Conrector onderwijs – Haarlem

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Lyceum Sancta Maria zoeken wij een Conrector onderwijs.
De reactietermijn is inmiddels verstreken; u kunt niet meer reageren.

Functie

CONRECTOR ONDERWIJS
Lyceum Sancta Maria is een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium in het zuidwesten van Haarlem. Een school met een stevig fundament waarbij de resultaten en kwaliteit goed op orde zijn. Als UNESCO-school leidt men leerlingen op tot wereldburgers. Om dit te bereiken zetten zij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit.
In verband met een interne benoeming is per schooljaar 2020-2021 de functie conrector onderwijs vacant.

Als conrector onderwijs vorm je samen met de rector en de conrector onderwijsorganisatie de schoolleiding. Gezamenlijk geven jullie leiding aan de gehele school vanuit de in het schoolplan geformuleerde strategische doelstellingen. Als conrector onderwijs lever je hierin een strategische en inhoudelijke bijdrage en ben je integraal verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Je geeft integraal leiding aan en draagt verantwoordelijkheid voor het onderwijsbeleid en de leerlingbegeleiding (kwaliteit, ontwikkeling en organisatie) en het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel dat werkzaam is ten behoeve van het onderwijs.

Onderwerpen die voor de conrector onderwijs de aankomende periode hoog op de agenda staan zijn het verder vormgeven van de ingezette koers en ambities van het strategisch meerjarenbeleidsplan met de focus op onderwijsvernieuwing zoals formatief handelen, maatwerk, digitalisering en ICT-beleid. We vinden het belangrijk om een eigentijds antwoord te geven op de vraagstukken van deze tijd en een ontwikkeling in gang te zetten en te houden die visie, creativiteit en ondernemerschap vraagt.

Als conrector onderwijs:
• Geef je leiding aan de afdelingsleiders;
• Organiseer je en stimuleer je het professionele gesprek over de visie op onderwijs en de concretisering daarvan;
• Draag je zorg voor de totstandkoming van en zie je toe op de naleving van afspraken m.b.t. de pedagogische-didactische uitvoering;
• Stimuleer je de ontwikkeling van docenten en afdelingsleiders;
• Faciliteer je de toepassing van nieuw technologie in het onderwijs;
• Creëer je een schoolklimaat dat gericht is op continue verbetering van de onderwijskwaliteit, binnen de visie en missie van school;
• Coördineer je samenhang en standaardisering van jaarprogramma en toetsing binnen de secties;
• Stimuleer je een open en transparante communicatie binnen de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus binnen de onderwijsuitvoering;
• Stimuleer je de samenwerking tussen de secties en jaarlagen;
• Ontwikkel je samenhangend beleid en uitvoering van leerlingbegeleiding, mentoraat en decanaat;
• Zie je toe op optimalisering van de leerlingenzorg binnen de kaders van Passend Onderwijs en de beleidsafspraken rond leerlingenzorg;
• Coördineer je een goede implementatie van de PDCA-cyclus aan de hand van de onderwijsresultaten, evaluaties, feedback en klachten over de uitvoering van de onderwijsorganisatie;
• Draag je zorg voor het opzetten van een kwaliteitsstructuur waarbinnen je gegevens van instroom-doorstroom, uitstroom- en examenresultaten samen met afdelingsleiders evalueert en van passende acties voorziet;
• Bereid je beleid voor ter verbetering van het onderwijs en zie je toe op naleving van bestuurs- en directiebeleid.

PROFIEL
De conrector onderwijs beschikt over de volgende kennis, kwaliteiten en competenties:

Kennis en vaardigheden:
• Heeft een gedegen kennis van onderwijs wet- en regelgeving, bij voorkeur opgedaan in een Masteropleiding gericht op onderwijskundig leiderschap;
• Heeft een gedegen kennis van voor recente ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs;
• Heeft een visie op toekomstgericht onderwijs en het leveren van maatwerk daarin die aansluit op de visie en missie van Sancta;
• Heeft zicht op doorgaande leerlijnen en aansluitingsvraagstukken;
• Heeft zicht op professionaliseringsvraagstukken in het VO;
• Wil graag onderdeel uitmaken van een lerende organisatie en toont daarin voorbeeldgedrag;
• Beschikt over aantoonbare vaardigheid in:
– het voorbereiden en bijdragen aan beleidsnotities;
– het opstellen van meerjaren-/jaarplannen;
– het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden bij de school.

Kwaliteiten:
• Heeft academisch werk- en denkniveau;
• Is een daadkrachtige verbindende teamspeler en een strategische leider;
• Is open, toegankelijk, integer en actiegericht;
• Weet wat er nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen;
• Denkt analytisch en conceptueel;
• Is ambitieus en proactief;
• Is maximaal belastbaar en werkt oplossingsgericht;
• Is rechtvaardig en duidelijk;
• Is schriftelijk en communicatief vaardig.

Competenties:
• Verbindend vermogen
• Relatiemanagement
• Organisatiesensitiviteit
• Plannen en organiseren
• Kwaliteitsgerichtheid
• Communicatief vermogen
• Ontwikkelen van anderen

ORGANISATIE EN CONTEXT

Algemeen:
Sancta Maria Sancta Maria is opgericht in 1931 als gymnasiumonderwijs. Sinds de oprichting is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid en vernieuwd, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en ruimtes zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Leerlingen krijgen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta Maria is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht hun levensvisie of geloofsovertuiging. Op school werken 130 medewerkers. Samen dragen zij zorg voor meer dan 1.400 leerlingen uit Haarlem en omgeving. Sancta Maria heeft goed contact met 60 verschillende basisscholen uit de omgeving.

• Missie
Sancta Maria is een UNESCO-school waarin zij leerlingen met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld laten kijken en laten uitblinken. Dat is wat hen drijft. Zij doen dit door leerlingen te helpen om kennis en vaardigheden te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot evenwichtige, sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in! Drijfveren voor het onderwijs dat zij bieden zijn dan ook: maatschappelijke toerusting, kennisvorming en persoonsvorming.

• Visie
Sancta Maria staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Leerlingen weten waar hun kracht ligt. Om dit te bereiken zet Sancta Maria hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Wat zij net zo belangrijk vinden is dat leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, zodat zij hun persoonlijkheid optimaal vormen.

Sancta Maria zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van haar leerlingen. De koers naar uitdagend en innovatief onderwijs biedt leerlingen maximale kansen om succesvol hun weg te vinden bij vervolgonderwijs en/of een beroep en in de maatschappij.

Sancta Maria is een ondernemende en professioneel georganiseerde school. Zij zijn ook de school waar betrokken, gemotiveerde, bevoegde en bekwame medewerkers graag willen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van hun leerlingen.

Sancta Maria is goed op weg om een lerende organisatie te zijn, een toekomstbestendige school met een optimale leercultuur en -vermogen om adequaat en flexibel in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, veranderingen en uitdagingen.

In een open en veilige leer- en werkomgeving kan en mag iedereen zichzelf zijn. Sancta Maria werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dit is vervat in het Sancta convenant. Sancta Maria kent een ambitieuze leercultuur waarin iedereen leert!

• Kernwaarden
Vanuit de kernwaarden geeft Sancta Maria het onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur. De kernwaarden waaraan medewerkers het handelen toetsen zijn: kwaliteitsgericht, uitdagend & creatief, samen en ondernemend.

De organisatie:
• Bestuur, Rector-Bestuurder en schoolleiding
Sancta Maria heeft gekozen voor het one-tier board als bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit zeven toezichthoudende bestuurders en een uitvoerend bestuurder tevens rector van de school. Het bestuur richt zich op de hoofdlijnen van het beleid en draagt eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Binnen het bestuur is expertise aanwezig op het gebied van financiën, ICT, personeel en onderwijs. Naast de rector bestaat de schoolleiding uit een conrector onderwijs en conrector onderwijsorganisatie. Het managementteam wordt gevormd door de schoolleiding en vijf afdelingsleiders. Het docententeam telt ca. 100 docenten, ondersteund door ca. 30 onderwijsondersteunende medewerkers.

Aanbod

• Functie: Conrector onderwijs
• Instelling: Lyceum Sancta Maria
• Ingangsdatum: Per 1 augustus 2020 of zo spoedig mogelijk daarna
• Dienstverband: Fulltime (1,0 fte), 0,8 fte is bespreekbaar
• Salaris: Schaal 13 (met uitloop naar 14). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met zondag 24 mei a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7146) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn: t/m zo. 24 mei
• briefselectie en selectiegesprekken bij PS: week 22
• presentatie cv’s kandidaten aan BAC: week 23
• selectiegesprekken bij Sancta Maria: week 24
• arbeidsvoorwaardengesprek: week 25
• startdatum: 1 augustus of z.s.m. daarna

Zodra de definitieve data zijn vastgesteld, zullen deze worden gecommuniceerd.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit