Lid Raad van Commissarissen

SallandWonen, Raalte, Overijssel
Voor onze opdrachtgever SallandWonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met volkshuisvestelijk profiel. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Wij werken aan betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien.

Organisatie

SallandWonen is een vooruitstrevende woningcorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en heeft circa 5.500 woningen in haar bezit.

Vanuit de kernwaarden “betrokkenheid”, “respect”, “innovatie”, “professionaliteit” en “samenwerking” werken 70 medewerkers samen aan het duurzaam, betaalbaar en plezierig wonen voor haar huurders in Salland. Hierbij krijgen medewerkers de ruimte om binnen kaders zoveel mogelijk eigen beslissingen te nemen. Continu verbeteren en leren van fouten zorgt hierbij dat elke medewerker weet wat die bijdraagt aan het totaal.

Uitdagingen

De organisatie is in balans, werkt aan duidelijke doelen en is financieel gezond. Uitdagingen zijn er echter zeker. Zowel op het vlak van vastgoedontwikkeling, verduurzaming en onderhoud als meer volkshuisvestelijk. Oplossingsgericht meedenken en meebouwen aan regionale oplossingen voor bestaande en nieuwe huurders is een belangrijk thema.

Recent is op basis van uitgebreide analyse een nieuwe visie op het werkgebied en omgeving geformuleerd met daaraan gekoppeld een strategische plan 2021-2025. In dit plan “Omdat goed wonen belangrijk blijft” treft u meer informatie aan over de bijdrage van SallandWonen aan het wonen in Salland de komende jaren.

Meer informatie over SallandWonen kunt u vinden op www.sallandwonen.nl.

Raad van Commissarissen

Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC), die uit 5 leden bestaat.

De RvC van SallandWonen functioneert binnen een aantal kaders, waaronder de Woningwet, de Governancecode Woningcorporaties, de statuten van SallandWonen en het reglement van de RvC.

Leden van de RvC en de bestuurder leven deze kaders naar letter en de geest na en spreken elkaar hierop aan, met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheid.

De RvC vervult binnen de corporatiesector drie rollen; toezichthouder, werkgever en klankbord. Toezichthouders richten zich naar het belang van de corporatie, het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van m.n. de huurders. Een toezichthouder moet voldoen aan de eisen die worden gesteld (Governance) en complementair zijn aan de andere leden van de Raad. Twee leden van de Raad hebben zitting op voordracht van de Huurdersorganisaties.

Er wordt zes maal per jaar vergaderd en er zijn drie maal per jaar themabijeenkomsten, veelal tijdens kantooruren.

Toezichtvisie en corporate governance

In essentie is toezichthouden gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste is dat toezichthouden is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt gehouden, is daarmee een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de bestuurder en de RvC. Het tweede uitgangspunt is een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Algemeen profiel

De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel beschreven. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken.

Gelet op de positie van de RvC, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent waar nodig doorvragen en een ‘rechte rug’ te houden betreffende moeilijke beslissingen. De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie, intuïtie, realiteitszin en gezond verstand. De betrouwbaarheid en integriteit van de RvC-leden staan hoog in het vaandel. De leden oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op eigen gedrag, spreken ook de bestuurder en collega-commissarissen hierop aan en zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandig-heden. Zij maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan. Een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven.

De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van de corporatie. Minimaal twee leden binnen het team hebben binding met de lokale samenleving en hebben kennis en inzicht in lokale maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin SallandWonen opereert. Het hebben van gevoel voor de mentaliteit van Salland hoort daarbij. Met de profielen als uitgangspunt streeft de RvC naar diversiteit.

Functie

Vanwege het aanstaande vertrek van een van de leden na twee zittingsperioden per eind juni 2023, zoekt de RvC een verbindende opvolger met een volkshuisvestelijk profiel.

Hierbij zoeken wij kandidaten met relevante strategische kennis en ervaring opgedaan als bijvoorbeeld bestuurder of toezichthouder. Daarnaast bent u een teamspeler met visie op de ingewikkelde maatschappelijke opgave voor deze corporatie.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschikt u over de volgende specifieke kwaliteiten:

 • Gedegen kennis van het besturen van een woningcorporatie.
 • Goed beeld van alle volkshuisvestelijke aspecten, verbindingen en samenwerkingen.
 • Visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg), en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting de bestuurder.
 • Visie op de volkshuisvestelijke rol en affiniteit met het werken als plattelandscorporatie binnen de woningmarkregio van SallandWonen.
 • Kennis en inzicht van sociale processen en behoeftes in de gemeenschappen waar de corporatie bezit heeft en die de strategische keuzes van de corporatie beïnvloeden.
 • Inlevingsvermogen en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de corporatie.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor RvC-leden is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van een periode van maximaal vier jaar.
Voor wat de honorering van de leden betreft, volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 23 januari 2023.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7907.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 3-4
 • Presentatie kandidaten (shortlist) : week 5
 • Selectiegesprekken bij SallandWonen : week 10,
  woensdag 8 maart tussen 9.00 en 15.00 uur
 • Aw-procedure en benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure en er kunnen referenties worden opgevraagd.

Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren