2 leden Raad van Commissarissen, op voordracht huurders

Bergopwaarts, Deurne, Noord-Brabant
Voor woningbouwvereniging Bergopwaarts, gevestigd in Deurne, zijn wij op zoek naar 2 leden Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. U kunt reageren tot en met 15 december aanstaande (ref.nr. 7840).

Samen zorgen we voor een fijne plek om te wonen in de gemeente Asten, Deurne, Someren, Helmond & Laarbeek.

Bergopwaarts beheert in de regio Deurne, Asten en Helmond zo’n 5000 woningen. ‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’, dat is de missie van Bergopwaarts. De missie bevat alle elementen die voor de toekomst van Bergopwaarts, en voor de realisatie van de opgaven, van belang zijn.

Samen
We werken samen met onze klanten, stakeholders, collega corporaties, zakelijke partners, en medewerkers. Open, transparant en in dialoog. De volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave wordt groter dan ooit en we zoeken samenwerking om deze te blijven realiseren.

Ondernemen
Bergopwaarts speelt in op kansen en ontwikkelingen in de markt. Kostenbewust, proactief, innovatief en vernieuwend. We ondernemen met nieuw en bestaand vastgoed door nieuwe producten te ontwikkelen en het bestaande bezit te transformeren. We zijn ondernemend en bouwen aan een toekomstbestendig Bergopwaarts.

Sociaal
Actief aan de slag voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Bergopwaarts heeft oog voor bijzondere doelgroepen, oog voor maatschappelijk rendement. Onze primaire taak staat voorop. We weten voor wie we er zijn en we staan voor onze doelgroep.

Wonen
De kerntaak van Bergopwaarts is het leveren van huisvesting, maar wonen is meer dan dat. We leveren goede woningen, dragen samen met andere partijen zorg voor een leefbare omgeving en we hebben zorg voor de woon- en leefomstandigheden van onze huurders.

Voor meer informatie over de woningbouwvereniging: www.bergopwaarts.nl en voor meer informatie over de huurdersbelangenorganisatie: www.hbodepeel.nl.

De Raad van Commissarissen

Formeel heeft de Raad van Commissarissen (RvC) de volgende taak:

“De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie en hun omgeving.”

De RvC bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende-, een werkgevers- en een klankbordrol. Het toezicht betreft het strategisch beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie. Centraal staat het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie, waarbinnen de positie van huurders essentieel is. Het op koers houden en de continuïteit van deze doelstellingen zijn wezenlijk.

De RvC staat als sparringpartner het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde tijdens de RvC-vergaderingen, in themasessies, in bilateraal overleggen en in ad-hoc contacten waar nodig. De RvC vervult de werkgeversrol door het vaststellen van het beoordelings- en bezoldigingsbeleid voor het bestuur en het beoordelen van het functioneren van het bestuur.

Alle leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over:
• Academisch/HBO werk- en denkniveau.
• Ondernemerschap, minimaal ervaring in een middelgrote onderneming of organisatie.
• Onafhankelijkheid t.o.v. de bestuurder en collega-leden.
• Actuele beleidsexpertise op algemeen en strategisch niveau.
• Brede maatschappelijke betrokkenheid.
• Affiniteit met de volkshuisvesting en de sociale doelstelling van Bergopwaarts.
• Binding met het werkgebied.
• Tijd om indien nodig ook op afroep beschikbaar te zijn.
• Visie: afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk, zich kunnen concentreren op hoofdlijnen en langetermijnbeleid.
• Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadertechnieken, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.
De RvC volgt de Governance Code, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader en alle leden zijn lid van de VTW.

Specifieke profielen

Beide vacatures betreffen commissarissen op voordracht van huurdersorganisatie HBO De Peel. Zij zitten zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moeten oog hebben voor de rol van huurders- en andere bewonersorganisaties. Voor beiden zijn de volgende criteria van belang:
• Actief van gedachten willen wisselen met HBO de Peel en andere bewonersvertegenwoordigingen.
• Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en
huurdersvertegenwoordiging.
• Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Bergopwaarts.
• Binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.
• Binding met Zuidoost Brabant.
• Ervaring als toezichthouder.

Wij zoeken 2 leden met de volgende inhoudelijke achtergrond:
Profiel 1:
• Kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken.
• Bij voorkeur ervaring in een remuneratiecommissie.

Profiel 2:
• Kennis van de sociaal maatschappelijke aspecten gerelateerd aan de volkshuisvesting. Ervaring in het maatschappelijk middenveld.
• Bekend met de actuele ontwikkelingen binnen de woningcorporatiesector, met name op het gebied van (financiële) regelgeving.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar benoeming van minimaal 1 vrouwelijke kandidaat.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allebei zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 december 2022.

Planning:
Voorselectiegesprekken: tot eind december
Bespreken shortlist: medio januari (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Bergopwaarts: 2de helft januari
Benoeming per: 1 april 2023

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7840) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders/commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Aw. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Aw (www.ilent.nl).

Direct solliciteren