Bestuurder – Groningen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Christelijke Woningstichting Patrimonium zoeken wij een Bestuurder die klaar is voor de toekomst. Met een passie voor de volkshuisvesting en een hart voor de huurder.
Je kunt reageren tot en met zaterdag 14 december a.s. (6886).

Functie

FUNCTIE BESTUURDER
Christelijke Woningstichting Patrimonium (verder te noemen Patrimonium) realiseert, beheert en verhuurt al meer dan 100 jaar woningen in de gemeente Groningen. Ruim 6.400 woningen verspreid over de hele stad. Er liggen mooie en ingewikkelde ambities en ze zijn volop in beweging als organisatie.

Patrimonium zoekt een bestuurder die klaar is voor de toekomst. Een rentmeester met een passie voor de volkshuisvesting en een hart voor de huurder. Hij/zij koestert het mooie bezit en is verbindend en ruimtegevend. De nieuwe bestuurder heeft er plezier in om een gezamenlijke visie te vormen en is daarin in staat om maatschappelijke en demografische ontwikkelingen te vertalen naar een volkshuisvestelijke visie.

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Patrimonium.
Daarnaast ben je het boegbeeld van Patrimonium dat voor alle partijen herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar is en ben je vooral uit op samenwerking.

De vacature ontstaat door pensionering van de huidige bestuurder.

PROFIEL
De gewenste kandidaat is actief christen en een inspirerende leidinggevende die de missie en ambitie samen met de medewerkers weet door te vertalen naar de praktijk. Vanuit ervaring weet je hoe je daarbij belanghebbenden in het werkveld meeneemt om samen tot een gedragen resultaat te komen. Dat betekent dat je goed aanvoelt hoe de doelgroep denkt en hoe de spanningsvelden eruit zien, bijvoorbeeld met de gemeente en de overige spelers in het netwerk.

Je bent gericht op kansen en mogelijkheden en weet deze te vertalen naar beleid binnen de door wet- en regelgeving en de corporatie vastgestelde kaders. Als persoon ben je waarde- gedreven, cultuurdragend, prikkelend, positief kritisch, open, verbindend en toegankelijk. Daarbij weet je, met de koers van Patrimonium voor ogen, besluiten/maatregelen te nemen die daadkracht en doorpakken vereisen. Je bent transparant in de wijze waarop je communiceert en je betrekt medewerkers bij de besluiten die je neemt.

Je stelt als bestuurder de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad betreffende bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en stelt de Raad in staat als sparringpartner van de bestuurder op te treden.

COMPETENTIES EN FUNCTIE-EISEN
Om een uitgebalanceerde taakverdeling en verantwoording binnen het MT te waarborgen, zoekt Patrimonium een bestuurder met specifiek stevigheid op de deskundigheden Governance, Cultuurdragen en Bestuurlijke ervaring.
Daarnaast wordt de geschiktheid van de bestuurder beoordeeld op de competenties die voor de toetsing door de Autoriteit woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/ onderbouwd. Hierbij gaat het om het oordeel conform de geschiktheidsmatrix op de onderdelen: governance, volkshuisvestelijk, vastgoedontwikkeling en -beheer, financiën en control, juridische zaken en overig. Patrimonium neemt tevens de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015.

Overige functie-eisen zijn:
• Ervaring in een bestuurlijke/directiefunctie in een professionele organisatie met een politiek/bestuurlijke context;
• Maatschappelijk bevlogen en succesvol in het maatschappelijke ondernemerschap;
• Visionair leiderschap, gecombineerd met het vermogen om strategie interactief vorm te geven;
• Ondernemerschap, durf en lef, met een bij de maatschappelijke positie behorend gevoel voor risicobeheersing en invulling van de governance;
• Academisch werk- en denkniveau;
• Bedrijfseconomisch inzicht;
• Affiniteit met de volkshuisvesting.

DE ORGANISATIE
Patrimonium staat voor goed wonen. Als corporatie willen ze steeds de goede dingen blijven doen. Meer woningen en verduurzamen, maar ook beschikbare en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Woningen die goed onderhouden zijn, het liefst in leefbare buurten. Er liggen mooie en ingewikkelde ambities en ze zijn volop in beweging als organisatie. De organisatie is het afgelopen jaar anders ingericht om nog beter toegerust te zijn om datgene te kunnen doen wat er van hun verwacht wordt. Maar ook om flexibel te kunnen zijn en wendbaar, zodat ze om kunnen gaan met onvoorziene omstandigheden en een veranderende samenleving. Ze willen graag nog beter in kunnen spelen op de vragen van de huurders, klantgerichter zijn en anticiperen op de eisen en wensen van nu, maar ook van de toekomst.

De organisatiestructuur Patrimonium bestaat uit vier afdelingen.
• Klant & Maatschappij
• Financiën en Bedrijfsvoering
• Vastgoed
• Bestuurskamer

Een nieuw beleidsplan (2020-2023) is bijna gereed. Het geeft richting aan de keuzes die ze maken. Daarin speelt de christelijke identiteit een belangrijke rol. Patrimonium wil haar eigen identiteit behouden en bewaken. De keuzes die zij maken zijn in eerste instantie te herleiden naar de identiteit: er zijn voor kwetsbare huurders en doelgroepen. Dit vergt van de organisatie en medewerkers dat zij goed aansluiten bij deze groep huurders. Ze vinden het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat er het meest nodig en het meest gewenst is. Dit kunnen en doen ze niet alleen, maar samen met de huurders en overige partners.

Patrimonium heeft een reputatie opgebouwd van een betrouwbare corporatie die altijd dicht bij de kerntaak is gebleven. Patrimonium is er voor de zwakkere in de samenleving en wil werken aan het invullen van de maatschappelijke taak. Patrimonium heeft dit bereikt door consequent beheerste groei en realistische ambities na te streven. De focus is altijd op sociale woningbouw gericht geweest. Met de gemeente Groningen wordt goed samengewerkt. De huurdersorganisatie wordt beschouwd als volwaardige gesprekspartner.

MISSIE, VISIE EN AMBITIE
Patrimonium biedt, vanuit de christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder die daartoe zelf niet in staat is, met – voor hen – betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van de klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst.
Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare en efficiënte verhuurder zijn van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Groei van het bezit is geen doel op zich maar een middel tot bedienen in woonbehoefte.
Patrimonium doet voor de kwetsbare doelgroepen ‘net een beetje meer’. Zo werken ze nauw samen met organisaties die zorg bieden aan ouderen en kwetsbare personen. Ze werken vanuit een aantal, voor hun belangrijke waarden, die bij Patrimonium horen en die ze hoog in het vaandel hebben staan. Dit zijn: betrouwbaar, eerlijk, barmhartig, hulpvaardig, zorg en aandacht voor de medemens, de ander respecterend. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen en willen leren van hun fouten.

Patrimonium wil een professionele en betekenisvolle organisatie zijn waarin de klant centraal staat. Voor de komende vier jaar heeft Patrimonium de volgende doelen benoemd:
• Zorgen dat de klant optimaal wordt bediend.
• Zorgen dat er echt contact is met de bewoners.
• Zorgen voor goede, betaalbare en beschikbare woningen.
• Zorgen voor schone, vitale en leefbare buurten in samenwerking met stakeholders.
• Huurders betrekken door actieve huurdersparticipatie bij beleidskeuzes en in projecten als verduurzaming, nieuwbouw en groot onderhoud.
• Een helder duurzaamheidsbeleid ontwikkelen.

Op de site van Patrimonium is meer informatie beschikbaar, kijk op: www.patrimonium-groningen.nl.

Aanbod

Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens 2. Inschaling van de functie is in categorie F en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren t/m zaterdag 14 december a.s..
Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 6886) en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
– Reactietermijn : t/m zaterdag 14 december
– Voorselectiegesprekken PublicSpirit : tot 7 januari
– Bespreken cv’s met selectiecommissie : vr. 10 januari
– Eerste selectieronde : do. 16 januari
– Tweede selectieronde : di. 21 januari
– Mogelijk assessment : 27 of 28 januari
– Arbeidsvoorwaarden : 30 of 31 januari
– Adviesaanvraag OR : week 7
– Aanvraag zienswijze Aw : week 7-14

Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 februari, zodat (na een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties) een startdatum van 1 juni 2020 haalbaar is.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit