Lid Raad van Toezicht

Stichting Onze Wijs, Vlissingen, Zeeland
Voor Stichting Onze Wijs zoeken wij per 1 april 2023 een lid Raad van Toezicht met een financiële achtergrond en kennis van huisvestingsvraagstukken en risicomanagement. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samen leren, toekomst creëren!

Organisatie en context

Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/ Vlissingen, roepnaam Onze Wijs, is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Vlissingen en Middelburg. Stichting Onze Wijs biedt circa 3000 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs. Alle medewerkers – verdeeld over 11 basisscholen en een bestuurskantoor – richten zich vol overgave op hun kerntaak: goed persoonlijk onderwijs verzorgen aan kinderen. De onderwijsinstelling werkt aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van haar leerlingen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. Alle scholen binnen Onze Wijs hebben eigen kenmerken en verschillen in omvang van 60 tot 500 kinderen. Onze Wijs koestert de verschillen tussen de scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang.

Identiteit

De scholen van Onze Wijs dragen een protestants-christelijk/rooms-katholiek karakter. Zij investeren in een goed pedagogisch klimaat op basis van christelijke waarden en normen waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Zij willen een betrouwbare professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is en blijft.

Kernwaarden

Onze Wijs kent vijf kernwaarden: verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verschil maken en verwondering.

De missie van Onze Wijs

Vanuit de christelijke waarden zorgen alle medewerkers samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Het motto: Samen leren, toekomst creëren!

Het bestuursmodel

De stichting werkt volgens het Raad van Toezicht / College van Bestuur-model en hanteert de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO Raad. Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van alle onder de stichting ressorterende scholen. Het CvB draagt de eindverantwoordelijkheid voor het strategisch beleid op alle beleidsterreinen, de medezeggenschap en de positionering van de stichting in de regio en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en de doelstellingen. Het CvB bereidt in goed overleg met de directeuren van de scholen beleid voor. Onze Wijs heeft een eenduidig geformuleerd onderwijs- en organisatiebeleid en heeft tegelijkertijd oog voor de nodige eigenheid van de scholen, gebaseerd op gekozen leermethoden, behoeften van kinderen en kenmerken van de omgeving van de school.

De scholen binnen de stichting hebben een eigen ‘kleur’, lokale identiteit en wijze van werken. Gezamenlijk worden zij ondersteund door een klein stafbureau, waar specialisten op het terrein van financiën, kwaliteit en personeelszaken het bestuur en de scholen bijstaan.

Profiel Raad van Toezicht

Het intern toezicht heeft de volgende taken:

 • het bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 • het volgen en bewaken/toezicht houden op de borging van de kwaliteit van onderwijs en financiën;
 • het controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting, de onderwijsfunctie en de zorgtaken;
 • het op de hoogte blijven van wat er in de organisatie speelt;
 • het vragen om verantwoording door het CvB;
 • het toezien op de correcte aanwending van de middelen.

 

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken, gevraagd en ongevraagd te adviseren en door ervaring, kennis en kunde beschikbaar te stellen. De leden van de Raad van Toezicht zullen waar mogelijk en nodig hun netwerk benaderen voor het goed functioneren van school, onderwijs en organisatie.

Uitgaande van de in het reglement beschreven taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld voor de raad als geheel en voor de individuele leden.

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een collegiaal team bestaande uit vijf personen, dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit kunnen zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond en soortgelijke.

Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Algemeen gesproken moet de Raad van Toezicht zodanig zijn samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met het onderwijs in zijn algemeenheid is en in het bijzonder de binding met de missie, visie en doelen van het primair onderwijs;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt in de regio Zeeland;
 • een spreiding aanwezig is met betrekking tot de strategische, onderwijskundige, zorginhoudelijke, financieel economisch juridische, politiek-bestuurlijke, sociale/HR Development- en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 • adequaat kan worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het CvB.

Specifieke profielkenmerken voor de individuele leden

Voor leden van de Raad van Toezicht zijn gewenste kwaliteiten en competenties:

 • een verbinding met de interconfessionele grondslag en doelstelling van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten (het verdient aanbeveling dat het lid affiniteit en zo mogelijk ervaring heeft met vergelijkbare bestuurlijke functies en het Raad van Toezicht-model);
 • het vermogen om te werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
 • het vermogen en de attitude (analytisch, initiërend, proactief, doortastend en besluitvaardig) om het beleid van de Stichting in al zijn facetten en het functioneren van het CvB te toetsen;
 • het vermogen en de attitude om het CvB met raad en als klankbord terzijde te staan, daarin een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemende;
 • een nieuwsgierige en open houding, die zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties), gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor;
 • hedendaagse opvattingen over (good) governance en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • maatschappelijke inbreng;
 • ambassadeurschap;
 • voldoende tijd beschikbaar voor de uitoefening van de taak.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er is één voordrachtzetel voor de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Een van de leden van de Raad van Toezicht heeft dit jaar het einde van zijn termijn bereikt. De voorzitter verwacht in het voorjaar Zeeland te verlaten. Dit betekent dat er per 1 april 2023 twee vacatures ontstaan. Gezien de huidige samenstelling van de Raad zoeken we:

 • een voorzitter en
 • een lid met een financiële achtergrond en kennis van huisvestingsvraagstukken en risicomanagement.

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI), het honorarium voor de leden vastgesteld. Daarnaast is er ook een budget voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met zaterdag 28 januari a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7938) en een cv uploaden.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m za. 28 januari 2023
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 5
 • presentatie sollicitaties aan selectiecommissie : 9 februari
 • selectiegesprekken bij Onze Wijs : 14 februari, 09-17 uur
 • voordracht benoeming : week 8
 • benoeming: eind februari 2023

Direct solliciteren