Lid Raad van Toezicht, financieel profiel

Horizon College, Alkmaar, Noord-Holland
Het Horizon College zoekt een lid voor zijn Raad van Toezicht met kennis en/of ervaring met financieel-technische aspecten die vanuit een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid de hoofdlijnen van het beleid kan beoordelen. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Meer dan 120 mbo-opleidingen op 4 locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend

De Organisatie

Het Horizon College, statutair gevestigd als Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland, is een roc in Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Het roc telt ruim 13.000 studenten – zowel jongeren als volwassenen – en ruim 1200 medewerkers en is daarmee een toonaangevende onderwijsinstelling boven het Noordzeekanaal.
Vestigingen van het Horizon College staan in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend.

Het Horizon College verzorgt beroepsonderwijs in de sectoren Economie, Handel & Dienstverlening, Techniek en Entree en Gezondheidszorg, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgt het Horizon College ook opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo): vmbo, havo en vwo en contractactiviteiten voor het bedrijfsleven.

De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur dat het directieteam aanstuurt. Dit directieteam bestaat uit één directeur bedrijfsvoering en drie onderwijsdirecteuren, die sturing geven aan vijf onderwijssectoren, Entree en Vavo. Daarnaast is er nog één directeur ingezet op een opdracht op het gebied van Business Development.

Vanuit de overtuiging dat het Horizon College en Regio College samen beter in staat zijn om het beroepsonderwijs te versterken en toekomstbestendig te maken gaan beide roc’s de komende tijd op zoek naar nog meer concrete samenwerkingsactiviteiten en -projecten. Het beoogde einddoel is uiteindelijk een fusie tussen beide instellingen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het roc, in het bijzonder op de bestuurder en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. De Raad van Toezicht is daarnaast werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht is ook klankbord en sparring partner voor de bestuurder en staat deze met raad terzijde.
De toezichthoudende taak richt zich met name op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenplan, de bestuurskwaliteit, de personele en financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs, het interne risicomanagement en de kwaliteit van het eigen functioneren.
De Raad van Toezicht informeert zich over zaken die voor de toezichthoudende taak noodzakelijk zijn en oefent haar goedkeuringsbevoegdheid uit op besluiten van de bestuurder.
De Raad hanteert in haar taken een eigen toezichtkader.

De huidige Raad kent een remuneratie commissie en een audit commissie die voorbereidende taken hebben in de besluitvorming van de raad. De Raad vervult haar rollen en taken vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat en bereid een bijdrage aan het collectief te leveren en elkaar aan te vullen met specifieke deskundigheid en ervaring. De Raad van Toezicht werkt volgens de actuele Branchecode Goed Bestuur in het MBO.

Naast de geplande vergaderingen van de Raad van Toezicht met het bestuur (5 tot 6 keer per jaar), heeft de Raad bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering, jaarlijkse zelfevaluatie, jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de bestuurder, tweemaal per jaar overleg met ondernemingsraad en studentenraad en periodiek overleg met de directeuren in het kader van schoolbezoeken.
Met het oog op de beoogde fusie met het Regio College worden in 2023 ook bijeenkomsten met de Raad van Toezicht van het Regio College gehouden.

Samenstelling

De  huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (statutair minimaal drie, maximaal zeven).
De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die samen de vereiste deskundigheid, bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk hebben om haar toezichthoudende taak adequaat te vervullen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn voor de stichting relevante invalshoeken vertegenwoordigd, zoals hierna genoemd onder profielkenmerken. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht kunnen bestuurlijke ervaring, deskundigheden en relevante netwerken, bij voorkeur binnen de regio, in één of meer personen samenvallen. De kracht van de Raad van Toezicht is teamgeest, een open respectvolle houding met ruimte voor verschillende invalshoeken, rolvastheid, kritisch vermogen en wederzijds vertrouwen tussen Raad en bestuur. De Raad streeft in zijn samenstelling naar diversiteit.

Zittingsduur

De zittingsperiode van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Een lid is maximaal één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming worden de leden beoordeeld op basis van competenties in relatie tot de profielschets.
Het is de bedoeling dat het lid na de fusie (na 1 januari 2024) deel uit blijft maken van de Raad van Toezicht.

Algemene profielkenmerken

Elk lid van de Raad van Toezicht:

 • onderschrijft de strategische visie van het Horizon College;
 • is gericht op dialoog, zowel intern als extern, en op verbinding met stakeholders;
 • heeft een luisterhouding, kan feedback geven/ontvangen en is in staat tot reflectie;
 • is gericht op transparantie, vertrouwen en verantwoording;
 • heeft brede maatschappelijke en bestuurlijke of toezicht-houdende ervaring in een complexe omgeving;
 • heeft strategisch bestuurlijk inzicht in grote organisaties en is in staat om hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 • kan de werking van een onderwijsorganisatie beoordelen;
 • kan beoordelen hoe onderwijs aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft goede voelhorens voor onderwijsrelevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft inzicht in het werkveld van het roc en in het krachtenveld waarin deze opereert;
 • heeft kennis en inzicht in de belevingswereld van jongeren;
 • heeft inzicht in financiën;
 • beschikt over één of meer netwerken regionaal of landelijk die voor het roc van belang zijn;
 • handelt professioneel en ethisch verantwoord;
 • is onpartijdig, onafhankelijk en heeft een constructief kritische houding;
 • is een teamspeler gericht op samenwerking;
 • is alert, proactief, kan doorvragen en is besluitvaardig.

 

Specifieke profielkenmerken

Naast de algemene profielkenmerken is in de Raad van Toezicht specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijshuisvesting, financiën, bedrijfskunde, juridische aangelegenheden, HRM,  organisatieontwikkeling, ondernemerschap en politiek- bestuurlijke verhoudingen (overheden).

Vacature lid van de Raad van Toezicht / Auditcommissie

Wegens langdurige uitval en het eind 2023 verlopen van de zittingstermijn van het huidige lid zoekt de Raad een nieuw lid die voldoet aan de algemene profielkenmerken en daarnaast aan de volgende specifieke kenmerken:

 • Een lid met kennis en/of ervaring met financieel-technische aspecten van risicobeheer, jaarrekening technische zaken, eisen voor financiële rapportering en de ontwikkelingen op dit gebied, interne beheersing en audit.
 • Kennis van informatie- en communicatietechnologie zoals gebruikt voor bovengenoemde processen.
 • Gezien de voorgenomen fusie met het Regio College is ervaring met fusietrajecten een pré.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met donderdag 24 november a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7876.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning van de procedure:

 • Reactietermijn : t/m do. 24 november
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 29 + 30 november
 • Presentatie sollicitaties aan Horizon College: ma. 5 december
 • Selectiegesprekken bij Horizon College: do. 8 december, 13.00-18.00 uur
 • Kennismaking overige RvT-leden : week 49
 • Referentiecheck: week 49
 • Voorgenomen benoeming: week 49
 • Advies OR en SR: week 49/50
 • Benoemingsbesluit: ma. 19 december

Direct solliciteren