Lid Adviescommissie

Energiefonds Overijssel, Zwolle, Overijssel
Voor onze opdrachtgever Energiefonds Overijssel zoeken wij, als aanvulling van het team, een nieuw lid voor de Adviescommissie. Reactietermijn is verstreken.

Investeren in een duurzaam Overijssel

Lid Adviescommissie bij Energiefonds Overijssel

De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te laten voortkomen. Eind 2012 is hiertoe Energiefonds Overijssel (EFO) is opgericht. Het fonds verleent risicofinanciering (max. 20% fonds) en leningen aan ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties.
EFO is een ontwikkelfonds, dat daar financiert of investeert waar de markt dat nog niet (volledig) doet: zonder fondsbijdrage zou een project niet gerealiseerd worden Door de markt aan te jagen lost het fonds marktimperfectie op. Een onafhankelijke door de provincie Overijssel ingestelde Adviescommissie, toetst de aanvragen aan de kaders van het fonds. Voor deze Adviescommissie zoeken wij een nieuw (vijfde) lid.

Zie voor meer informatie: https://www.energiefondsoverijssel.nl/

Maatschappelijke impact

EFO is een uitvoeringsorganisatie – een (100%) verbonden partij van de provincie Overijssel. Het fonds draagt primair bij aan de maatschappelijke doelen van de provincie voor hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-emissiereductie en energietransitie. Het is aan de fondsbeheerder om op een (financieel) verantwoorde manier een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren. Met de uitstaande middelen is tot nu toe 4.576 Terajoule aan nieuwe energie gerealiseerd – het energieverbruik van zo’n 72 duizend huishoudens) en 260 duizend ton aan CO2 uitstoot vermeden. Ook draagt het fonds bij aan de werkgelegenheid en de innovatiekracht in Overijssel. Impactmeting wordt steeds belangrijker, ook vanuit Europese regelgeving.

Met ingang van 2022 wordt het fonds gestuurd op CO2-emissiereductie en is de opdracht iets verbreed: een klein deel van het fondsvermogen kan worden ingezet op circulariteit en zogenaamde ‘enablers’, technologieën (vooralsnog) zonder C02-impact, die wel van belang zijn voor de energietransitie.

Financiële randvoorwaarden

In de loop van de jaren is het fonds hier en daar aangepast, om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opgave van dat moment. De provincie stelt € 200 miljoen en een tijdelijk krediet van € 80 miljoen beschikbaar dat revolverend kan worden ingezet. In 2022 heeft het fonds € 50 miljoen aan aanvullende middelen aangetrokken van de Europese Investeringsbank. Dit maakt de totale financieringsruimte € 330 miljoen. Medio 2022 beslaat de uitstaande portefeuille € 215 miljoen en is € 13 miljoen aan middelen gecommitteerd.

Voor de fondsbeheerder geldt een minimum van 90% vermogensbehoud eind 2027 als randvoorwaarde. Zo kan de fondsbeheerder ook de meer risicovolle investeringen doen die de energietransitie vraagt.

Fondsinrichting

Energiefonds Overijssel bestaat uit twee vennootschappen: Energiefonds Overijssel I B.V. (EFO I) verstrekt risicofinanciering en voert het beheer over Energiefonds Overijssel II B.V. (EFO II).
EFO II voor het verstrekken van leningen. De provincie Overijssel is 100% eigenaar van EFO I. EFO I op haar beurt 100% eigenaar van EFO II.

De provincie heeft het fondsbeheer belegd bij een externe partij, CL Venture Partners en staat dan ook op afstand van de uitvoering van EFO. Wel heeft zij vanuit haar rol als opdrachtgever en aandeelhouder van het fonds de mogelijkheid om (bij) te sturen. Zo stelt de provincie de kaders vast waarbinnen het fonds opereert.

Er is een algemeen directeur – tevens directeur leningen – en een directeur risicofinanciering. Een driekoppige Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken. Er is een onafhankelijke Adviescommissie.

Adviescommissie

Voordat de fondsbeheerder een bijdrage uit EFO kan verstrekken, legt hij deze voor aan de Adviescommissie. De Adviescommissie wordt aangesteld door de provincie Overijssel en toetst de aanvraag aan de geldende kaders:

 • voor leningen de subsidieregeling Energiefonds Overijssel en
 • voor risicofinanciering het investeringsreglement.
  Het kan ook een combinatie van beide zijn.

De aanvragen worden beoordeeld op haalbaarheid en het voorziene (maatschappelijke en financiële) rendement en of het activiteiten betreft die passen binnen de provinciale doelen.
Als het een risicofinanciering betreft, nodigt de Adviescommissie ook de ondernemers uit voor een gesprek. De Adviescommissie brengt op iedere aanvraag schriftelijk advies uit.

De taken en bevoegdheden van de Adviescommissie zijn vastgelegd in de statuten en het Directiereglement. De Adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast en evalueert deze periodiek. De provincie ‘levert’ de secretaris van de Adviescommissie. Bijeenkomsten van de Adviescommissie zijn in principe maandelijks op het provinciehuis in Zwolle. Twee keer per jaar heeft de Adviescommissie een informeel overleg met de RvC.

Kwaliteiten en competenties leden Adviescommissie

De Adviescommissie bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen als het gaat om financiële deskundigheid, deskundigheid op het gebied van duurzame energie en circulariteit, juridische deskundigheid en ondernemerschap. De personele samenstelling waarborgt een professionele en innovatieve samenwerking.

Ieder lid heeft zijn/haar specifieke kwaliteiten, die samen een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij zijn kritisch en stellen de juiste vragen.

Het is van belang dat een meerderheid van de leden zelf actief is als particulier investeerder of werkzaam bij een investeringsbedrijf (bank, investeringsmaatschappij, vermogensbeheerder, e.d.). De aanwezigheid van één of meerdere particuliere marktinvesteerders borgt dat het fonds – ten aanzien van de risicofinanciering – op zakelijke grondslag wordt beheerd. Dit is een staatssteuntechnische eis van de Europese Commissie.

Als aanvulling van het team zoeken wij een nieuw lid voor de Adviescommissie Energiefonds Overijssel.

De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft affiniteit met duurzaamheid in brede zin;
 • Heeft het vermogen om/ervaring met beoordeling van businessplannen en businesscases op haalbaarheid en risico’s voor het fonds;
 • Heeft kennis van en inzicht in het financieren van de verduurzamingsopgave en de energietransitie met leningen. Dit betref senior leningen – grootste deel portefeuille – en risicovolle c.q. achtergestelde leningen;
 • Beschikt over actuele/relevante praktijkervaring, is bij voorkeur thans werkzaam als financier;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het berekenen van CO2 impact;
 • Is mondeling vaardig en beschikt over verbindende eigenschappen;
 • Kan bij afwezigheid van de voorzitter optreden als vice-voorzitter.

Energiefonds Overijssel – Profielbeschrijving lid Adviescommissie

Benoeming, tijdsinvestering en vergoeding

Het lid wordt benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar en kan maximaal tweemaal worden herbenoemd. Op dit moment ontvangen commissieleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering, een vergoeding van maximaal € 1.500,- per vergadering. Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van 3 dagdelen (a € 500,-) per maand, inclusief een maandelijkse bijeenkomst.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 januari 2023.

Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ in de vacature op de website kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7948.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning van de procedure

 • Reactietermijn tot en met 15 januari 2023
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 12, 17 of 25 januari
 • Presentatie sollicitaties van de kandidaten aan Energiefonds Overijssel: 1 februari
 • Selectiegesprekken : 8 februari en 14 februari
 • Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 maart 2023

Direct solliciteren