Lid Raad van Toezicht

Pro College, Nijmegen, Gelderland
In verband met aflopen van de zittingstermijn van één van de leden RvT en het streven naar goede borging van de regionale binding en de inhoudelijke kennis is de raad op zoek naar een strategisch gesprekspartner die staat voor het praktijkonderwijs.

Pro College begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding zodat die leerling een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving.

Inleiding

“Pro College regio Nijmegen begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding, zodat die leerling een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving.”, zo luidt de missie van de Stichting Praktijkonderwijs bestaande uit vier scholen en een Kernteam Werk met ruim 550 leerlingen. Ruim 140 medewerkers werken vanuit de kernwaarden trots & plezier, flexibiliteit, leren, respect, ambitieus en eigenaarschap aan de volgende doelen:
• Onderwijs met ambitie
• Veilige school voor Iedereen
• Juiste medewerker op de juiste plek (passende HRM)
• Strategische netwerken en communicatie
• Financieel gezond en de continuïteit is gewaarborgd
• ‘In control’ op alle niveaus

De leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan qua inhoud en stijl. De raad streeft ernaar dat de regionale binding en de inhoudelijke kennis goed is geborgd. Vanuit dat streven en het vertrek van één van de leden, is de raad op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht,
strategisch gesprekspartner die staat voor het praktijkonderwijs

 

De toezichthouder wordt actief voor een unieke stichting. Het Pro College is de enige zelfstandige stichting met alleen praktijkscholen én opereert op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. De toezichthouder werkt dicht tegen de organisatie aan en daardoor is gemakkelijk zichtbaar te krijgen waar deze zich voor inzet. Zo bezoeken de leden een dagdeel per jaar de locatie(s), is er twee keer per jaar een overleg over strategische thema’s met de bestuurder en de directeuren én vinden de overleggen plaats in één van de schoollocaties. De Raad van Toezicht komt, onder normale omstandigheden, 8 keer bijeen voor vergadering. Het betreft een bezoldigde functie.

Profiel

De nieuw aan te stellen toezichthouder is samen met de andere leden van de Raad van Toezicht o.a. verantwoordelijk voor het integrale toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting alsook op het beleid van de bestuurder. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en functioneert als klankbord en adviseur voor de bestuurder. Via het jaarverslag legt zij verantwoording af over het uitgevoerde toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een dusdanige bagage dat zij op strategisch niveau gesprekspartners zijn voor zowel de bestuurder als voor elkaar. De Raad van Toezicht zoekt met de nieuw aan te stellen toezichthouder iemand met zicht op en kennis van het sociale domein (in de brede betekenis van het woord). Een toezichthouder, die

 • op basis hiervan de verkenning en discussies over de (na)zorgstructuur van de scholen verscherping en verdieping kan geven;
 • interesse heeft voor hoe het onderwijsveld in elkaar steekt en voor de vraagstukken, dilemma’s waarmee onderwijsorganisaties te maken hebben;
 • de unieke positie van het praktijkonderwijs herkent binnen het voortgezet onderwijs en dus van het Pro College;
 • aanvoelt dat de landelijke en regionale ontwikkelingen (politiek, maatschappelijk, economisch) voor het praktijkonderwijs een andere uitwerking kunnen hebben en dus mogelijk een andere aanpak dan wel insteek vereisen.

 

Kortom het is belangrijk dat de nieuw aan te stellen toezichthouder in staat is om bij de diverse thema’s vragen te stellen als ‘hoe werkt dit uit voor praktijkonderwijs en wat werkt dan voor het Pro College?’ en om vervolgens vanuit eigen kennis en ervaring mee te denken, te reflecteren. Gezien de brede maatschappelijke thema’s waar de raad mee van doen heeft, wil de raad divers in samenstelling zijn. Diversiteit is daarom een criterium in de werving-en-selectieprocedure

De overige vereisten voor het succesvol uitoefenen van de functie:

 • affiniteit met het onderwijs van Pro College;
 • inzicht in de complexiteit van onderwijsorganisaties en in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid aan de onderwijsinstelling stellen;
 • in staat om complexe vraagstukken te onderkennen, te overzien en te analyseren;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde kwesties;
 • in staat afstand tot het bestuur te bewaren, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten gecombineerd met een groot inlevingsvermogen;
 • het vermogen en de attitude om het beleid van de school en het bestuur kritisch, maar constructief te bevragen en te toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • kennis van het functioneren van raden van toezicht en bekend met de principes van Good Governance;
 • bij voorkeur werkzaam in een bestuurlijke of management functie;
 • is bekend met lokale/regionale netwerken en heeft daar ook toegang toe.

Organisatie

Pro College bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers die bewust hebben gekozen voor het praktijkonderwijs. Toezicht, bestuur en uitvoering zijn, conform de richtlijnen van ‘Good Governance’, duidelijk van elkaar gescheiden. Zo krijgt iedere medewerker de ruimte en verantwoordelijkheid om te doen waar hij goed in is.

Het onderwijs voor de ruim 550 leerlingen (schooljaar 2022-2023) van Pro College is kleinschalig georganiseerd. Pro College heeft vier scholen en een Kernteam Werk:

 • Pro College Bemmel (ca. 15 mw. en 83 lln)
 • Pro College Boxmeer (ca. 25 mw. en 115 lln)
 • Pro College Nijmegen (ca. 60 mw. en 249 lln)
 • Pro College Wijchen (ca. 23 mw. en 111 lln)
 • Kernteam Werk (ca. 11 medewerkers)

Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel: totaal ongeveer 100 fte.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en een voorzitter. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de organisatie van Pro College.

Bestuur
Het managementteam van de stichting bestaat uit de bestuurder en 2 schooldirecteuren. De ene schooldirecteur is verantwoordelijk voor Pro College Boxmeer en Pro College Nijmegen. De andere directeur voor Pro College Bemmel, Pro College Wijchen en het Kernteam Werk. Gezamenlijk zijn de twee directeuren verantwoordelijk voor het management van de scholen. In aansluiting daarop heeft ieder MT-lid een aantal inhoudelijke (veelal bovenschoolse) portefeuilles. Daarbij valt te denken aan personeel en organisatie, Arbo, onderwijs of kwaliteit. Elke directeur is eindverantwoordelijk voor het primaire proces en de ontwikkeling daarvan op de eigen scholen. Het managementteam functioneert onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Cultuur
De cultuurkenmerken van Pro College zijn bijzonder. Medewerkers zijn mondig en in hoge mate betrokken. Een dergelijk klimaat schept verplichtingen. Het vraagt van jezelf een vergelijkbare houding en bewustzijn van de belangrijke rol die Pro College vervult voor kwetsbare leerlingen. Men is trots op wat er de afgelopen jaren bereikt is en weet tegelijkertijd dat voor verdergaande professionalisering nog stappen gezet kunnen worden. Daarbij zal ook het personeelsbeleid zich verder baseren op de kwaliteit van mensen.

Vergoeding

De jaarlijkse vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 4.200,–.

Meer informatie

Meer informatie over het Pro College kunt u vinden op: www.procollege.nl.

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 21 januari a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7958) en een cv uploaden.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 

Globale planning van de procedure:

 • Reactietermijn : t/m 21 januari a.s.
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 4
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie : week 5
 • Selectierondes: week 6 en 7
 • Benoeming nieuw lid: z.s.m.

Direct solliciteren