Lid Raad van Commissarissen

Talis, Nijmegen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Talis zoeken wij per 1 juni 2023 een Lid Raad van Commissarissen met kennis van vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling in brede zin. U kunt reageren tot en met 10 februari a.s. (ref.nr. 7889)

Als sociale huisvester willen wij onze huurders een betaalbaar en goed thuis bieden, in prettige en duurzame wijken waar mensen naar elkaar omkijken.

De organisatie

Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Nijmegen en Wijchen. Wij zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen en wij vinden dat iedereen binnen onze doelgroep passend moet kunnen wonen. Ook huurders die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Wij zorgen voor betaalbare, toekomstbestendige woningen in leefbare wijken waar mensen zich thuis kunnen voelen. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

We werken aan betaalbaar wonen door nieuwbouw te realiseren, flexibel wonen mogelijk te maken en verstandig om te gaan met de huren. Duurzaamheid is een grote opgave, ook juist in het belang van de betaalbaarheid voor de bewoners. Voor toekomstige bewoners willen wij ook voorzien in de vraag naar duurzame betaalbare woningen. Daarom zoeken wij samen met partners naar kansen, bijvoorbeeld door woningbouw te industrialiseren. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. Wij streven daarom naar inclusieve wijken. Mede door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, verbindingen te leggen en in gesprek te gaan, geven wij hier vorm aan. Samen met de bewoners en partners delen we immers de verantwoordelijkheid voor plezierig wonen in de wijken.

Het waar maken van al deze opgaven vraagt een wendbare en weerbare organisatie. Ook hier werken wij dagelijks aan. U kunt uitgebreide informatie over Talis vinden via www.talis.nl en bekijk de korte film: Wij zijn Talis – YouTube

De Raad van Commissarissen

Talis heeft haar governance-structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn binnen de RvC twee kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

De werkwijze van de Raad van Commissarissen vult zij in conform haar ‘Visie op Toezicht’. Hierin is beschreven dat de Raad uitgaat van Waardegedreven toezicht. Belangrijke waarden daarin zijn vertrouwen, integriteit, verbinding en openheid. De Raad doet dit vanuit het vermogen om gewetensvol op te treden en bij te dragen aan maatschappelijk relevantie binnen een complexe samenleving. Zij is zich bewust van de opgave en stelt de missie van Talis centraal in het werk. De Raad doet dat omgevingsbewust en vanuit perspectief op de toekomst.

Daarmee beoogt de RvC:
• de kaders te bewaken en de verantwoording te borgen;
• goed samenspel met het bestuur te realiseren, waarbij wij hen ook spiegelen op signalen van buiten;
• mee vooruit te kijken, waarbij wij de koers toetsen ten opzichte van de buitenwereld;
• handelingsvrijheid als ook betrokkenheid te bieden;
• de grote lijnen te zien middels distantie en overview;
• kritisch te zijn op eigen reflectie en ontwikkeling, samenstelling (taakgericht en diversiteit) en functioneren.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Profiel

De RvC zoekt een enthousiaste commissaris die met fris elan en onbevangenheid verrassende vragen kan en durft te stellen. Een commissaris die de juiste balans vindt in samenwerking, verbinding en tegenkracht en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die reflectie als tweede natuur heeft en waardegedreven inbreng levert.

Voor deze commissaris zijn onderstaande eisen van belang:
• is bekend met de wereld van het vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling in brede zin en de (markt)partijen die daarin opereren;
• heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, planologie, aanbesteding en/of ketensamenwerking;
• kan op de ontwikkeling van het bezit van Talis positief kritisch reflecteren.

Benoeming en vergoeding

De RvC van Talis volgt voor de bezoldiging het vastgestelde remuneratiebeleid Talis waarin de beroepsregel wordt gevolgd voor de vergoeding van de RvC-leden. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 10 februari.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.pu blicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7889.

Planning

o Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 2de helft februari
o Presentatie kandidaten (shortlist): begin maart
o Selectiegesprekken bij Talis: maart
o Aw-procedure en benoeming aansluitend: per 1 juni

Voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen worden voor een zienswijze van de minister voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties. Een benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘de fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren