroep;
• ervaring in (eind)verantwoordelijke positie binnen het publieke domein;
• aantoonbaar gevoel voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
• sterk verbindend vermogen naar de medewerkers, het MT en de RvC, huurders en andere (interne en externe) stakeholders;
• vanuit visie in staat om mens en markt mee te nemen;
• vanuit communicatieve en sociale vaardigheden inspirerend, duidelijk, daadkrachtig en besluitvaardig;
• inspirerende en ondernemende leiderschapsstijl. U bent iemand die anderen beter doet presteren.

ORGANISATIE EN CONTEXT

Context
Elan Wonen is een ondernemende woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent.

Voor deze grote en diverse groep mensen bouwt en beheert Elan Wonen sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften. Zo vergroot zij hun kans op het vinden van een geschikte woning in Haarlem of Heemstede. Daar zijn de mensen van Elan Wonen trots op en daarvoor zetten zij zich iedere dag met veel plezier en energie in. Zij bouwen, innoveren, nemen beredeneerde risico’s, zijn actief in diverse netwerken en hebben een gezonde bedrijfsvoering.

Speerpunten
Elan Wonen heeft vanuit haar huidige ondernemingsplan de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd voor de komende jaren:
• Elan Wonen bouwt: wij investeren voornamelijk in nieuwbouw van compacte woningen met een lage huurprijs, zodat mensen die een sociale huurwoning zoeken sneller een geschikte woning kunnen vinden.
• Elan Wonen geeft thuis: wij komen onze afspraken na en maken onze beloftes waar. Wij luisteren goed naar de wensen, behoeften en ervaringen van onze huurders zodat we hoogwaardige diensten leveren die door huurders worden gewaardeerd.
• Elan Wonen werkt samen: wij nemen het initiatief om nieuwe of intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle partijen die op enige manier kunnen bijdragen aan onze doelstellingen.
Bij elk van deze speerpunten besteden zij in het bijzonder aandacht aan senioren en mensen die zorg aan huis nodig hebben.

De organisatie
Werken bij Elan Wonen betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is en waar ruim 70 betrokken en enthousiaste collega’s aan het werk zijn. De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. In totaal zijn er twee stuurlijnen, ieder met een manager. Beide managers zijn in 2019 benoemd, te weten de manager Strategie en Vastgoedsturing en de manager Bedrijfsvoering en Organisatie.
De stafafdeling ondersteunt beide afdelingen en de directeur-bestuurder. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een no-nonsense cultuur waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn. Elan Wonen heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een professionele organisatie met strakke bedrijfsprocessen die markt- en mensgerichtheid optimaal combineert.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder is Elan Wonen op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Op dit moment is er een interim directeur-bestuurder aangesteld ter overbrugging naar de nieuwe directeur-bestuurder.

Meer informatie over Elan Wonen vindt u op www.elanwonen.nl.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.
De benoeming is in eerste instantie voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met zondag 24 november 2019.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 6982) en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de werving- en selectieprocedure is als volgt:
• Briefselectie en voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 48-49
• Bespreken cv’s met selectiecommissie : ma. 2 december 2019
• 1e selectieronde : ma. 9 december 2019, middag + avond
• 2e selectieronde : vr. 13 december 2019 (tijden n.t.b.)
• 3e selectieronde : di. 17 december 2019, 10.00-15.00u
• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit