Lid Raad van Toezicht namens Nederland

SBIR, Curaçao, Den Haag
Voor onze opdrachtgever Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving zoeken wij een lid Raad van Toezicht namens Nederland. Eigenstandig, samenwerkingsgericht en communicatief verbindend met gevoel voor culturele verschillen. U kunt reageren tot en met maandag 13 februari aanstaande (ref.nr. 7899).

De SBIR in het Caribisch deel van het Koninkrijk beheert ICT-voorzieningen voor de vier landen in het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en ontwikkelt IT-applicaties, beheert deze en adviseert de landen over de informatievoorziening

Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving

De Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR) in het Caribisch deel van het Koninkrijk beheert ICT-voorzieningen voor de vier landen in het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en ontwikkelt IT-applicaties, beheert deze en adviseert de landen over de informatievoorziening in het algemeen. SBIR is verantwoordelijk voor gemeenschappelijke ICT-voorzieningen die gebruikt worden door de verschillende partners in de rechtshandhavingsketen zoals politie, Openbaar ministerie, gevangeniswezen, kustwacht, jeugdzorg, immigratie, voogdijraad, et cetera. Het gaat hierbij vooral om systemen waarin grote hoeveelheden, veelal persoonsgebonden, data worden opgeslagen en beheerd die cruciaal zijn voor de veiligheid van landen en voor het verkeer tussen de landen. SBIR heeft zich ontwikkeld naar een actieve en initiërende full service organisatie als het gaat om ontwikkelen, beheren, advisering en ondersteuning.

De organisatie is budget gestuurd en wordt op jaarlijkse basis gefinancierd door de deelnemende landen waarbij Nederland 49% bijdraagt, de andere landen elk 17%. Er wordt gewerkt op basis van jaarplannen en er wordt jaarlijks via een jaarverslag verantwoording afgelegd.

De afgelopen jaren is er vooral gewerkt aan optimaliseren van systemen en dienstverlening. Deze worden door de landen als goed gekwalificeerd. Uitdagend blijft het om het ambitieniveau van SBIR op een lijn te krijgen met de soms beperkte mogelijkheden in menskracht, wet- en regelgevingstrajecten en/of onderlinge culturele verschillen.

SBIR is gevestigd op Curaçao en werkt voornamelijk samen met Caribische en Zuid Amerikaanse partners op het gebied van applicatieontwikkeling en -beheer. De organisatie is van beperkte omvang en wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de uit vijf (een lid per land en de voorzitter) leden bestaande Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht

De RvT is in lijn met de Code of Governance verantwoordelijk voor het toezicht op beleid en het functioneren van de stichting als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder. De RvT vervult hierbij de volgende rollen:

 • Toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten en reglementen, hierbij benoemt de RvT ook de externe accountant.
 • Advies- en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.
 • Externe ambassadeursrol: de RvT treedt in nauwe afstemming met het bestuur op als belangenbehartiger naar het maatschappelijke en politieke veld.
 • Werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat de bestuurders, beoordeelt het functioneren van de bestuurders en stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

De RvT schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie innemen en toegankelijk zijn.

De RvT is actief en denkt graag constructief mee. Door de verschillende achtergronden, expertises en invalshoeken die de leden hebben, opereren zij vanuit een breed perspectief.

Samenstelling RvT

De samenstelling van de RvT is in zijn geheel toegerust om de kerntaak van de stichting mede vorm te geven en operationeel te bewaken. Verder dient de samenstelling van de RvT te passen bij de missie en doelstellingen van de stichting en is divers, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.

De RvT kiest uit haar midden een voorzitter en komt mede afhankelijk van actualiteiten, circa zes maal per jaar bij elkaar. Uitgangspunt daarbij is jaarlijks minimaal een keer op Aruba, Sint Maarten en Bonaire te vergaderen. Overige vergaderingen vinden plaats op Curaçao of (deels) virtueel. Verder is er binnen de governance-regels regelmatig contact met de directeur-bestuurder.

SBIR kent geen ondernemingsraad. De individuele leden van de RvT hebben regelmatig contact met de minister van hun land en betreffende ambtenaren.

De RvT bestaat nu uit vijf personen inclusief de voorzitter en zoekt door het vertrek van het huidige lid namens Nederland een nieuwe toezichthouder.

Profiel – algemeen

Het profiel voor elk individueel RvT-lid bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstellingen en beheerfunctie van de stichting;
 • niet (meer) werkzaam binnen de overheid en/of voor een minister;
 • geen actieve politieke functie;
 • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, strategisch-, beleidsmatig en visionair denkvermogen;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht, evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen, de instelling en de communicatieve vaardigheden om de directeur-bestuurder met raad en daad – en als klankbord/sparringpartner terzijde te staan;
 • integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen, advies en toezicht in teamverband uit te oefenen en op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • in voldoende mate beschikbaar zijn voor een zittingstermijn van vier jaar en betrokken zijn bij de stichting.

Profiel – specifiek

Voor dit profiel zoeken wij een verbindende toezichthouder met relevante ervaring op strategisch niveau in de rechtshandhavingsketen. Waarbij zowel strategische, politiek-bestuurlijke als juridische en bedrijfsmatige aspecten belangrijke elementen zijn om over “landsgrenzen” heen constructief inhoud te geven aan de drie taakgebieden (intern toezicht, advies en werkgeverschap) binnen de grenzen van good governance.

Hierbij heeft u bijvoorbeeld ervaring opgedaan in een seniore functie binnen het Openbaar ministerie, de Rechtspraak of het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Naast de onder het algemene profiel opgenomen aspecten beschikt u over:

 • energie, samenwerkingsvermogen, goed ontwikkeld empathisch vermogen en kunt u culturele verschillen makkelijk overbruggen;
 • kennis en ervaring met betrekking tot alle relevante aspecten van de rechtshandhavingsketen;
 • kennis van ICT-toepassingen op strategisch niveau en IT binnen de rechtshandhaving;
 • kennis van financiën en bedrijfsvoering op bestuurlijk niveau;
 • ervaring als toezichthouder;
 • een breed netwerk waarbij u bij voorkeur ook bekend bent met de Haagse netwerken (bijvoorbeeld bij JenV);
 • kennis en ervaring m.b.t. het Caribisch gebied vormt een pré;
 • oprechte interesse in en affiniteit met de dienstverlening van SBIR;
 • in staat en bereid om op regelmatige basis aanwezig te zijn in het Caribisch gebied.

Benoeming

Het RvT-lid namens Nederland wordt benoemd op voordracht van de minister van Justitie en Veiligheid. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 13 februari aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen, onder vermelding van vacaturenummer 7899. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit                    : week 7-8
 • Shortlist presentatie                                                  : week 9, 1 maart
 • Selectiegesprekken bij het ministerie van J en V   : week 10,
  dinsdag 7 maart tussen 14.00 en 19.00 uur
 • Voordrachtprocedure                                                : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.

Direct solliciteren