Lid Raad van Commissarissen

SSH&, Nijmegen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever SSH& zoeken wij een lid Raad van Commissarissen, tevens lid van de auditcommissie. U kunt niet meer reageren.

Wij zijn er voor studenten die méér willen halen uit hun studententijd.

SSH&: Samen voor student & stad

We zijn er voor studenten die méér willen halen uit hun studententijd. Bij ons maak je vrienden voor het leven, ervaar je 101 ‘eerste-keren’, laat je je inspireren door de wereld om je heen en ben je zelf actief onderdeel van de samenleving. Kortom: wij zijn samen SSH&. Onze klantwaarden zijn studentgedreven, gemakkelijk en samen.

SSH& is dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem met 7220 wooneenheden. We staan voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting en bijbehorende dienstverlening. We huisvesten studerende jongeren en bijpassende doelgroepen.
We benutten onze specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en woningcorporaties. We voelen ons verbonden met de maatschappelijke ontwikkelingen die spelen bij de student en in de stad.

SSH& is ambitieus en wil vooruit. Daarom hebben we 5 ambities opgesteld voor de komende jaren. Die draaien om het woonaanbod, onze dienstverlening, betaalbaar- en duurzaamheid, kwaliteit en onze maatschappelijke rol.

We zoeken daarbij naar een goede balans, en naar slimme investeringen en onderlinge dwarsverbanden tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van ons vastgoed en aangeboden diensten. We investeren fors in zowel nieuwbouw als in ons bestaande woonaanbod. Moeten we écht kiezen dan vinden we beschikbaarheid van studentenhuisvesting onze belangrijkste opgave, om zo de druk op de markt voor studentenhuisvesting te verminderen, zodat studenten in Nijmegen en Arnhem sneller een eigen woonplek vinden. Door het toevoegen van nieuwbouw bereiken we namelijk ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Meer informatie is te vinden op www.sshn.nl.

SSH& kent een Raad van Commissarissen en een eenhoofdig bestuur. De organisatie bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC van SSH& bestaat uit vijf leden.

Algemene eisen voor (in principe) alle leden van de RvC. De leden:
• onderschrijven de positie van SSH& als maatschappelijk ondernemer en bewaken de invulling van de missie van SSH&; hebben een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen hoofd- en bijzaken – geredeneerd vanuit hun rol als commissaris – goed onderscheiden;
• hebben het vermogen tot strategische afwegingen;
• onderschrijven naar letter en geest de Governancecode Woningcorporaties;
• kunnen maatschappelijke trends en trends in het hoger onderwijs signaleren en de vertaling daarvan naar studentenhuisvesting in het bijzonder beoordelen;
• hebben een onafhankelijke, positief-kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder;
• hebben zicht op en respect voor de onderscheidende rollen van toezichthouders en bestuurder;
• zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld waarin SSH& als studentenhuisvester binnen het bestel van toegelaten instellingen opereert en de ontwikkelingen te volgen;
• voelen zich verantwoordelijk – ieder voor zich – om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de RvC de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook in meerderheid te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
• gedragen zich verder als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen; beschikken en onderhouden een netwerk dat zij ook ten dienste kunnen stellen van SSH&;
• zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren;
• hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te geven aan de functie.

Specifieke profiel

Wij zoeken een constructief, kritische teamspeler. Een ervaren toezichthouder, tevens lid van de auditcommissie.

Inhoudelijk wordt gevraagd:
• Kennis van vraagstukken op het gebied van governance en compliance.
• Kennis van de financiële aspecten van de volkshuisvesting.
• Ervaring als commissaris, bij voorkeur bij een woningcorporatie.
• In staat om vanuit de financiële expertise een integrale afweging te kunnen maken met betrekking tot de sociaal, maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen.
• Betrokkenheid bij de doelgroep van SSH&.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 januari 2023.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7922.

Planning

o Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 2de helft januari
o Presentatie kandidaten (shortlist): begin februari
o Selectiegesprekken bij SSH&: februari
o Aw-procedure en benoeming aansluitend per 1 mei

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren