Directeur-bestuurder – Bilthoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonstichting SSW zoeken wij een directeur-bestuurder met stevige vastgoedkennis vanuit de volkshuisvesting.

Je kunt reageren tot vrijdag 25 oktober (ref.nr. 6985)

Functie

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonstichting SSW.

SSW zoekt een directeur-bestuurder met een passie voor de volkshuisvesting en een hart voor onze huurder. Hij/zij is in staat om maatschappelijke en demografische ontwikkelingen te vertalen naar een volkshuisvestelijke visie als basis voor de strategienota voor de komende vier jaar. Verduurzaming van het vastgoed zal daar een belangrijk speerpunt in zijn.

De gewenste kandidaat is een verbinder en een inspirerend leidinggevende die onze missie en ambitie samen met de medewerkers weet door te vertalen naar de praktijk. Vanuit ervaring weet de kandidaat hoe hij/zij daarbij belanghebbenden in het werkveld meeneemt om samen tot een gedragen resultaat te komen. Dat betekent dat hij/zij goed aanvoelt hoe onze doelgroep denkt en hoe de spanningsvelden eruit zien, bijvoorbeeld met de gemeente en de spelers in het netwerk.

Hij/zij is gericht op kansen en mogelijkheden en weet deze te vertalen naar beleid binnen de door wet- en regelgeving en de corporatie vastgestelde kaders. In zijn/haar werkwijze komen begrippen voor als PDCA-cyclus, borgen en stabiliseren. Als persoon is hij/zij open, verbindend en toegankelijk. Daarbij weet hij/zij, met de koers van SSW voor ogen, besluiten/maatregelen te nemen die daadkracht en doorpakken vereisen. Hij/zij is transparant in de wijze waarop hij/zij communiceert en medewerkers betrekt bij besluiten die hij/zij neemt.

SSW
Woonstichting SSW verhuurt 5.000 woningen in de zes kernen van de gemeente De Bilt.
SSW verhuurt woonruimte in een leefbare en duurzame woonomgeving: SSW investeert in stenen én in mensen.

SSW zet zich in voor betaalbare woningen voor lagere- en middeninkomens. Samen met onze huurders en samenwerkingspartners werken we aan vitale wijken, waar mensen prettig wonen.
We zijn behulpzaam tot waar wij kunnen. Niet omdat het moet, maar omdat wij het willen. We zetten ons in voor de belangen van onze huurders. Ook in de samenwerking met onze partners. De kennis die wij opdoen door de contacten met onze huurders heeft waarde bij het behartigen van hun belangen. En bij de samenwerking met onze partners.

Onze kerntaak is het goed, betaalbaar en veilig huisvesten van mensen met een lager- en middeninkomen. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Dat doen we duurzaam: voor onze huidige en toekomstige huurders.
Wij zetten ons in als verbinder om voor onze huurders het positieve verschil te maken. Samen met onze huurders en sociale partners werken wij aan prettig wonen in vitale wijken.

Door onze rollen als huisvester en verbinder zijn wij een belangrijke kennisdeler. Andere partijen sluiten zich graag aan bij ons om advies of informatie te kunnen halen en brengen. Samenwerking en samenhang vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Als netwerkorganisatie richt Woonstichting SSW zich op het leggen van verbindingen met de samenleving.

SSW kent als maatschappelijke onderneming geen aandeelhouders. Op het beschikbaar kapitaal rust een bestemmingsplicht, namelijk investeren in volkshuisvesting en leefbaarheid. De maatschappelijke opdracht is dan ook zorgdragen voor goed, betaalbaar en veilig wonen met name voor mensen met een (financieel) zwakke positie op de woningmarkt.

SSW gebruikt haar kapitaal binnen de doelstelling: doelgericht en efficiënt. Door efficiënt te werken kan SSW haar middelen maximaal en gericht inzetten voor de doelgroep. Het leggen van verbindingen tussen beide componenten levert het meeste maatschappelijke rendement op.

De organisatiestructuur Woonstichting SSW bestaat uit drie afdelingen.
• Wonen & Beheer
• Bedrijfsvoering
• Bestuurskamer.

SSW is in de afrondende fase van de uitvoering van de strategienota voor de periode
2014-2019. In deze nota zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen geschetst en de speerpunten van SSW beschreven. De uitvoering van die nota heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op de organisatie. Er is een transitie geweest om de organisatie en processen zo goed mogelijk af te stemmen op de realisatie van de speerpunten en doelstellingen.

We staan aan de vooravond van het onderzoeken en vaststellen van een nieuwe strategienota. Hierin worden de actuele landelijke en lokale ontwikkelingen geschetst en vertaald naar de speerpunten van SSW voor de komende vier jaar. Met de start van dit traject, wachten we tot de nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld. Er ligt een mooi project voor je klaar wat je met jouw visie, kennis en kunde samen met de medewerkers vorm gaat geven.

MISSIE, VISIE EN AMBITIE
SSW heeft in haar huidige strategienota de volgende speerpunten benoemd:

Samenwerken in De Bilt
We moeten antwoorden vinden op grote maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, decentralisatie van zorg en welzijn en groei van het aantal huishoudens met lage inkomens.
We gaan daartoe in gesprek met belangenhouders als onze huurders, de gemeente, onze collega corporaties en maatschappelijke ondernemers uit zorg en welzijn.

Schaarste eerlijk verdelen
Er is in de Utrechtse regio een structureel tekort aan goedkope woningen, terwijl SSW om bedrijfseconomische redenen, waar het kan en moet, de huren verhoogt. De betaalbaarheid van het wonen staat daarmee onder druk. We sturen daarom bij het verdelen van woningen nog nadrukkelijker op ‘eerlijk verdelen’.

Kwaliteit woningen koesteren en verbeteren
Goedkope woningen zijn schaars. Als we ze moeten slopen, kunnen we een nieuwe woning niet meer voor zo’n lage huur aanbieden. We zijn dus zuinig op de woningen die we hebben en willen in hun kwaliteit en levensduur investeren.

Klantgericht en efficiënt organiseren
We sluiten aan bij de wensen van onze klanten om op de momenten die zij dat zelf willen hun zaken met ons te regelen. We maken onze belangrijkste klantprocessen via internet toegankelijk. Alles wat onze huurders daar zelf doen, bespaart ons tijd en geld. We organiseren zo goedkoop mogelijk om het geld aan investeringen en het laag houden van huren te kunnen besteden. We zoeken met partners naar een doelmatige verdeling van taken. We wegen meer dan vroeger welke taken we zelf doen en welke op het bord van anderen horen.

In 2020 wordt de nieuwe strategienota 2020-2024 vastgesteld.

Op de site van SSW is meer informatie beschikbaar, kijk op: www.ssw.nl.

Functie eisen

ORGANISATIE
• Zorgen voor de continuïteit van SSW, de organisatieontwikkeling in balans houden met de beschikbare middelen, Zorgen voor een gezonde financiële onderneming, rekening houdend met de maatschappelijke functie van de organisatie. Je verbindt daarbij financieel en maatschappelijk rendement met elkaar.
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden. Zoals volkshuisvestingsbeleid, financieel beleid en vastgoedbeleid. Bewaken van de samenhang en synergie hiervan.
• Leiding geven aan de organisatie zodat deze effectief en efficiënt functioneert.
• Verder uitvoeren en realiseren van de transitie naar klantgedreven organisatie.
• Verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van SSW.
• Motiveren, stimuleren en faciliteren van het MT om de organisatie en de medewerkers verder te ontwikkelen.
• Optreden als kritische sparringpartner van het MT. Bijdragen aan de verdere professionalisering van het team en zorgen voor draagvlak en adequate besluitvorming.
• Bepalen personeelsbeleid
• Werken aan eenheid en teamwerk binnen de organisatie
• Vertegenwoordigen van SSW als werkgever in het overleg met de ondernemingsraad.

STRATEGIEONTWIKKELING
• Vertalen van externe ontwikkelingen vanuit de omgeving naar visie en strategisch beleid. Zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van belanghouders, management en medewerkers.

RELATIEMANAGEMENT
• Gesprekspartner van de huurdersvereniging Woonspraak.
• Vertegenwoordigen SSW op alle relevante niveaus en platforms.
• Verantwoordelijk voor een goede profilering van SSW bij externe partners.
• Realiseren en onderhouden strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners.
• Inhoud geven aan maatschappelijk ondernemerschap, kansen benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving. Samenwerking zoeken met andere partijen.

STURING EN VERANTWOORDING
• (Laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages.
• Adequaat informeren Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
• Verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de hele organisatie.

Ten aanzien van de competenties wordt de geschiktheid van de directeur-bestuurder beoordeeld op de volgende competenties welke voor de toetsing door de Autoriteit woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd. Hierbij gaat het om het oordeel conform de geschiktheidsmatrix op de onderdelen: Governance, Volkshuisvestelijk, Vastgoedontwikkeling en -beheer, Financiën en Control, Juridische zaken en overig.

Hierbij gelden de volgens art. 19 van het BTIV vastgestelde competenties:
• Authenticiteit
• Besluitvaardig
• Integriteit en moreel besef
• Leiderschap
• Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
• Overtuigingskracht en Resultaat- en klantgericht
• Samenwerkingsvermogen
• Vakinhoudelijke kennis en visie
• Zelfreflectie.

Mede vanwege een uitgebalanceerde taakverdeling en verantwoording binnen het MT en de uitdaging die er ligt op het gebied van verduurzaming van het vastgoed wordt voor het profiel specifiek stevige vastgoedkennis vanuit de volkshuisvesting gevraagd.

Binnen het MT zijn op dit moment een aantal vacatures. De directeur-bestuurder zal in ieder geval betrokken worden bij de invulling van de vacature van Manager Bedrijfsvoering.


Aanbod

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F (maximale bezoldiging € 162.000,–) en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.
Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zij bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je wordt verzocht te reageren voor 25 oktober

Planning:
Voorselectiegesprekken: tot 8 november
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 11 november
Eerste selectieronde: 14 november (na 17.00 uur)
Tweede selectieronde: 21 november (na 15.30 uur)


Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 december.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via ‘direct solliciteren’. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Je kunt jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6985.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit