3 leden Raad van Commissarissen (gebonden) – Enschede

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Coöperatieve Vereniging Dimpact zoeken wij 3 leden voor de Raad van Commissarissen, op voordracht van en verbonden aan één van de lidgemeenten.
De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Organisatie

Dimpact is een coöperatieve vereniging die opereert in het hart van zo’n 40 gemeenten (van klein tot groot en verspreid in het land) met een sterk initiërende en innovatieve rol. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gezamenlijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief inkopen/aanbesteden van ICT-diensten/producten van de markt. Daarbij vormt de coöperatieve gedachte altijd het uitgangspunt, alsmede innovatie, leveranciersonafhankelijkheid, standaardisatie en delen/hergebruik van techniek/producten, kennis en ervaring. De ontwikkeling op het gebied van ICT is volop in beweging en ook binnen Dimpact vindt een transformatie plaats. Belangrijk vraagstuk en uitgangspunt hierin is hoe een betere dienstverlening te organiseren met en voor de burgers.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Vanaf haar oprichting in 2006 heeft Dimpact zich sterk ontwikkeld. Dimpact groeit in het aantal leden en aantal diensten/producten. Dit heeft diverse professionaliserings- en veranderstappen gevraagd in het verleden en is nu nog actueel. Daarbij zijn thema’s als flexibilisering van het aanbod en tarieven, uitbreiding van het diensten-/productenportfolio en doorontwikkeling van het businessmodel aan de orde. Verder is Dimpact in de afgelopen jaren steeds meer een organisatie geworden die niet alleen regie op beheer en ICT-producten doet in relatie tot de markt, maar ook een speler is geworden in nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Common Ground’ en ‘Samen organiseren’, en facilitator van nieuwe bundeling van krachten zoals ‘I sociaal’. Ook in de markt organiseert zij innovaties en vernieuwingen zoals blijkt uit de nieuwe technologie van BZM en de ontwikkeling van Open Zaak. Ook blijkt dat die ontwikkelingen niet alleen exclusief met Dimpact-gemeenten plaatsvindt maar dat gelegenheidscoalities hierin participeren en zaken bewerkstelligen. In dit krachtenveld is Dimpact een essentiële stakeholder. Dit komt mede tot uiting door deelname aan ontwikkeldagen van de VNG als wel door mee te doen aan verbanden als Kruispunt en door samenwerking te hebben met GBI etc.

STRUCTUUR
Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging UA. De governancestructuur is statutair belegd en borgt ambassadeurschap, inspraak en toezicht van leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. De ALV wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft een gelijk stemrecht. De Raad van Commissarissen houdt namens de leden toezicht op het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt de onderneming (het regiebureau) aan, bestaande uit ruim 20 medewerkers. In de vereniging dragen alle leden bij in vaste en projectmatige werk-/projectgroepen. Daar vindt alle (voorbereiding van) advies- en besluitvorming plaats. Er is een betrokken en intensief verenigingsleven.

Kijk voor meer informatie op www.dimpact.nl .

Functie

RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJ DIMPACT
De actuele ontwikkelingen vragen een betrokken Raad van Commissarissen. Een Raad die beschikt over een relevant netwerk, affiniteit heeft met de veranderopgave op ICT-gebied en voldoende tijd vrij kan maken om ondersteunend te zijn aan de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zeven leden. De Raad streeft naar een evenwichtige verdeling van gebonden (vanuit de lidgemeenten) en externe leden en wel zo dat de verbonden commissarissen altijd een meerderheid vertegenwoordigen in de RvC. Door wisseling van vaste functiebetrekkingen komen er tegelijkertijd 3 posities vrij voor gebonden leden.

De bevoegdheidsverdeling tussen de Algemene Leden Vergadering, Raad van Commissarissen en het Bestuur is in de statuten vastgelegd. Daarnaast verbindt Dimpact zich aan de Corporate Governance Code.

De functies die een lid van de Raad van Commissarissen uitoefent zijn: toezichthoudende functie, werkgeverschap richting directeur-bestuurder, adviesfunctie en brugfunctie. De Raad van Commissarissen maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten. De blik is naar buiten gericht.

Functie-eisen

PROFIEL GEBONDEN LEDEN
Aanvullend op het algemene profiel voor de leden van de Raad van Commissarissen (zie toevoeging) gelden voor de huidige vacatures de volgende specifieke criteria.

