Directeur-bestuurder – Enschede

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever De Woonplaats zoeken wij een directeur-bestuurder

U kunt reageren tot 1 januari 2018 (ref. nr. 6254).

Organisatie

De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen aanbiedt in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek. Voor De Woonplaats is de kerntaak samen te vatten in het streven naar Duurzaam woongenot: goed en betaalbaar wonen in een prettige buurt, voor iedereen die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Inzetten op duurzaam woongenot vraagt om toekomstbestendig vastgoed en een toekomstbestendige relatie met de huurders.

In het ondernemingsplan 2016-2020 zijn vier hoofddoelen gedefinieerd:
1. Werken vanuit de bedoeling.
2. Medewerkers meer in hun kracht zetten, om te ontwikkelen als lerende organisatie.
3. Het kernproces tot het uitgangspunt voor alle andere processen maken.
4. Hogere eisen stellen aan governance en samenwerking.

De kernwaarden bepalen houding en gedrag. Hoe gaan we om met de mensen om ons heen en wie zijn we als organisatie? De Woonplaats is te herkennen als corporatie met medewerkers die:
betrokken zijn bij huurders en hun individuele omstandigheden willen begrijpen;
professioneel zijn en afspraken nakomen;
verantwoordelijkheid nemen en daarbij denken in resultaten en oplossingen;
integriteit een voorwaarde vinden om geloofwaardig te functioneren.

Meer informatie over De Woonplaats, zoals het jaarverslag 2016 en het ondernemingsplan 2016-2020, vindt u op: www.de-woonplaats.nl

Functie

DE RAAD VAN BESTUUR
De Woonplaats kiest voor een collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB); bestuursleden die op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken. Zij leggen dan ook gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en zijn beiden aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel.
De voorzitter voert de regie over het besluitvormingsproces richting de RvC en is verantwoordelijk voor een adequaat proces en de kwaliteit van de besluitvorming. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het vermelden van de mate van draagvlak of weerstand binnen de RvB of de organisatie ten aanzien van de voorgenomen besluiten.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de RvC en bereidt, in samenwerking met de voorzitter RvC, het overleg voor met de RvC. Voor het onderhandelen met belanghebbenden is er een taakverdeling tussen de leden van de RvB met betrekking tot de eerst aanspreekbare voor deze stakeholders.

De RvB is belast met het besturen van De Woonplaats, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van De Woonplaats, de strategie, de naleving van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de resultaat- ontwikkeling, de inzet van mensen en middelen en de voor De Woonplaats relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

DE BESTUURLIJKE OPGAVE
De Woonplaats heeft de ambitie én de capaciteit om voorop te blijven lopen als het gaat om innovatie. Ook in de komende jaren wil De Woonplaats zich blijven onderscheiden op het gebied van innovatieve beleidsontwikkeling en vernieuwende samenwerkingsvormen.

De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere:

Visie
• In het ondernemingsplan staat de koers van de organisatie beschreven. Deze koers, met Duurzaam Woongenot als leidraad, is ook voor de komende periode richtinggevend.
• Verder ontwikkelen van de visie op de rol van de corporatie in de breedte van het sociaal maatschappelijke domein. Uitwerken van het begrip maatschappelijk ondernemerschap en de betekenis die de corporatie daaraan kan geven.
• Visie op positie als regisseur of onderdeel van de keten: op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking in de keten van wonen, zorg en welzijn.

Samenwerking
• Een open en constructieve relatie met gemeenten als het gaat om wat er moet gebeuren in de wijken en buurten waar de woningen staan en de huurders dus wonen en leven: integratie van diensten op wijkniveau, realiseren van duurzaamheid, omgaan met demografische ontwikkelingen en segregatie. Hetzelfde geldt voor de relatie met collega-corporaties en andere betrokken organisaties op dat wijk- en buurtniveau.
• Inzet op regionalisering: aansluiten bij ontwikkelingen in en maken van keuzes op het externe krachtenveld ten behoeve van het realiseren van de juiste samenhang in volkshuisvestelijke opgave in de regionale woningmarkt.
• Verder ontwikkelen van het vernieuwend aanbesteden in samenwerking en samenspraak met externe partijen.

De huurder
• Versterken van de huurdersparticipatie: continueren en doorontwikkelen van de huidige samenwerking met huurdersorganisaties, zoals het huurdersplatform, de huurdersverenigingen en de bewonerscommissies, en huurders in wijken en buurten.
• Inzet op klanttevredenheid: verbeteren van het proces van dienstverlening ten gunste van de tevredenheid van woningzoekenden en huurders.
• Voorloper zijn en blijven met vernieuwende concepten op het gebied van participatie bij vastgoedontwikkeling en in de leefomgeving.
• Betaalbaarheid: continu zoeken naar juiste evenwicht in de balans tussen prijs en kwaliteit van ons woningaanbod en zorgdragen voor financiële continuïteit van de organisatie.

De organisatie
• De kernwaarden van de organisatie, betrokken, professioneel, verantwoordelijkheid en integriteit, onderdeel laten worden van het dagelijks handelen van alle medewerkers.
• Het HRM-traject, ‘Wij zijn De Woonplaats’, verder ontwikkelen en uitrollen.
• Het personeelsbestand zowel kwalitatief als kwantitatief aan laten sluiten op de behoefte in 2020.
• Verder professionaliseren organisatie: verlaging van bedrijfslasten door processen lean te organiseren.
• Het zorgvuldig beheren van de derivatenportefeuille (en de gevolgen daarvan voor de leningenportefeuille en de rente). Deze derivatenportefeuille legt nu een groot beslag op de financiële middelen en beperkt daarin de flexibiliteit.

De RvB is verantwoordelijk voor de realisatie van bovengenoemde bestuurlijke opgaven.

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ROLLEN
De RvB legt verantwoording af aan de RvC. De tweehoofdige RvB opereert in collegialiteit. Beide leden van de RvB hebben zowel in- als externe verantwoordelijkheden. Hun kwaliteiten zijn verschillend, aanvullend en elkaar versterkend. Beide leden van de RvB hebben eigen portefeuilles en maken pragmatische afspraken over rapportagelijnen. Zij spreken een taakverdeling af op basis van verantwoordelijkheden, competenties en affiniteit. Zij zijn ieder eerste aanspreekpunt voor een aantal taken. Deze taakverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

De RvB is verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling van de organisatie.

De aandachtsgebieden van de RvB kunnen als volgt samengevat worden:
• geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC;
• stuurt de werkorganisatie en de beleidsgebieden aan in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde financiële onderneming; houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met huurdersorganisaties conform de Overlegwet;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt De Woonplaats op alle denkbare niveaus en platforms;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeenten tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld; gaat actief op zoek naar innovatieve samenwerkingsvormen;
• geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving; zoekt samenwerking met andere partijen;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages;
• bepaalt het personeelsbeleid;
• draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner.

Rollen:
Een tweetal rollen verdient nog aparte vermelding:
• Voorzitter: de voorzitter is boegbeeld van de organisatie en vertegenwoordigt De Woonplaats bij diverse instanties, gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere relaties.
• De voorzitter is bestuurder in de zin van de WOR en voert het overleg met het medezeggenschapsorgaan.

Daarnaast is het van belang dat binnen de RvB de verantwoordelijkheid met betrekking tot het voeren van de administraties gescheiden is van de verantwoordelijkheid voor de (business)control.


Functie eisen

De nieuwe directeur-bestuursvoorzitter van De Woonplaats heeft een visie op de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. De directeur-bestuursvoorzitter hanteert de uitgezette koers als uitgangspunt en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij heeft de ambitie om van De Woonplaats een excellente organisatie maken, is ondernemend en ziet én creëert kansen om het streven naar Duurzaam Woongenot voor de doelgroep nog verder vorm te geven.

De directeur-bestuursvoorzitter is een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking en verbinding, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen. Hij/zij heeft hart voor de doelgroep, beschikt over de juiste balans tussen resultaat- en mensgericht. Een moderne bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld.

De directeur-bestuursvoorzitter is boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken. Samenvattend zoeken wij een inspirerende verbinder, creatief en vernieuwend, die een heldere koers uitzet en mensen, zowel intern als extern, met veel enthousiasme daarin meekrijgt.

De Woonplaats neemt de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015.

Functie-eisen
• academisch denk- en werkniveau;
• generalist met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• brede, integraal (eind)verantwoordelijke leidinggevende ervaring en ervaring met maatschappelijk ondernemen;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
• politiek sensitief;
• oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen is voor 2017 conform de Wet Normering Topinkomens in categorie H.

De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 januari 2018.

PublicSpirit voert in januari de gesprekken en zal de resultaten op 30 januari presenteren. De eerste selectieronde zal plaatsvinden op donderdag 15 februari en de tweede selectieronde op donderdag 22 februari.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de direct solliciteren button onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6254.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit