Voorzitter en 2 leden Raad van Commissarissen

Sinne kinderopvang, Leeuwarden, Friesland
Voor onze opdrachtgever Sinne kinderopvang zoeken wij een voorzitter en 2 leden Raad van Commissarissen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Sinne draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen ontwikkelingskansen om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen

Sinne kinderopvang

Sinne kinderopvang zet de mogelijkheden en de behoeften van kinderen centraal om van daaruit hen met persoonlijke aandacht en een divers aanbod aan gerichte activiteiten te laten ontwikkelen. Kinderen kunnen bij Sinne terecht vanaf 10 weken tot 13 jaar.

De kernwaarden van Sinne zijn:

 • gastvrij: we willen dat kinderen, ouders en medewerkers en gasten zich welkom voelen bij ons.
 • ondernemend: Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen.
 • vakkundig: wij verstaan ons vak.
 • betrouwbaar: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
 • verbinding: wij werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind.

Ook openheid, communicatie, eigenaarschap en kwaliteit zijn belangrijke thema’s voor Sinne. Elke dag opnieuw wordt er hard aan gewerkt om een fijne sfeer te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers met maximale ontwikkelkansen. Er wordt gewerkt aan een open aanspreekcultuur waarbij ideeën en initiatieven van medewerkers worden aangemoedigd. Sinne is ondernemend en werkt nauw samen met het onderwijs.

Sinne is een belangrijke partner voor het onderwijs in de stad, de koepels van scholen, de gemeente en diverse andere stakeholders in de omgeving.

Meer informatie over Sinne is te vinden op: https://www.sinnekinderopvang.nl/ en https://www.sinnekinderopvang.nl/jaarverslag

Organisatie

Sinne kinderopvang is gevestigd in Leeuwarden en heeft Leeuwarden en een aantal omliggende dorpen als werkgebied.

Het aanbod behelst: buitenschoolse opvang, speel-leergroepen, dagopvang en voorschoolse opvang. Dit gebeurt op meer dan 30 locaties, 3 solo-locaties en 31 als onderdeel van een IKC (Integrale KindCentra). Het gastouderbureau De Friese Kleintjes is onderdeel van Sinne kinderopvang.

Bij Sinne werken circa 500 medewerkers. Er is grote aandacht binnen de organisatie voor het welbevinden en de ontwikkeling van medewerkers en voor goed werkgeverschap. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur met daaronder een team van locatiemanagers en interne adviseurs. Sinne is een maatschappelijke onderneming. Sinne is in ontwikkeling van een meer centraal geleide naar een meer decentraal geleide organisatie, met meer ruimte voor de locaties. Door de introductie van locatiemanagers sinds september 2022 is de behoefte aan nabij leiderschap geborgd alsmede het gelijkwaardig partnerschap vanuit de kinderopvang in de samenwerking met de directeur van het onderwijs.

Sinne is een groeiende organisatie en ook de IKC’s zijn in ontwikkeling. Dit heeft er voor de organisatie toe geleid aanpassingen door te voeren in de ondernemingsstructuur.

De kinderopvang is ondergebracht in een BV en er is een stichting (Stichting kinderopvang Leeuwarden) die één aandeelhouder kent. De stichting kent een bestuur.

Raad van Commissarissen

Voor de kinderopvangorganisatie wordt er nu een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. Die zal bestaan uit een voorzitter en 2 leden.

De RvC zal in teamverband en ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de bestuurder.
De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op de strategische doelstellingen, de maatschappelijke prestaties, het beleid van de bestuurder(s) en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de betrokkenen af.

De RvC heeft een goede, niet strikt formele, relatie met de bestuurder(s) en de organisatie. Er is sprake van een open en eerlijke cultuur, transparant en korte lijnen. Binnen de RvC is er sprake van samenwerking waarin er aandacht is voor elkaar, voor realisme en zakelijkheid. Ook wordt er serieus aandacht besteed aan leren van elkaar en aan de jaarlijkse zelfevaluatie.

Er is een convenant opgesteld waarin de samenwerking tussen de RVC-leden, de ondernemingsraad en de bestuurders is beschreven en vastgelegd. Sinne kinderopvang hecht grote waarde aan een goede samenwerkingsrelatie met de ondernemingsraad.

Functieprofiel algemeen

De leden van de RvC :

 • Hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Naast kennis op de gevraagde profielen zal er in de RvC ook deskundigheid aanwezig zijn op de terreinen ondernemerschap, politiek-bestuurlijke verhoudingen (overheden), bedrijfskunde en samenleving.
 • Kunnen op afstand (met een helikopterview) de besluiten analyseren en hoofd- en bijzaken scheiden en combineren dat vermogen met empathie, intuïtie en realiteitszin.
 • Functioneren als een team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling.
 • Onderkennen de specifieke rol die Sinne als maatschappelijke onderneming inneemt. Zij zijn goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context en over ontwikkelingen op lokaal niveau.
 • Zijn in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming te komen. Dit betekent waar nodig doorvragen en een ‘rechte rug’ hebben betreffende moeilijke beslissingen.
 • Oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Zij hebben een gevoel voor governance en zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de directeur/bestuurder en collega-commissarissen hierop aan.
 • Zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden. Zij maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en voor staan.
 • Zijn goed in staat te luisteren, zijn alert, proactief, hebben een open houding en zijn bereid tot zelfreflectie.

De RvC streeft naar diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave en omgeving van Sinne.

De nieuwe leden van de RvC hoeven niet uit Leeuwarden te komen, maar hebben wel een Noordelijke verbondenheid en beschikken over een relevant netwerk in de regio.

Functieprofielen

De gewenste profielen zijn:

 • Kinderopvang, onderwijs en kwaliteit:
  Kwaliteit is een belangrijke waarde en wil daarin voorop blijven lopen. Toekomstvisie op de inhoud van de organisatie en kennis van het onderwijs en mogelijke samenwerkings-relaties zijn hierin belangrijk.
 • HR/Juridisch:
  Met kennis op het gebied van transformatie, arbeidsmarkt en organisatieontwikkeling, gecombineerd met arbeidsrecht, en het vermogen om nieuwe wetgeving rondom kinderopvang/ onderwijs te duiden.
 • Financiën:
  Met kennis en ervaring op financieel terrein (jaarrekening, eisen voor financiële rapportering, interne beheersing, audit en risicobeheer) met betrekking tot maatschappelijke organisaties. Is gesprekspartner voor de externe accountant.

Eén van de nieuwe leden zal de rol van voorzitter rol vervullen. Dit vraagt:

 • ervaring als voorzitter, al dan niet in een RvT of RvC;
 • ervaring met de werkgeversrol;
 • het vermogen om de RvC als team op inspirerende wijze te leiden met gevoel voor groepsdynamiek en met verbindende kwaliteiten;
 • informele doorzettingsmacht;
 • kennis van governance.

Vergoeding

De RvC van Sinne ontvangt een passende beloning behorende bij een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. De benoemings-periode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise of Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 2 januari aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een een motivatiebrief en cv indienen, onder vermelding van vacaturenummer 7879. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Sluiting reactietermijn : 1 januari 2023
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 1 – 2
 • Shortlist presentatie : week 3,
  – donderdag 19 januari
 • 1e ronde selectiegesprekken : week 4-5,
  – vrijdag 27 januari van 9.00 – 13.00 uur
  – maandag 30 januari van 9.00 – 17.00 uur
 • 2e ronde selectiegesprekken : week 7
  – vrijdag 17 februari van 9.00 – 17.00 uur
 • Benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.

Direct solliciteren