Onafhankelijk lid Commissie van Toezicht

SWV Unita, 's-Graveland, Noord-Holland
Door het vertrek van één van de onafhankelijk leden per voorjaar 2023 zijn wij op zoek naar een onafhankelijk lid Commissie van Toezicht met het profiel HR/Bestuurlijk. Daarnaast is er ruimte voor een stagiair in de Commissie van Toezicht. Ook voor de positie van stagiair kan interesse kenbaar gemaakt worden bij PublicSpirit. U kunt reageren t/m zaterdag 14 januari 2023 (ref.nr. 7939).

Onze missie: een passende plek voor elk kind

SWV Unita

Onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita (hierna: ‘Unita’) vallen alle schoolbesturen (27) voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Unita heeft de verenigingsvorm als rechtsvorm. De algemene vergadering (ALV) van de vereniging fungeert als intern toezichthouder op het bestuur. Het bestuur van Unita wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is zowel bestuurder van de vereniging als hoogste leidinggevende van de werkorganisatie van Unita.

De waarden van Unita zijn: betrokken, vertrouwen, samenwerking, eigenaarschap en doelgericht. De missie van Unita is “Een passende plek voor elk kind”.

Meer informatie kunt u vinden op: www.swvunita.nl en in het jaarverslag 2021.

Commissie van Toezicht

De ALV heeft het intern toezicht opgedragen aan een door haar benoemde Commissie van Toezicht (CvT). De CvT legt verantwoording af aan de ALV.

De CvT bestaat uit 6 (zes) leden:

 • drie leden die worden benoemd op voordracht van de leden van Unita;
 • één onafhankelijk lid, dat wordt benoemd op voordracht van de OPR;
 • twee onafhankelijke leden, van wie één de voorzitter is.

 

Statutair is bepaald dat tenminste drie leden onafhankelijk zijn (onder wie de voorzitter).|
Deze verdeling kan in de loop van de tijd veranderen. Alle leden van de CvT zijn natuurlijke personen. Leden van de CvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is. De maximale zittingsduur is acht jaar.

 

Een lid (inclusief voorzitter) van de CvT kan als onafhankelijk functioneren indien het lid:

 • nooit toezichthouder, bestuurder of directeur-bestuurder of in dienst van één van de aangesloten schoolbesturen of scholen is geweest;
 • niet als uitzendkracht, inhuurkracht of interim-medewerker bij één van de aangesloten schoolbesturen of scholen heeft gewerkt;
 • geen lid is of is geweest van de medezeggenschap van één van de aangesloten schoolbesturen of scholen;
 • ten tijde van (her)benoeming niet de ouder is van een kind op één van de aangesloten scholen.

 

Hoofdtaken van de Commissie van Toezicht zijn:

 • namens de Algemene Leden Vergadering (ALV) toezicht houden op het bestuur van het samenwerkingsverband;
 • fungeren als feitelijk werkgever voor de directeur-bestuurder;
 • de directeur-bestuurder met raad terzijde staan;
 • verantwoording afleggen aan de ALV over het door de CvT uitgeoefende toezicht.

Profiel HR/Bestuurlijk

Het nieuwe lid maakt onderdeel uit van de remuneratiecommissie en heeft ervaring in een strategische HR-rol of als bestuurder met HR in portefeuille. De kandidaat heeft grote interesse in en betrokkenheid bij onderwijs en kinderen. Daarbij vinden we vooral van belang dat de werkervaring in verband gebracht kan worden met de brede sociaal-maatschappelijke doelstellingen van de organisatie. Het nieuwe lid heeft ervaring in het omgaan met verschillende belanghouders en kan positief kritisch adviseren in strategische besluitvormingsprocessen. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand met ervaring in een toezichthoudende rol.

 

Van een onafhankelijk lid van de CvT worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Hij/zij heeft het vermogen om vanuit het belang van Unita te denken.
 • Hij/zij beschikt over verbindend vermogen gericht op het bereiken van consensus.
 • Hij/zij heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkeling en verwachtingen aan Passend Onderwijs en kan deze betrekken bij de werkzaamheden voor Unita.
 • Hij/zij heeft affiniteit met Passend Onderwijs.

 

Competentie-eisen voor het onafhankelijk lid:

 • Hij/zij is onafhankelijk, integer en professioneel.
 • Hij/zij is alert op mogelijke belangenverstrengelingen en bewaakt het belang van Unita.
 • Hij/zij vervult de rol zonder last of ruggenspraak.
 • Hij/zij fungeert als ‘critical friend’ van de directeur-bestuurder (kan de leden en de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren en houdt de geformuleerde visie scherp in de gaten).
 • Hij/zij bewaakt een evenwichtige belangenafweging binnen de ALV en binnen de CvT.

Tijdsbeslag, vergoeding en aanstelling

Per schooljaar zijn er naar verwachting gemiddeld 7 vergaderingen (2x ALV, 5x CvT). Daarnaast is er situationeel overleg met de directeur-bestuurder, de controller of de accountant. De vergaderingen van de CvT en het overleg met de directeur-bestuurder vinden overdag plaats (ALV’s veelal in het begin van de avond).

Voor iedere bijeenkomst van de ALV en CvT wordt gerekend met 3 uur voorbereiding en 3 uur vergadering, tezamen 6 uur. Gemiddeld wordt voor overige overleggen (Audit Commissie, Kwaliteitscommissie, Remuneratiecommissie en bijwonen OPR) gerekend met 8 uur per bijeenkomst. In totaal is de tijdsinvestering ongeveer 70 uur per jaar.

Het onafhankelijk lid van de CvT ontvangt een vaste vergoeding van € 7.000 per jaar (inclusief bijkomende kosten en inclusief btw[1])

Leden van de CvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is. De maximale zittingsduur is acht jaar.

Tegelijkertijd betekent het werken volgens ‘de bedoeling’ ook dat toezicht en verantwoording meer vanuit de werkelijke opgave (bedoeling) gebeurt met een verschuiving van een focus van het financiële aspect naar het maatschappelijke aspect.

Om adequaat toezicht te houden staat de CvT, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de CvT naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.

[1] Toezichthouders zijn niet BTW-plichtig

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zaterdag 14 januari 2023.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7939) en een cv uploaden.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m za. 14 januari 2023
 • voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : 20 + 24 januari
 • presentatie sollicitaties aan selectiecommissie : di. 31 januari
 • 1e selectieronde bij Unita : ma. 6 februari, middag / di. 7 februari, ochtend
 • 2e selectieronde bij Unita: di. 14 februari, middag
 • klikgesprek voor te dragen onafhankelijk lid : week 7
 • voordracht voor benoeming aan ALV en CvT : week 8
 • benoeming: per 5 maart

 

Direct solliciteren