Bestuurssecretaris

ACV, Ede, Gelderland
Voor onze opdrachtgever ACV zoeken wij een bestuurssecretaris. Je kunt reageren tot en met zondag 18 december a.s. (ref.nr. 7923)

ACV is de regionale samenwerkingspartner van haar opdrachtgevende gemeenten en haar inwoners en bedrijven, voor duurzame uitvoering van grondstoffenbeheer, beheer van openbare ruimte en kringloop activiteiten

Regionaal werken aan een duurzame toekomst

Deze toekomstgerichte uitvoeringsorganisatie is actief in vijf gemeenten: Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen. Naast zelfstandig afvalinzamelaar is ACV in deze gemeenten ook verantwoordelijk voor straat- en rioolreiniging, beheer openbare ruimte en gladheid- en plaagdierenbestrijding. Verder werkt ACV ook rechtstreeks voor bedrijven en instellingen, het inzamelen van afval maar ook containerverhuur, opslagruimte en/of concreet advies.

ACV is ook verantwoordelijk voor een regionaal kringloopcentrum met vestigingen in Ede en Veenendaal. Dit is een boeiend warenhuis voor iedereen die kosten- en/of milieubewust wil kopen. ACV stimuleert hiermee de noodzaak voor hergebruik en zorgt via de Restore-vestigingen bijvoorbeeld ook voor werk en leertrajecten voor medewerkers.

Missie, strategie en positionering
De huidige missie van ACV is: “ACV is de regionale samenwerkingspartner van haar opdrachtgevende gemeenten en haar inwoners en bedrijven, voor duurzame uitvoering van grondstoffenbeheer, beheer van openbare ruimte en kringloop activiteiten.

Alle ACV-activiteiten dragen waar mogelijk bij aan een duurzame toekomst, zowel voor medewerkers als voor de omgeving waarin ACV werkt. ACV streeft naar continuïteit in kwaliteit op alle fronten. Voor ACV staat kwaliteit gelijk aan betrokkenheid, een transparante manier van werken en maximaal kunnen inspelen op lokale wensen. Kwaliteit betekent ook een maatschappelijk verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Zo werkt ACV aan een gezond bedrijfsresultaat en regionale groei.

Naast een betere positionering is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan verdere professionalisering van de organisatie. Hierbij is ook geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van rapportages en interne processen. Het blijft voor ACV van vitaal belang om tot een meer transparante opzet te komen. Hierbij geholpen door verdere investering in IT, zoals een nieuw ERP-softwarepakket voor beheer openbare ruimte en modernisering van de kantoorautomatisering naar Office 365. De mens blijft in de totale bedrijfsvoering een sleutelrol vervullen. Als onderdeel van onze positionering maar ook als motor van groei en professionalisering.

Er is veel aandacht gegeven aan het zoeken naar verbinding met onze medewerkers en andere stakeholders. Dat gebeurde vooral door direct en persoonlijk contact. Vanzelfsprekend binnen de grenzen van wat vanwege corona mogelijk was. Verdergaande groei, professionalisering en verbinding heeft naast incidentele voordelen geresulteerd in een structurele stijging van het bedrijfsresultaat. Dit jaar (2022) zet ACV in op het beter belichten van milieu- en maatschappelijke prestaties, haar ambitie om verder te verduurzamen en gaat met haar medewerkers en stakeholders aan het werk om te komen tot een geactualiseerde visie op de toekomst. De uitkomst daarvan moet zijn weerslag vinden in de nieuwe Strategische Agenda voor de periode 2023-2027.

Vanzelfsprekend Duurzaam
De afgelopen jaren speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen de maatschappij. Als gevolg van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet stand gekomen. In deze wet staat dat in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil daaraan een bijdrage leveren door de CO2-uitstoot te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder waar in 2021 mee is begonnen.

Organisatie

ACV is een naamloze vennootschap (NV). De aandelen zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum, Renswoude en Veenendaal. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) stelt de Strategische Agenda vast, benoemt de leden van de Raad van Commissarissen (RvC), directie, stelt de externe accountant aan en stelt de jaarrekening én de jaarlijkse begroting, inclusief jaarplan, vast.

ACV heeft de volgende dochterondernemingen:

 • ACV Gemeenten BV voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op gebied van grondstoffenbeheer inclusief openbare ruimte;
 • ACV Bedrijven BV verzorgt de commerciële activiteiten van de groep (ook voor particulieren!);
 • Stichting Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal.

Hiernaast heeft ACV de volgende deelnemingen:

 • BV Afvaloverslag is een 50% deelneming van ACV NV. De partner voor de andere 50% is de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU).
 • Road2Work richt zich op recycling van E-waste en helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich voor te bereiden op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Het is een 25% deelneming van ACV NV; het meerderheidsaandeel van 75% is in handen van een sociaal ondernemer.
 • ACV is ook actief binnen het SamenWerkBedrijf (SWB), een samenwerking in de openbare ruimte tussen gemeente Ede, Werkkracht en ACV.

Verder is ACV sinds 2012 lid van Midwaste, een coöperatieve vereniging van veertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Samen dragen zij bij aan een circulaire economie, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de VANG-doelstellingen en mate van hergebruik

In totaal biedt ACV werk aan meer dan 250 medewerkers en vrijwilligers. De organisatie wordt aangevoerd door een directeur-bestuurder. Deze stuurt een managementteam aan. Dit bestaat uit managers klant & beleid, uitvoering, inkoop & facilitair, hr en manager financiën & it. De directeur-bestuurder legt verantwoordelijkheid af aan de uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC). ACV werkt sinds circa 2 jaar met een secretariaat van de Raad van Commissarissen en bestuurder.

Hier treft u meer informatie aan over ACV, activiteiten, governance en jaarstukken etc. aan.

De functie

Het zwaartepunt van de functie ligt bij het organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen van de directeur-bestuurder en de RvC bij bestuurlijke en juridische vraagstukken. Vakkundig, adequaat, consequent, met plezier en met gevoel voor timing en bestuurlijke verhoudingen. Meer specifiek:

Inhoudelijke voorbereiding en de opvolging van bestuurlijke overleggen

 • structuur aanbrengen in en het organiseren van de interne bestuurlijke vergadercyclus;
 • coördineren en voorbereiden van de vergaderstukken voor bestuurlijke overleggen;
 • voorbereiding van vergaderingen van onder meer de RvC, AvA en auditcommissie;
 • verantwoordelijk voor verslaglegging van de bestuurlijke overleggen en besluiten;
 • bewaken van de voortgang van actiepunten en de opvolging/uitvoering van genomen besluiten;
 • adviseert alle geledingen van de organisatie inzake bestuurlijke en juridische aangelegenheden;
 • stemt werkzaamheden resultaat- en samenwerkingsgericht intern af met relevante collega’s.

Adviseren RvC en directeur-bestuurder

 • adviseren over bestuurlijke en juridische vraagstukken, waaronder reglementen, statuten en notariële zaken;
 • adviseren over de governance en privacyaspecten van de ondernemingen, zodat deze compliant is aan wet- en regelgeving;
 • signaleren van en adviseren over interne en externe governance aspecten.

Ondersteunen RvC en directeur-bestuurder

 • ondersteunen van (de voorzitter van) de RvC in de inrichting en uitvoering van de organisatie van de RvC;
 • voorbereiden en afwikkelen (her)benoemingsvereisten en overige ondersteunende taken, voortvloeiend uit de governance vereisten;
 • actueel houden en aanpassen van statuten en reglementen van de onderneming en de diverse bestuurlijke, adviserende en medezeggenschapsorganen;
 • verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden in opdracht van de directeur-bestuurder, waaronder het opstellen van beleidsnotities over specifieke bestuurlijke en juridische vraagstukken;
 • adviseren van de directeur-bestuurder over de procedurele aanpak en handelwijze van bestuurlijke onderwerpen;
 • onderhoud waar nodig contacten met de aandeelhouders en andere relevante stakeholders.

De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder en onderhoudt daarnaast een functionele relatie met (vooral) de voorzitter van de RvC. De tijdsinvestering voor deze functie wordt ingeschat op gemiddeld 28-36 uur per week.

Na een periode van twee jaar waarin deze spilfunctie is ingevuld door een externe medewerker, wordt er nu naar een meer permanente invulling gezocht.

Profiel

Voor deze bijzondere functie waarbij je een toegankelijk en evenwichtig klankbord voor de RvC en de directeur-bestuurder bent, zoekt ACV een nieuwe bestuurssecretaris met een goed gevoel voor verhoudingen. Daarbij heb je oog voor verschillende belangen, kun je verbinden op proces en inhoud en pas je bij een maatschappelijke onderneming die echt bijdraagt aan circulariteit door het gewoon te doen!

Verder:

 • ben je een pragmatisch en een breed inzetbare generalist;
 • heb je kennis van besluitvormingsprocessen in een complexe organisatie;
 • overzie je het geheel en dring je snel tot de kern door en ook de details verlies je niet uit het oog, je werkt hierbij nauwkeurig en zorgvuldig;
 • beschik je over sterk ontwikkelde adviesvaardigheden die je zowel mondeling als schriftelijk helder communiceert, verbaal en non verbaal;
 • ben je goed in staat om binnen gegeven beleidskaders zelfstandig te werken en schakel je makkelijk op verschillende niveaus en richting stakeholders;
 • je beschikt over een aansluitende academische opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde of rechten en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Als persoon herken je jezelf in de volgende competenties:

 • overtuigend en verbindend;
 • kritisch op eigen werk, ook onder druk;
 • zelfstartend, secuur en adequaat;
 • doortastend en relativerend;
 • gericht op samenwerken, energiek en down-to-earth, nuchter en waar nodig stevig.

Arbeidsvoorwaarden

Aanvullend op het markconform bruto maandsalaris met een maximum van € 6.000,- per maand, bouwt men maandelijks een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget (PAB) op. Het PAB kan worden gespaard, gedurende het jaar uitbetaald of worden ingezet voor aankoop van extra verlofuren. Naast deze gebruikelijke arbeidsvoorwaarden kent ACV secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een fietsplan, de mogelijkheid om thuis te werken en een collectieve resultaatdeling.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt eventuele vragen ook per email aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór maandag 19 december aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kun je een motivatiebrief (o.v.v. referentienummer 7923) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning:

 • voorselectiegesprekken bij PublicSpirit                        : week 50-51
 • shortlist presentatie                                                      : week 1
 • selectiegesprekken bij ACV                                          : week 2
 • vervolggesprekken                                                       : aansluitend
 • optioneel assessment, arbeidsvoorwaardengesprek
  en referentiecheck etc.                                                : aansluitend

Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck en mogelijk een (ontwikkelingsgericht) assessment maken onderdeel uit van deze procedure.

Direct solliciteren