Lid Raad van Commissarissen

Viverion, Lochem, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Viverion zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een financieel, bedrijfseconomische achtergrond, tevens lid/beoogd voorzitter van de auditcommissie. U kunt niet meer reageren op deze vacature.

Onze opgave is het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Dat doen we graag, met trots en plezier.

De organisatie

Viverion is een woningcorporatie met ruim 5800 verhuureenheden in de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente. Wij verhuren, ontwikkelen, onderhouden en beheren onroerend goed, zowel woningen als garages, commercieel vastgoed en vastgoed met een maatschappelijke functie. We zijn er vooral voor mensen die qua inkomen zijn aangewezen op sociale verhuur.
Wij bieden onze huurders een goede, passende en betaalbare woning in een prettige woon- en leefomgeving, waarin zij zich thuis kunnen voelen én deel kunnen zijn van hun buurt.
Wie we willen zijn, geeft richting aan de manier waarop we ons werk doen: nabij, betrouwbaar en met elkaar. Voor onze huurders en netwerkpartners.

U kunt uitgebreide informatie over Viverion vinden via www.viverion.nl

Raad van Commissarissen

Doelstelling van de Raad
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur, de financiële situatie en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen). De RvC staat het Bestuur met raad ter zijde. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De leden van de RvC dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn conform teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis
De leden van de RvC zijn als college in staat om met het Bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond, kenmerken en specifieke kennis.

De RvC heeft als geheel de volgende achtergrond:
a) bestuurlijke ervaring;
b) breed en voor de organisatie relevant netwerk;
c) regionale en maatschappelijke betrokkenheid;
d) zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitgangspunt voor de RvC is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
a) analytisch inzicht;
b) positief-kritische, constructieve houding;
c) goede communicatieve vaardigheden;
d) in staat om op afstand toezicht te houden;
e) integer en met verantwoordelijkheidsgevoel;
f) teamspeler/samenwerkend.

De RvC evalueert jaarlijks zijn functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Specifieke profiel

De RvC zoekt een enthousiaste commissaris die de juiste balans vindt in samenwerking, verbinding en tegenkracht. Een commissaris die verrassende vragen kan en durft te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Wij zoeken een kandidaat met een financieel, bedrijfseconomische achtergrond, tevens lid/beoogd voorzitter van de auditcommissie.

Inhoudelijk wordt gevraagd:
• Ervaring met financiële/bedrijfsmatige vraagstukken en investeringsbeslissingen in een eindverantwoordelijke rol (CFO). Bij voorkeur financiële kennis van woningcorporaties.
• Kennis en ervaring rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie.
• Kennis van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van(jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen.
• Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement).
• In staat om vanuit de financiële expertise een integrale afweging te kunnen maken met betrekking tot de sociaal, maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen.
• Gewend om te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de VTW beroepsregel. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 18 december 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.pu blicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7913.

Planning

o Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 2e helft december/begin januari
o Presentatie kandidaten (shortlist): medio januari
o Selectiegesprekken bij Viverion: begin februari
o Aw-procedure en benoeming aansluitend:1 april 2023

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren