Drie Leden Raad van Toezicht

De Domijnen, Sittard-Geleen, Limburg
Vanwege het aftreden van twee leden en uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij 3 leden Raad van Toezicht voor Stichting De Domijnen, dé culturele instelling van Sittard-Geleen. U kunt reageren tot en met zondag 4 december (ref.nr. 7911).

Grondstof voor culturele vernieuwing.

De Domijnen, dé culturele instelling van Sittard-Geleen

De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen en omgeving die professionals, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. Zij produceert en programmeert activiteiten voor een breed publiek in de Westelijke Mijnstreek.

Theater, Pop, Film, Hedendaagse kunst, Erfgoed, Bibliotheek en Educatie
De Domijnen is een bundeling van culturele functies: Schouwburg, Filmhuis, Poppodium Volt, Museum Hedendaagse Kunst, Erfgoedcentrum, Bibliotheek en Educatie. Daarnaast worden er diverse multidisciplinaire projecten geïnitieerd.

Visie en missie

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven. Wij geven die verbinding handen en voeten via een divers en toegankelijk kwaliteitsaanbod. Cultuurconfrontaties, talentontwikkeling en cultuurbelevenissen zijn onze gereedschappen om het contact tussen publiek en cultuur te intensiveren. Zo wordt het culturele profiel van de stad en de regio zichtbaar, voelbaar en tastbaar.

Dat betekent in de praktijk:
Vernieuwen, verwonderen, verfrissen en prikkelen. Cultuur is van iedereen en in ons dagelijks leven altijd om ons heen. Het amuseert en verrijkt ons, het laadt ons letterlijk op. Deze kracht bindt ons. Daarom willen we bevlogen, inventief, ondernemend en verbindend zijn. Trends en ontwikkelingen volgen we op de voet. We zoeken publiek en onze partners op en ontwikkelen voor hen en met hen nieuwe producten en producties. In onze gebouwen maar ook daarbuiten. We bundelen krachten en investeren in onszelf, maar ook in Sittard-Geleen en de regio daaromheen.

Organisatie en bestuur

Bij De Domijnen werken zo’n 130 medewerkers verdeeld over meer dan 60 fte. De Domijnen heeft een zelfstandige cao, passend bij de culturele sector. Ook zijn er meer dan 350 vrijwilligers actief. De Domijnen werkt met een budget van circa € 13 miljoen per jaar, de gemeente Sittard-Geleen is de grootste opdrachtgever.
De organisatie-onderdelen worden aangestuurd door een manager. Zij rapporteren aan interim-bestuurder Joery Wilbers die op dit moment samen met de organisatie werkt aan een transitie naar de De Domijnen 2.0. De organisatie is complex en in beweging. De medezeggenschap binnen De Domijnen wordt ingevuld door de Ondernemingsraad (OR).

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is zes man/vrouw sterk (inclusief de voorzitter) en werkt conform de Governance Code Cultuur. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling van de raad, waarbij de Code Culturele Diversiteit leidend is. Samen hebben de RvT-leden de kennis, kunde en ervaring in huis om stimulerend, maar kritisch toezicht te houden op het strategie- en transitiebeleid van de directeur, de uitvoering hiervan, het financieel beleid, risicobeheer en de algemene gang van zaken. Uiteraard staat de RvT de directeur met raad en daad terzijde en geeft hem (actief, anticiperend dan wel reflecterend) adviezen op het terrein van financiële en personele bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, politieke en bestuurlijke verhoudingen, artistiek inhoudelijk beleid en marketing en communicatie.

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur en laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie. De RvT weegt voortdurend de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).

De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar, maar in de huidige periode van transitie frequenter, ook in verband met de sparring partner rol richting de directie. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn o.a. het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast bestaat een drietal RvT-commissies te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en een commissie inhoudelijk beleid. De commissies vergaderen ongeveer twee keer per jaar.

Drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Vanwege het aftreden van twee leden en de uitbreiding van de werkzaamheden is de Raad van Toezicht op zoek naar drie nieuwe leden. Voor het geheel wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over geslacht, leeftijd en nationale of lokale en diverse achtergrond.

Profielen
De gewenste deskundigheden van de nieuwe leden die we zoeken liggen:
• op het gebied van kunst & cultuur;
• op het gebied van HR, organisatieontwikkeling en verandermanagement;
• op het gebied van marketing en communicatie.

Het verdient de voorkeur dat één van de nieuwe leden tevens beschikt over kennis / ervaring op juridisch of bedrijfskundig terrein.
Het lid op het gebied van HR zal tevens de voorzitter van de remuneratiecommissie zijn.

De nieuwe leden beschikken – samen – over:
• Grote betrokkenheid bij of kennis van kunst & cultuur.
• Ervaring in het publieke domein en/of op politiek/bestuurlijk vlak.
• Kennis van de dynamiek van de Westelijke Mijnstreek.
• Relevante en aantoonbare deskundigheid op (een van) de genoemde gebieden.
• Affiniteit met de doelstellingen en (toekomst)visie van De Domijnen.
• Goed begrip van het spanningsveld tussen toezichthouden en besturen en van de rol van toezichthouder.
• Goede communicatieve en representatieve vaardigheden.
• Relevant netwerk.
• Het vermogen om in teamverband samen te werken.

Verder is het van belang:
• Dat de leden van RvT over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich vrij te maken voor de RvT-vergaderingen en om De Domijnen door de huidige fase van transitie te leiden,
• Dat er sprake is van onafhankelijkheid ten opzichte van in- en externe belangen met betrekking tot De Domijnen,
• Dat er geen sprake is van een familierechtelijke verhouding tot de directie of medewerkers van de stichting.

Benoeming

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. Deze functie wordt vergoed op een niveau dat passend is in de sector.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met zondag 4 december a.s.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7911. Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Globale planning van de procedure

• Reactietermijn : t/m 4 december ‘22
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 8 en 13 december ‘22
• Presentatie sollicitaties van de kandidaten: 22 december ‘22
• Selectiegesprekken : 10 en 17 januari ‘23
• Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 februari ‘23

Direct solliciteren