2 leden Raad van Commissarissen, waarvan 1 op voordracht van de huurders

Thius, Tiel, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Thius zijn wij op zoek naar 2 leden Raad van Commissarissen, waarvan 1 op voordracht van de huurders. De reactietermijn is verstreken.

Thuis bij Thius.

Thuis bij Thius

Woningcorporatie Thius verhuurt ruim 8.000 woningen in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren. Thius is in 2020 ontstaan uit de fusie van SWB uit Lienden en SCW uit Tiel. Wij blijven doen waar we goed in zijn: het bieden van voldoende betaalbare woningen voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We zetten in op meer betaalbare woningen en bijdrage blijven leveren aan leefbaarheid en verduurzaming.

De visie en missie is als volgt:
• Wij bieden de huurder een thuis.
• Mensgericht en dichtbij de huurder.
• Wij werken samen vanuit een open houding.
• We zijn bij de tijd.

We werken aan de hand van vijf thema’s:
1. Een huis met betaalbare woonlasten voor nu en later.
2. Voldoende beschikbare woningen voor onze doelgroepen.
3. Leefbare dorpen en buurten.
4. Samenwerken om onze doelen te bereiken.
5. Werken aan verdere professionalisering van de organisatie.

Voor meer informatie over Thius en de huurdersorganisatie: www.thius.nl

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid in relatie tot de statutaire doelstelling, om daarmee zowel de financiële continuïteit als de maatschappelijke doelstellingen van
de corporatie te bewaken. Tevens houdt zij toezicht op de verbonden rechtspersonen. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad terzijde. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever richting de directeur-bestuurder.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren en een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie.

Specifieke profielen

1 vacature betreft een commissaris op voordracht van huurdersorganisatie de Vooruitgang. Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:
• Actief van gedachten willen wisselen met de Vooruitgang en andere bewonersvertegenwoordigingen.
• Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en
huurdersvertegenwoordiging.
• Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Thius.
• Binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.
• Binding met het werkgebied/de Betuwe.

Wij zoeken 2 leden met de volgende inhoudelijke achtergrond:

Profiel 1 (tevens lid auditcommissie):
• Ervaring met financiële/bedrijfsmatige vraagstukken en investeringsbeslissingen. Bij voorkeur financiële kennis van woningcorporaties.
• Kennis en ervaring rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie.
• Kennis van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen.
• Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (waaronder risicomanagement).
• In staat om vanuit de financiële expertise een integrale afweging te kunnen maken met betrekking tot de sociaal, maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen.

Profiel 2:
• Is bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin en de (markt-)partijen die daarin opereren.
• Heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, aanbestedingen en ketensamenwerking.
• Kan creatief meedenken aan de (her)ontwikkeling en verduurzaming van het bezit van Thius.
• Heeft zowel gevoel bij de stedelijke problematiek en opgave (Tiel) als bij plattelands vraagstukken.

1 van beide leden wordt benoemd op voordracht van de huurders. Gezien de samenstelling van het team is het streven om minimaal 1 kandidaat uit de profitsector te benoemen en 1 kandidaat die nu als directeur-bestuurder werkzaam is bij een (middel)grote organisatie.

De RvC streeft naar een diverse teamsamenstelling. Gezocht wordt naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking en verbindend zijn. Toezichthouders die gericht zijn op het voeren van een open, prikkelende dialoog en verrassende vragen durven te stellen om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allebei zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2023.

Planning

Voorselectiegesprekken: tot eind februari
Bespreken shortlist: 2 maart (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Thius: 13 maart
Benoeming per: 1 juni 2023

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7886) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders/commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Aw. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Aw (www.ilent.nl).

Direct solliciteren