Directeur-Bestuurder – Breda

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever woningcorporatie Laurentius zoeken wij een Directeur-Bestuurder.
De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

CONTEXT
Laurentius is een woningcorporatie met ongeveer 7.500 huurwoningen in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Dagelijks werkt de corporatie aan haar maatschappelijke opdracht om voor voldoende kwalitatief goede woningen te zorgen in haar kerngebied. Voor nu en in de toekomst. Laurentius gunt haar bewoners een thuis. Een plek waar je je op je gemak voelt, veilig voelt en rust ervaart.

Laurentius heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de financiële continuïteit voor haar toekomst te borgen. Daarin is ze goed geslaagd waardoor er voor de nabije toekomst ruimte ontstaat om weer (voorzichtig) te investeren. In nieuwbouw en in het onderhoud van het bestaande bezit, in combinatie met de duurzaamheidsopgave die landelijk is afgesproken. Laurentius staat aan de vooravond om daarin belangrijke keuzes te maken.

MISSIE
De missie van Laurentius is: “Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners bieden we een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor onze bewoners. We werken voor mensen van jong tot oud, en vooral voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.”

DE ORGANISATIE
Werken bij Laurentius betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is en waar ongeveer 70 betrokken en enthousiaste collega’s aan het werk zijn. Laurentius kent een verenigingsstructuur en een Ledenraad en een Presidium. De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In totaal zijn er drie afdelingen, ieder met een manager. Twee afdelingen zorgen voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing: Bedrijfsvoering en Wonen.
De afdeling Staf ondersteunt beide afdelingen en de directeur-bestuurder. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een no-nonsense cultuur waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn. Laurentius heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een professionele organisatie met strakke bedrijfsprocessen die de klanttevredenheid verhogen.

DE VISIE
Waar willen we naartoe, wat is onze bedoeling? De bedoeling van Laurentius is: Samen voor een thuis. Thuis is de plek waar je je op je plek voelt, op je gemak. Een gevoel van veiligheid en rust. Thuis vormt een basis voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Thuisgevoel is voor iedereen anders, Laurentius draagt daaraan bij door het realiseren van een schoon, heel en veilig onderkomen en daar samen met bewoners en medewerkers aan te werken. Dat doet ze vanuit haar bedoeling samen met alle stakeholders, binnen de financiële mogelijkheden en door te werken aan de ontwikkeling van zichzelf en het streven naar uitstekende dienstverlening.

Meer informatie over Laurentius vindt u op www.laurentiuswonen.nl.

Functie

ALGEMEEN
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van Laurentius, de daartoe te volgen strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De directeur-bestuurder stelt de Raad van Toezicht in staat toezicht te houden, legt hen betreffende bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en stelt de raad in staat als sparringpartner van het bestuur op te treden.

DE OPDRACHT
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een Herstelplan dat met ingang van 2012 realiteit werd. Sneller dan gepland is dit Herstelplan uitgevoerd en gerealiseerd waardoor er vanaf 2019 weer mogelijkheden zijn om te investeren, zij het beperkt. Een belangrijke opgave voor de nieuwe bestuurder is om samen met de interne en externe stakeholders uitvoering te geven aan de koers die daartoe is/wordt uitgezet. Welke keuzes worden gemaakt met betrekking tot het ontwikkelen van een investeringsstrategie? Wat is de investeringsopgave met betrekking tot nieuwbouw, onderhoud en duurzaamheid? De nieuwe directeur-bestuurder zal een realistische ambitie neerleggen. Daarbij worden zorgvuldig keuzes gemaakt, focus aangebracht waarmee beleid succesvol kan worden omgezet in uitvoering.

Een ander belangrijk thema voor de nieuwe directeur-bestuurder is het moderniseren van de verenigingsstructuur. Laurentius is een vereniging met een Ledenraad en een Presidium. Naast de statutaire bevoegdheden, draagt de Ledenraad mede zorg voor het bevorderen van de maatschappelijke inbedding van Laurentius en haar continuïteit. De Ledenraad vormt een klankbord voor de directeur-bestuurder en heeft daartoe periodiek overleg met de directeur-bestuurder. Voor het moderniseren van de vereniging is het van belang dat de directeur-bestuurder samen met de RvT en het Presidium nadenkt over de samenstelling van de Ledenraad om de continuïteit van governance voor de toekomst te borgen.

Investeren in de organisatie en haar mensen is een derde belangrijk thema waarbij het van belang is de ingezette koers en gedachtengoed opvolging te geven. Dat betekent een sfeer van ruimte en vertrouwen waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd en de directeur-bestuurder de koers eenduidig uitdraagt, daarop stuurt en iedereen daarop aanspreekbaar is. Het resultaat is trotse medewerkers die met passie hun vak uitoefenen met tevreden bewoners als gevolg van die inzet.

DE FUNCTIE
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn als volgt:
• geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam en onderhoudt zorgvuldig de relaties met het presidium en de ledenraad, de ondernemingsraad en de huurderskoepel. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT;
• draagt met enthousiasme de rol en positionering van de corporatie in het externe bestuurlijke en maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de huidige wet- en regelgeving;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt Laurentius op alle denkbare niveaus en platforms;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeente tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld om de positie van de organisatie als geheel te verstevigen;
• investeert in de politiek-bestuurlijke relatie;
• onderhoudt de contacten met de belangrijkste stakeholder, de bewoner, en vindt daarin de juiste balans tussen ziel en zakelijkheid;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met de huurdersorganisatie conform de Overlegwet;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; geeft invulling aan de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het (laten) ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere groei van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen; heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers;
• draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie;
• informeert de RvT door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvT als een belangrijke sparringpartner;
• hecht aan medezeggenschap en geeft invulling aan de rol van bestuurder zoals beschreven in de WOR.

Functie eisen

Wij zoeken een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep en midden in de maatschappij staat. U bent een inspirerend leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag.
Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan geeft. U ziet kansen en mogelijkheden en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen.

U hebt een visie en kunt van daaruit richting geven en verbinden. U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, hebt een sterk moreel kompas, u bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt u op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Daadkrachtig en verbindend. U bent uw eigen ego voorbij, authentiek, toegankelijk en besluitvaardig. Daarnaast bent u aanspreekbaar op de resultaten van de organisatie.

Laurentius onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur in de Governance Code. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld (bijlage 1).

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende functie-eisen en competenties.

FUNCTIE-EISEN
• academisch werk- en denkniveau, goed strategisch inzicht;
• ruime ervaring in een integrale (eind)verantwoordelijke positie;
• hart voor de doelgroep;
• kennis van de volkshuisvesting; visie op de rol van de corporatie in het brede sociaal maatschappelijk domein;
• een gedegen financieel inzicht met bij voorkeur een bedrijfskundige achtergrond;
• aantoonbaar gevoel voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
• een inspirerende leiderschapsstijl; zet anderen in hun kracht;
• koersvast, stelt prioriteiten en blijft het overzicht houden;
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• een verbindend vermogen naar de RvT, de managers, de medewerkers, bewoners, de gemeente en andere externe stakeholders;

COMPETENTIES
Ten aanzien van de competenties wordt de geschiktheid van de directeur-bestuurder beoordeeld op de volgende competenties welke voor de toetsing door de Autoriteit woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd. Hierbij gaat het om het oordeel conform de geschiktheidsmatrix op de onderdelen: Governance, Volkshuisvestelijk, Vastgoedontwikkeling en -beheer, Financiën en Control, Juridische zaken en overig.

Hierbij gelden volgens art. 19 van het BTIV de volgende competenties: Authenticiteit, Besluitvaardig, Integriteit en moreel besef, Leiderschap, Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, Overtuigingskracht en Resultaat- en klantgericht, Samenwerkingsvermogen, Vakinhoudelijke kennis en visie en Zelfreflectie.

De directeur-bestuurder beschikt over deze competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage 2 van dit profiel). Deze onderwerpen zullen in de selectiegesprekken aan de orde komen. De kandidaat zal gevraagd worden met voorbeelden te onderbouwen dat hij/zij deze competenties bezit.

Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.

Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 2 februari a.s..

De globale planning van de procedure is als volgt:
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 6-7
• Bespreken cv’s met selectiecommissie: medio februari
• Eerste selectieronde: eind februari / begin maart
• Tweede selectieronde: begin maart
Zodra de data definitief zijn vastgesteld, worden deze gecommuniceerd.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de optie ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. P. Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6720.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit