Directeur-bestuurder

Woonwaarts, Nijmegen, Gelderland
Voor woningcorporatie Woonwaarts, gevestigd in Nijmegen, zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder. U kunt niet meer reageren.

Thuis in de buurt.

Over Woonwaarts

Woonwaarts is werkzaam in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Daar werken we elke dag samen met bewoners en partners aan sociaal duurzame buurten.

Ons motto is Thuis in de buurt. Wij geloven dat je thuis voelen in je buurt, het verschil maakt. Dat geldt voor ons, dat geldt voor jou. Want als je je goed voelt, haal je het beste uit jezelf én anderen. Dan zet je dat stapje extra om je omgeving mooier te maken. Daar wordt je omgeving beter van, maar jijzelf ook. Zo brengen we samen iets in beweging, waar anderen in de omgeving ook weer energie van krijgen.

Onze missie
Samen werken we aan wijken en buurten waar iedereen zich thuis voelt. Buurten waar jij je actief voor inzet. Nu en in de toekomst.

Onze visie
Gemengde wijken en buurten zijn voor ons geen doel op zich, maar een middel om een omgeving te maken waar mensen zich thuis voelen. Wijken waar bewoners tot meer in staat zijn en die daardoor toekomstbestendig zijn.
Onze manier om buurten en wijken aantrekkelijk te maken en te houden, rust op drie strategische pijlers. Alles wat we investeren en doen, meten we hieraan af. Door herkenbaar en nabij te zijn, richten we ons, nog meer dan voorheen, op wat nodig is in een buurt. Zo dragen we bij aan sociaal duurzame buurten, waarbij we niet alleen kijken naar toekomstbestendige en betaalbare woningen, maar ook wat huurders nodig hebben om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te wonen in hun buurt. Daarbij faciliteren we zo veel mogelijk de eigen kracht van een huurder en zijn netwerk, maar bieden we ook maatwerk waar dat nodig is.

Ons doel is het realiseren van onze missie waarmee we bijdragen aan een samenleving met voldoende energie en rek voor het aangaan van maatschappelijke opgaven en uitdagingen in het nu en in de toekomst.

De organisatie

Bij Woonwaarts werken 115 maatschappelijk betrokken mensen aan onze ambities. We hebben allemaal onze eigen specialismen, talenten en werkervaring. Binnen Woonwaarts wordt de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd. Een prettige werkomgeving is de belangrijkste voorwaarde voor goede werkprestaties.

Onze organisatiestructuur

We zijn een wijkgerichte, platte organisatie met zelforganiserende teams. Zo geven we elkaar de ruimte om die omstandigheden te creëren waarin we optimaal kunnen werken en presteren. En ons dus voluit kunnen richten op onze opgave.

Onze manier van werken

We werken samen aan een organisatie die mensen prikkelt om nét dat stapje extra te zetten. Zodat ieder vanuit eigen kracht sámen tot het beste resultaat komt. Er is bij iedereen duidelijkheid over taken, rollen, mandaat en budget. We vertrouwen op elkaars vakbekwaamheid en kennis. Als medewerker weet je immers zelf het beste wat er speelt en wat er te doen is. We vertrouwen erop dat je de goede keuzes maakt, als je goed ondersteund en gefaciliteerd wordt. Dit laatste noemen we passend leiderschap.

Onze organiseerprincipes

Ruimte voor ondernemen, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Deze drie organiseerprincipes vormen de basis voor de manier waarop we werken en samenwerken.

Klik hier voor de volledige strategische visie.

Opgaven voor de toekomst

Onze volkshuisvestelijke opgaven zijn groot. We blijven ons inzetten voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Zo dragen we bij aan toekomstbestendige en leefbare wijken, als basis voor een thuis. Om een bijdrage te leveren aan voldoende woningen, ligt de nadruk bij ons op bouwen en bevorderen van doorstroming. Daarnaast richten wij ons op het passend blijven wonen in eigen wijk in alle levensfasen. Met de dreigende (energie)armoede, letten we ook extra op betaalbare woonlasten.

Profiel directeur-bestuurder

De nieuwe directeur-bestuurder van Woonwaarts heeft een visie op actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de corporatie in de veranderende context. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex netwerk het verschil weet te maken. Hij/zij is een generalist met voldoende kennis van vraagstukken op het gebied van financiering, bedrijfsvoering en vastgoed.

De nieuwe directeur-bestuurder is koersvast en daadkrachtig. Hij/zij hoort en weegt alle argumenten, maar is daarna in staat om een besluit te nemen, hier aan vast te houden, en dit duidelijk uit te leggen aan alle belanghebbenden. Op deze manier blijft Woonwaarts een organisatie die de uitdagingen in de volkshuisvesting op het gebied van woningtekort, verduurzaming en leefbaarheid aan kan gaan.

De directeur-bestuurder heeft hart voor de doelgroep, wil actief een bijdrage leveren aan het toevoegen van betaalbare woningen en op het gebied van leefbaarheid en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid.

Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen. De directeur-bestuurder hecht aan medezeggenschap, zowel vanuit de OR als vanuit de huurdersorganisaties.

De directeur-bestuurder onderschrijft de vastgestelde doelen uit de strategische koers, voegt eigen accenten toe en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij is sterk gericht op samenwerking en weet snel een relevant netwerk op te bouwen.

Overtuigingskracht, scherpte en stevigheid in de onderhandeling maken vanzelfsprekend onderdeel uit van het profiel van de directeur-bestuurder. De nieuwe directeur-bestuurder krijgt te maken met verschillende stakeholders, waaronder een aantal gemeenten. Hij/zij overziet het speelveld, heeft ervaring met stakeholder management en is politiek bestuurlijk sensitief.

Benoeming en vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal H. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

 Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

 Solliciteren en planning

U wordt verzocht te reageren vóór 20 november 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7885.

Planning
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: eind november
Presentatie kandidaten (shortlist): begin december
Selectiegesprekken bij Woonwaarts:
– 1e ronde op:2de week december
– 2e ronde op: 3de week december
Aw-procedure en benoeming aansluitend

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) maken deel uit van deze procedure.

Direct solliciteren