Lid Raad van Commissarissen

Woonstichting Land van Altena, Nieuwendijk, Noord Brabant
Voor onze opdrachtgever Woonstichting Land van Altena zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met kennis van en ervaring met juridische vraagstukken en kennis heeft van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties. U kunt reageren tot en met 7 december a.s. (ref.nr. 7883).

Dicht bij de huurders, dicht bij de buurt

Woonstichting Land van Altena is een actieve woningcorporatie met huurwoningen in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen die zich richt op de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt.
De aandacht gaat vooral uit naar mensen met een laag inkomen, ouderen en mensen met een beperking en/of zorgvraag. Als maatschappelijk dienstverlener stimuleert en koestert de woonstichting initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid.

Dicht bij de huurders, dicht bij de buurt
Met een woningbezit van 960 woningen behoort de woonstichting tot de kleinere corporaties in Nederland en het is een bewuste keuze om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Hierdoor staat Land van Altena dicht bij de huurders en dicht bij de dorpen en buurten waarin zij werkt.

Keuzevrijheid voor iedereen
Het is belangrijk dat mensen met plezier (komen) wonen in de gemeente Altena. Keuzevrijheid om te wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarbij belangrijk. Land van Altena zorgt voor een betaalbare en beschikbare woningvoorraad met een diverse samenstelling, die voldoet aan de wensen van zowel jongeren, ouderen (met zorg) en gezinnen.

Kwaliteit, comfort en veiligheid
Huurders kunnen rekenen op een goed onderhouden en kwalitatief goede woning die veilig en comfortabel is. Een essentieel onderdeel van de woningverbetering is het verhogen van de energetische kwaliteit van de woningen. Niet alleen komt dit ten goede aan de portemonnee van de huurder, maar ook aan het milieu.

Een leefbare buurt
De leefbaarheid van de dorpen ligt de woonstichting na aan het hart. Zonder hun primaire focus los te laten, hebben ze de afgelopen jaren ook een belangrijke rol op zich genomen als netwerkpartner op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid. Prettig leven gaat namelijk verder dan de woning alleen. Daarom blijft de woonstichting zich lokaal bewegen op het brede terrein van wonen en worden lokale initiatieven gestimuleerd.

De organisatie

Woonstichting Land van Altena is een financieel gezonde organisatie, waar de interne processen goed op orde zijn. In de Aedes benchmark wordt hoog gescoord op klantwaardering. Er werken 10 medewerkers onder leiding van een directeur-bestuurder op professionele wijze samen, in een lerende organisatie, waar aandacht voor elkaar is. De woonstichting beschikt over een eigen technische dienst die dichtbij de huurder staat. De woonstichting is actief in het aankopen en ontwikkelen van vastgoed.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit 5 leden, waarvan de voorzitter na twee termijnen de Raad verlaat. De nieuwe voorzitter wordt gekozen uit de overige raadsleden waardoor er nu een vacature ontstaat voor een lid van RvC.

De RvC wil in teamverband en ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de bestuurder.
De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op de strategische doelstellingen, de maatschappelijke prestaties, het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Hij staat de bestuurder met raad terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woonstichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de betrokken af.

Binnen de RvC wordt gewerkt met 2 commissies; de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De RvC heeft een goede, niet strikt formele, relatie met de bestuurder en de organisatie.
Er is sprake van een open en eerlijke cultuur, transparantie en korte lijnen. Binnen de RvC wordt er samengewerkt waarbij er aandacht is voor elkaar, voor realisme en zakelijkheid. Ook wordt er serieus aandacht besteed aan leren van elkaar en aan de jaarlijkse zelfevaluatie.

Functieprofiel algemeen

De leden van de RvC

 • hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en/of ervaring op diverse beleidsterreinen, zoals financiën, vastgoed, volkshuisvesting, participatie & samenleving;
 • kunnen op afstand (met een helikopterview) de besluiten analyseren en hoofd- en bijzaken scheiden en combineren dat vermogen met empathie, intuïtie, realiteitszin en gezond boerenverstand;
 • functioneren als een team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling;
 • onderkennen de specifieke rol die Woonstichting Land van Altena als maatschappelijke onderneming inneemt. Zij zijn goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context en over ontwikkelingen op lokaal niveau;
 • zijn in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming te komen. Dit betekent waar nodig doorvragen en een ‘rechte rug’ te hebben betreffende moeilijke beslissingen;
 • oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Zij hebben een gevoel voor governance en zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de directeur/bestuurder en collega-commissarissen hierop aan;
 • zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden. Zij maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en voor staan;
 • bouwen en onderhouden een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

De RvC streeft naar een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van Woonstichting Land van Altena. Het nieuwe lid van de RvC hoeft niet uit het werkgebied te komen maar dient er wel affiniteit mee te hebben.

Functieprofiel juridisch

Het nieuwe lid van de RvC

 • heeft kennis van en ervaring met juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie adviseren en een klankbordrol vervullen;
 • heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties, contractvorming en eventueel procesrecht;
 • heeft inzicht in fiscale aspecten;
 • heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector;
 • is in staat om projecten, zoals samenwerkingsconstructies, op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen;
 • heeft bij voorkeur kennis of ervaring in het woon- en zorgdomein.

Vergoeding

De RvC van Woonstichting Land van Altena volgt voor de bezoldiging de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 7 december 2022.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7883. Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning van de procedure

 • Reactietermijn : t/m 7 december 2022
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 13 en 14 december 2022
 • Presentatie sollicitaties van de kandidaten: 19 december 2022
 • Selectiegesprekken (2 selectierondes) : 9 januari en een nader te bepalen dag in week 3 of 4
 • Na voorgenomen benoeming – procedure zienswijze Aw (4-8 weken)

 

Direct solliciteren