Lid (profiel ethiek)

Nationaal Comité advies dierenproevenbeleid, Den Haag of Utrecht.
Voor onze opdrachtgever het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid zijn wij op zoek naar een lid van het comité , die in staat is de portefeuille Ethiek te vertegenwoordigen (ref.nr. 7919). Reactietermijn is verstreken.

Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen

Nationaal Comité advies dierenproevenbeleid

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het welzijn van proefdieren, die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs, beschermt. Dit doet het comité door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, innovatie en kennisontwikkeling te stimuleren en stakeholders aan elkaar te verbinden.
Het Comité heeft daarin een brede, inhoudelijke, adviserende en uitvoerende taak.
Het Comité adviseert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s).

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven en de ethische toetsing van proefdiergebruik in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit draagt bij aan een minimalisatie van proefdiergebruik en het versnellen van wetenschappelijke ontwikkelingen. De transitie naar dierproefvrije innovatie is een belangrijk thema, waarin veel partners samenwerken.

Door haar deskundigheid is het NCad de spin in het web op het gebied van het dierproevenbeleid. Het NCad brengt partijen bij elkaar en deelt kennis om daarmee de verdere ontwikkeling van het proefdierbeleid en de invulling van het 3V-beleid (inclusief ethische toetsing) te bevorderen. De zorgvuldig onderbouwde (beleids)adviezen van het NCad vormen daarvoor de basis.
Het NCad ontsluit kennis die (inter)nationaal beschikbaar is op het gebied van de 3V’s en de ethische toelaatbaarheid van dierproeven en maakt daardoor een verantwoord dierproevenbeleid voor alle betrokkenen in Nederland mogelijk. Het NCad neemt initiatieven om innovaties te stimuleren en boekt daarmee resultaten, zowel in nationaal als internationaal verband.

Activiteiten en werkzaamheden

 • Het NCad bereikt haar doelen conform haar wettelijke opdracht door:
  Het adviseren van de minister, de CCD en de IvD’s. En de personen verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting. Het advies gaat over de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging, en het gebruik van dieren in dierproeven;
 • Alternatieven voor dierproeven;
 • Informatie uitwisselen met andere NC’s over het functioneren van de IvD’s en de beoordeling van projectvoorstellen;
 • Zorg te dragen voor de verspreiding van de beste praktijken zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
 • Het bevorderen van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor dierproeven. Zowel op nationaal als internationaal niveau: het bundelen van de inbreng in internationale gremia;
 • Het ondersteunen van de communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven en alternatieven;
 • Het verzorgen van communicatie naar het publiek over dierproeven en alternatieven.

Het NCad verricht haar taken zonder vooringenomenheid. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd, maar kunnen vanwege de benodigde deskundigheid een directe binding hebben met het werkveld. Leden oefenen geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van de functie of handhaving van zijn onafhankelijkheid ongewenst zijn. Daarnaast behartigen de leden, in overeenstemming met de integriteitsregels, geen belangen van welke partij dan ook.

Het Comité bestaat uit leden met kennis van zaken op het gebied van dierproeven en proefdieren. De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over een gewenste combinatie van ervaring en expertise op een breed terrein. De commissie bestaat uit 7 leden en een secretaris en vergadert maandelijks (digitaal of fysiek) in Den Haag of Utrecht. Het Comité wordt ondersteund door een bureau dat wordt aangestuurd door de secretaris en waar 4 medewerkers werken.

Voor een evenwichtige man-vrouw verdeling in de commissie, nodigen wij met nadruk vrouwen uit te reageren.

Ben jij diegene die als lid van het comité helpt om morele afwegingen te maken, kritisch het gesprek voert over dierproefgebruik, en in staat is de portefeuille Ethiek te vertegenwoordigen?

Deze ethische expertise is van belang voor het brengen van meerwaarde in de ethische en maatschappelijke discussie en afwegingen die het NCad maakt over proefdiergebruik. Jij zorgt ervoor dat het ethisch gedachtegoed goed wordt vervlecht in de adviezen van het NCad.

Functie-eisen en competenties

Het belangrijkste criterium voor het nieuwe lid is het brengen van meerwaarde in de ethische en maatschappelijke afweging die het NCad maakt over proefdiergebruik.

 • Je bent gezaghebbend op het gebied van ethiek, bij voorkeur bio-ethiek.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van het onderwerp (proef-) dieren en hun bescherming.
 • Je hebt een academische opleiding (bv. life sciences, biologie, filosofie, theologie) en uitgebreide deskundigheid op het gebied van bio-ethiek. Die kennis en ervaring kan blijken uit:
  – publicaties, voordrachten en rapporten over (dier)ethische vraagstukken;
  – deelname aan ethische toetsingscommissies;
  – uitnodigingen voor en deelname aan (inter)nationale congressen/symposia op het expertisegebied;
  – actuele kennis van gedragscodes met betrekking tot bio-ethiek en wetenschappelijke integriteit;
  – geven van academisch onderwijs over bio-ethiek.
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en maatschappelijke/politieke druk en bent in staat om met diplomatie en autonomie te opereren in een complex krachtenveld.
 • Je kunt theorie (onderzoek) en praktijk met elkaar verbinden en daartussen schakelen.

Daarnaast beschik je over:

 • Onafhankelijke oordeelsvorming.
 • Ervaring in het deelnemen aan adviesraden, besturen e.d.
 • Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, weet wat er verandert in de samenleving en hoe zich dat verhoudt tot het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Een werk- of bestuursstijl die gericht is op verbinding, transparantie, samenwerking en besluitvaardigheid.
 • Gezaghebbende en stimulerende persoonlijkheid.
 • Integriteit.
 • • Communicatieve en verbindende vaardigheden om in een (inter)nationale omgeving een netwerk te bouwen, onderhouden en het NCad te kunnen vertegenwoordigen.

Aanbod en benoeming

De leden ontvangen een vaste vergoeding per maand, van 0,11 fte op het maximum van salarisschaal 16.
De leden van het NCad worden benoemd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een periode van 5 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U wordt verzocht te reageren vóór 14 januari aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een een motivatiebrief en cv indienen, onder vermelding van vacaturenummer 7919. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Globale planning van de procedure

 • Reactietermijn tot en met 14 januari
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 13, 20 en 23 januari
 • Presentatie sollicitaties van de kandidaten: 30 januari
 • Selectiegesprekken : 2 en 10 februari
 • Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 maart 2023

Direct solliciteren