Voor deze vacatures geldt de bepaling dat de kandidaat de integrale eindverantwoordelijke positie in de gemeente heeft, zoals een gemeentesecretaris of een algemeen directeur die zitting heeft in de directieraad van een gemeentelijke organisatie bij een lid-gemeente van Dimpact. De kandidaten vertegenwoordigen het gezichtspunt vanuit de gemeenten en weten wat er speelt op het terrein van (digitale) dienstverlening. Er wordt gezocht naar kandidaten die kunnen meedenken met visie en strategievorming én deze weten te vertalen naar strategie voor implementatie en uitvoering. De kandidaten hebben een mix van de onderstaande ervaringsgebieden, achtergrond en brengen de volgende kenmerken in:

• Sterk netwerk;
• Ervaring met dienstverlening aan organisaties in de publieke sector;
• Ervaring met complexe publiek-private samenwerkingsverbanden;
• Ervaring met dienstverleningsconcepten;
• Weten wat er in de operatie speelt;
• Visie op doorontwikkelen, nieuwe ideeën hebben over dienstverlening in de toekomst.

De interne leden zullen vooral in relatie tot hun strategie- en toezichtrol de verbinding maken met de gemeenten. Hierbij is het van belang dat zowel grote, middelgrote, als kleine gemeenten redelijk gelijk verdeeld zijn en dat de geografische spreiding ook is gewaarborgd.
Daarnaast is een verbinding met de netwerken in de regio van belang. Primair met de aangesloten leden uit die regio, maar ook om te kunnen anticiperen op regionale ontwikkelingen in relatie tot de opgave van Dimpact en vice versa.
Verder is hij/zij verbindend, een netwerker, gericht op samenwerken, en een stevige sparringpartner. Voor ieder lid van de Raad van Commissarissen geldt dat hij/zij aantoonbaar een ‘publiek hart’ heeft.

TOEVOEGING:
ALGEMEEN PROFIEL LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen om grote verbanden te zien. Van belang is daarbij dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Het besturen wordt overgelaten aan het bestuur en management van het bedrijf, de leden respecteren de verschillende rollen maar zijn betrokken, fungeren als vraagbaak en bieden een plek waar bijvoorbeeld dilemma’s gedeeld kunnen worden. De leden van de Raad van Commissarissen zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het publieke domein, waar Dimpact onderdeel van is.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt zodanig vormgegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Dimpact te kunnen beoordelen. Een lid van de Raad van Commissarissen dient zijn/haar functie onafhankelijk in te vullen. Ieder lid is vrij van belangenverstrengeling vanuit vroegere of actuele activiteiten en heeft voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat. De Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling in termen van diversiteit, geografische spreiding en omvang van de gemeente.

Algemeen profiel:
• Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Dimpact;
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• Ervaring met (het beoordelen van) algemene ondernemingsstrategie;
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
• Het vermogen om het beleid van Dimpact en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Het vermogen zich de specifieke situatie (regelgeving en verantwoordelijkheden) van het werkveld waarin Dimpact opereert, eigen te maken;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
• Het vermogen om op afstand de organisatie te volgen en van dichtbij te adviseren;
• Inzicht in de ontwikkelingen in de sector waarin Dimpact actief is;
• Beschikken over een relevant netwerk.
• Toezichthoudende ervaring is een pré, maar niet voor alle leden vereist.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Inlevingsvermogen;
• Maatschappelijk betrokken;
• Gevoel voor vernieuwing en innovatie;
• Open, kritische houding.

Uitsluiting:
Leden van de Raad van Commissarissen van Dimpact kunnen niet verbonden zijn aan organisaties die vanwege de aard van hun activiteiten conflicterend kunnen zijn met de belangen van Dimpact binnen de gemeentelijke markt.

Aanbod

De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen vacatiegeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw voorstel dat door de ALV goedgekeurd dient te worden.

Inlichtingen

De werving wordt gedaan door Dimpact en in het selectieproces wordt Dimpact ondersteund door PublicSpirit.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Brenda Kamps, senior consultant bij PublicSpirit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u indienen tot en met zondag 24 mei a.s. via onze website www.publicspirit.nl .
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct reageren’. U kunt hier een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7159) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning procedure:
• U kunt reageren tot en met woensdag 20 mei a.s.
• PublicSpirit voert de voorselectie uit en zal de resultaten bespreken met de selectiecommissie van Dimpact.
• Vervolgens vinden begin juni de selectiegesprekken bij Dimpact plaats.
• Op 17 juni zal de voordracht aan de ALV plaatsvinden.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit