Directeur-bestuurder – Goeree-Overflakkee

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Fusieorganisatie van de vier corporaties op Goeree-Overflakkee zoeken wij een directeur-bestuurder.
U kunt reageren tot 20 januari 2019 (ref.nr. 6704).

Organisatie

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is een eiland met een eigen geschiedenis en een eigentijdse cultuur. Het heeft sinds de jaren zestig vaste oeververbindingen en is feitelijk geen eiland meer, maar kent nog wel een herkenbare eilandcultuur. De sfeer is gemoedelijk, de gemeenschapszin en het veiligheidsgevoel onder de inwoners zijn groot.
Grote steden als Rotterdam, Breda en Antwerpen liggen bovendien op een steenworp afstand. Goeree-Overflakkee verbindt zich met deze grote steden zonder de identiteit van een eiland en het unieke eilandgevoel te verliezen. De lokale identiteit kenmerkt zich door hard werken, zelfredzaamheid en elkaar helpen, gebaseerd op traditionele waarden en normen. Sinds 2013 is het hele eiland één gemeente.

De vier woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee hebben de intentie om per 1 juli 2019 met elkaar te fuseren tot een nieuwe woningbouwvereniging. Alle vier de organisaties hebben een verenigingsstructuur met een ledenraad of algemene ledenvergadering. De nieuwe organisatie zal ook een vereniging met een ledenraad zijn. Deze nieuwe corporatie beschikt straks over een vastgoedportefeuille van ongeveer 6.600 woningen op Goeree-Overflakkee. Bij de nieuwe organisatie werken circa 55 medewerkers.

Het uitgangspunt van de vier deelnemende corporaties is een nieuwe corporatie met een nieuwe directeur-bestuurder. Enerzijds ingegeven door de naderende pensionering van de huidige bestuurders en anderzijds met de wens een frisse start te maken met nieuw elan. De uitdrukkelijke wens is dat de nieuwe directeur-bestuurder uiterlijk per 1 juli 2019 zal starten.

De vier woningbouwverenigingen zetten zich iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare kernen te garanderen. Ze zien dat de opgave in dit werkgebied naar de toekomst steeds complexer wordt. Het gaat om vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, vergrijzing, de roep om externe verantwoording en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data.

Goeree-Overflakkee loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Het eiland is in 2020 energieneutraal en produceert dan meer energie dan het verbruikt. Van de nieuwe corporatie wordt verwacht dat zij duurzaamheid als een belangrijk thema meeneemt in haar visie en uitgangspunten.

Met een fusie worden de krachten gebundeld en wordt een nog meer professionele corporatie gecreëerd: de portefeuille nog beter afstemmen op de volkshuisvestelijke opgave, investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en het zijn van een robuustere organisatie die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Een fusie met als resultaat één werkorganisatie biedt de mogelijkheid om bepaalde structurele kosten te besparen ten opzichte van de huidige situatie. Zo kunnen beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven. Met daarbij de nadrukkelijke opgave om de goede elementen van de vier organisaties te integreren in een nieuw geheel, waarbij bewoners direct plezier van de resultaten daarvan ervaren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de vier organisaties:
www.fideswonen.nl
www.woongoedgo.nl
www.wbvbeterwonen.nl
www.beterwonenooltgensplaat.nl


Functie

ALGEMEEN
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van de nieuwe organisatie, de daartoe te volgen strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust naar het belang van de organisatie en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

De directeur-bestuurder stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt hen betreffende bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en stelt de raad in staat als sparringpartner van het bestuur op te treden.

OPDRACHT
Investeren in de organisatie en haar mensen is een heel belangrijk thema in de eerste fase van de nieuwe organisatie. Na de juridische fusie per 1 juli 2019 zullen de vier organisaties een nieuwe werkorganisatie moeten gaan vormen, waarbij verschillende werkprocessen, culturen en uitgangspunten in beleid samenkomen. Daarbij is het van belang een eenduidige koers neer te zetten. Dat alles in een sfeer van ruimte en vertrouwen waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd en de directeur-bestuurder de koers eenduidig uitdraagt, daarop stuurt en iedereen daarop aanspreekbaar is. Het resultaat is trotse medewerkers die met passie hun vak uitoefenen met tevreden bewoners als gevolg van die inzet. Tijdens deze ‘verbouwing’ blijft de winkel dus open! Met andere woorden, onze bewoners mogen hier niets van merken.

DE FUNCTIE
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn als volgt:
• geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam en onderhoudt zorgvuldig de relaties met de ledenraad, de ondernemingsraad en de huurdersverenigingen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC;
• draagt met enthousiasme de rol en positionering van de corporatie in het externe bestuurlijke en maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de huidige wet- en regelgeving;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt de organisatie op alle denkbare niveaus en platforms;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeente tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld om de positie van de organisatie als geheel te verstevigen;
• investeert in de politiek-bestuurlijke relatie;
• onderhoudt de contacten met de belangrijkste stakeholder, de bewoner, en vindt daarin de juiste balans tussen ziel en zakelijkheid;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met de huurdersverenigingen conform de Overlegwet;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; geeft invulling aan de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het (laten) ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere groei van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen; heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers;
• draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• hecht aan medezeggenschap en geeft invulling aan de rol van bestuurder zoals beschreven in de WOR.

Functie eisen

Wij zoeken een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep en midden in de maatschappij staat. U bent een inspirerend leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. Een verbinder die dichtbij mensen staat met een groot empatisch vermogen.

Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan geeft. U ziet kansen en mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor de klant en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen. U bent iemand die invulling geeft aan het sociale gezicht van de nieuwe corporatie.

U hebt een visie en kunt van daaruit richting geven en verbinden. U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, hebt een sterk moreel kompas, u bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op inspirerende wijze treedt u op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Daadkrachtig en verbindend. U bent uw eigen ego voorbij, toegankelijk en besluitvaardig. Daarnaast bent u aanspreekbaar op de resultaten van de organisatie.

De directeur-bestuurder is benaderbaar, toegankelijk en heeft affiniteit met een landelijke omgeving. Voor een kleine middelgrote corporatie op een eiland is het van belang dat de directeur-bestuurder zowel onderdeel is van de organisatie als bestuurlijk kan opereren en
in staat is om op alle niveaus te communiceren.

Wederzijds vertrouwen en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in de manier van werken, zowel in- als extern. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

Daarnaast is het van belang dat u kennis hebt van de cultuur van het eiland en u zich hiermee kunt identificeren. U hebt lokale binding en begrijpt wat er op het eiland leeft.

Alle vier de woningbouwverenigingen onderschrijven de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur in de Governance Code. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld (bijlage 1).

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende functie-eisen en competenties.

FUNCTIE-EISEN
• academisch werk- en denkniveau, goed strategisch inzicht;
• ruime ervaring in een integrale (eind)verantwoordelijke positie;
• kennis van/affiniteit met de volkshuisvesting; visie op de rol van de corporatie in het brede sociaal maatschappelijk domein;
• aantoonbaar gevoel voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
• een inspirerende leiderschapsstijl; zet anderen in hun kracht;
• koersvast, stelt prioriteiten en blijft het overzicht houden;
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• een verbindend vermogen naar de RvC, de managers, de medewerkers, bewoners, de gemeente en andere externe stakeholders;

COMPETENTIES
Ten aanzien van de competenties wordt de geschiktheid van de directeur-bestuurder beoordeeld op de volgende competenties welke voor de toetsing door de Autoriteit woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd. Hierbij gaat het om het oordeel conform de geschiktheidsmatrix op de onderdelen: Governance, Volkshuisvestelijk, Vastgoedontwikkeling en -beheer, Financiën en Control, Juridische zaken en overig.

Hierbij gelden volgens art. 19 van het BTIV de volgende competenties: Authenticiteit, Besluitvaardig, Integriteit en moreel besef, Leiderschap, Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, Overtuigingskracht en Resultaat- en klantgericht, Samenwerkingsvermogen, Vakinhoudelijke kennis en visie en Zelfreflectie.

De directeur-bestuurder beschikt over deze competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage 2 van dit profiel). Deze onderwerpen zullen in de selectiegesprekken aan de orde komen. De kandidaat zal gevraagd worden met voorbeelden te onderbouwen dat hij/zij deze competenties bezit.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.
Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 20 januari a.s.

De globale planning van de procedure is als volgt:
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 4 en 5
• Bespreken cv’s met selectiecommissie: week 6 (begin)
• 1e Selectieronde (gesprekken met 3 selectiecommissies, bestaande uit afvaardiging Leden, RvC’s, Huurders, MT’s en
OR’en): week 6 (2e helft)
• 2e Selectieronde (verdiepend gesprek met voorzitters RvC’s): week 7
• Referenties en mogelijk assessment: week 8

Zodra de exacte data bekend zijn, zullen deze in de vacaturetekst op deze website worden vermeld.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. P. Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6704.


Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit