Lid Raad van Toezicht

Sportbedrijf Zaanstad, Zaandam, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Sportbedrijf Zaanstad zoeken wij een lid Raad van Toezicht met bestuurlijk profiel. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Het doel van Sportbedrijf Zaanstad is alle inwoners in Zaanstad met plezier te laten bewegen. In samenwerking met gemeente Zaanstad is Sportbedrijf Zaanstad ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid

Faciliteiten, activeren en stimuleren van sport!

Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve Zaankanter. Naast de exploitatie van drie zwembaden, vier sporthallen, waaronder een topsportcentrum en meer dan 30 gymzalen in Zaanstad, houdt de stichting zich ook bezig met brede schoolactiviteiten en sportstimulering. Het doel van het Sportbedrijf is alle inwoners in Zaanstad met plezier te laten bewegen. Door middel van een breed palet aan activiteiten en evenementen zet de afdeling sportstimulering de inwoners in beweging.

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Zaanstad is het Sportbedrijf ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Actief en betrokken.

Een voorbeeld hiervan is dat in de coronaperiode sporten en bewegen moeilijker werd, er met veel energie en inventiviteit programma’s zijn opgezet die zowel kinderen als volwassen een gezonde uitlaatklep bood.

Sportbedrijf Zaanstad heeft een financieel gezonde exploitatie. Dit vraagt wel om voortdurend aandacht. De komende jaren wordt er bijvoorbeeld een nieuw zwembadcomplex gerealiseerd. In het sportbedrijf zijn circa 150 personen werkzaam, veelal in deeltijd. De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam bestaande uit vier locatiemanagers en een manager sportstimulering onder leiding van een tweehoofdig bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de uit vijf personen bestaande Raad van Toezicht.

Meer informatie vindt u op www.sportbedrijfzaanstad.nl.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie/bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT staat het bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De RvT komt ten minste vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

Door het reguliere vertrek van een van de leden ontstaat er een vacature.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies en is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezichthouden. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden.

Algemene kenmerken RvT

Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:

 • er sprake is van voldoende toezichthouders met brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • er voldoende affiniteit is met sport en bewegen in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • er sprake is van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder sportinhoudelijke, financieel-economische en juridische kennis;
 • de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Bijzondere taken

De RvT heeft ook een aantal bijzondere taken en / of bevoegdheden:

 • het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het jaarplan en de begroting;
 • het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur op zorgvuldige en transparante wijze;
 • het vastleggen van zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze en daarnaar handelen;
 • het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant;
 • het contact houden met de ondernemingsraad conform de vereisten van de WOR;
 • het bevorderen van het belang van de organisatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie zonder daarbij de rol van de bestuurder over te nemen.

Bij de samenstelling van het team is het belang dat de meerderheid van de leden een duidelijke binding hebben met de regio en dat de RvT divers is samengesteld voor wat betreft achtergrond, leeftijd en sekse.

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een teamgericht en verbindend:

Lid Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel en lokale / regionale verbindingen

Hierbij beschikt u over:

 • werkervaring op strategisch niveau, bij voorkeur opgedaan als bestuurder bij een publieke / maatschappelijke organisatie;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met politiek / bestuurlijke processen in de regio;
 • lokaal / regionaal verbonden door wonen en/of werk;
 • ervaring als toezichthouder is wenselijk echter geen vereiste.

Hiernaast beschikt u over:

 • affiniteit met sport en bewegen;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • kunnen denken en werken op strategisch niveau en vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
 • affiniteit met de doelstelling en de grondslag van de Stichting Sportbedrijf Zaanstad;
 • actieve maatschappelijke betrokkenheid;
 • verantwoordelijkheidsgevoel met een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
 • collegiaal kunnen en willen functioneren in een team en het kunnen opbouwen van vertrouwen van de stichting en van de overige raadsleden;
 • onbesproken maatschappelijk gedrag, nastreven van integer, strikte onafhankelijkheid;
 • bereidheid om voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden van deze RvT.

Benoeming en vergoeding

Nieuwe RvT-leden worden door het college van B&W van Zaanstad benoemd. Benoeming voor een periode van vier jaar en verlening met maximaal twee termijnen van eveneens vier jaar.

Als een RvT-lid voor het verstrijken van haar/zijn benoemingsperiode de leeftijd van 72 jaar bereikt, stopt de benoemingsperiode. De jaarlijkse vergoeding voor een lid van de RvT bedraagt € 3.000,–.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 26 december 2022.

Via‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en cv uploaden. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7878.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 52-1
 • Shortlist presentatie : week 3, 18 januari
 • Selectiegesprekken in Zaandam : week 4-5,
  – 1e selectieronde op 24 januari van 11.00 – 17.00 uur
  – 2e selectieronde op 2 februari van 12.00 – 17.00 uur
 • Benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentiecheck.

Direct solliciteren