Lid Raad van Toezicht, profiel Sociale innovatie

Stichting Stimenz, Apeldoorn, Gelderland
Voor Stichting Stimenz zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, profiel Sociale innovatie, met ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociaal domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Iedereen telt mee. We zorgen voor een steuntje in de rug in het dagelijkse leven, zodat je daarna weer zelfstandig of met een beetje hulp verder kan

De organisatie

Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit doen zij met 180 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: ‘Iedereen telt mee!’

Stimenz ondersteunt mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid in nauwe samenwerking met vrijwilligers en bouwt actief mee aan sociale verbinding in wijken, dorpen en buurten. Stimenz is gericht op ontmoeting en participatie: een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is en waardoor minder vaak en snel een beroep op professionele (zorg)ondersteuning wordt gedaan.

Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Putten, Apeldoorn, Barneveld, Ede, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten. In de gemeenten gebeurt veel: doorontwikkeling van wijkteams; werken met vormen van hoofd- en onderaannemerschap; intensivering van samenwerking met zorgaanbieders; met lokale bewoners-organisaties, etc. Stimenz opereert hierin ondernemend, vanuit de eigen kwaliteit en kracht, en zoekt als netwerkorganisatie verbinding met betrokken organisaties. Stimenz maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden.

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.stimenz.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stimenz voelt zich sterk verbonden met de kernwaarden van de organisatie en de gekozen strategie. Deze komen ook terug in haar visie op toezichthouden. De Raad van Toezicht adviseert bij de strategische keuzes van Stimenz voor het opereren in een veranderd speelveld en het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking. Toezicht op samenwerkingsnetwerken is hierin ook van belang. Stimenz is aangesloten bij de Governance Code Sociaal Werk.

De raad heeft twee vaste commissies: een Auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen, waaronder een evaluatiebijeenkomst; de commissies 3 tot 4 keer. Daarnaast vinden werkbezoeken plaats op locaties waar medewerkers werken. Voorts kan aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, waaronder met de Ondernemingsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden in januari 2023 en het vertrek van 1 lid in mei 2023, is de Raad van Toezicht op zoek naar drie nieuwe toezichthouders.

Profieleisen algemeen

De leden van de raad hebben bestuurlijke, specialistisch/ professionele of adviseurservaring, dan wel goed gevoel voor managementvraagstukken binnen grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, het uitvoerend werk, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische, onafhankelijke en integere wijze. Ze hebben een sterk invoelingsvermogenn zijn professioneel en hebben reflectief vermogen.

 

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • voelt zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van Stimenz; begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor burgers en de veranderende rol en toegevoegde waarde van Stimenz hierbij;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team van de Raad van Toezicht, vanuit openheid, verbondenheid en deskundigheid;
 • is evenwichtig en consistent in zijn/haar optreden;
 • heeft zicht op hoe stakeholders (gemeenten) werken en waar hun vraagstukken liggen;
 • kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden;
 • vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvT-leden, de Raad van Bestuur en ondernemingsraad;
 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;
 • heeft een heldere visie op Governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van de toezichthouder;
 • is integer en onderkent tijdig mogelijke belangen-verstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
 • denkt vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming; heeft daarbij aandacht voor draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders;
 • heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden;
 • gelooft in de meerwaarde van participatie van medewerkers in besluitvorming daar waar het hun werk en werkomstandigheden betreft en beoordeelt de kwaliteit van belangrijke voorgenomen besluiten – evenals de ondernemingsraad – op de mate waarin betreffende medewerkers daadwerkelijk zijn betrokken (eigenaarschap).

 

Er wordt gestreefd naar een evenwichtig samengestelde RvT; in de procedure zal ook naar de teamsamenstelling gekeken worden.

Profieleisen specifiek

Voor wat betreft de nieuwe Raad van Toezicht leden onderscheiden we een aantal aandachtsvelden. We zien ervaring en deskundigheid op deze terreinen graag terug bij de nieuwe leden. We realiseren ons dat niet alles in één persoon is te vatten.

Bij de keuze van de nieuwe leden zullen we dan ook de kennis en ervaring van de andere nieuwe leden meenemen in onze uiteindelijke afweging. In de samenstelling van het nieuw te vormen team is het een pré als twee van de drie nieuwe leden ervaring hebben in een toezichthoudende rol.

 

De 3 specifieke pofielen zijn:

 

Profiel: Sociale innovatie

 • heeft ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociaal domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken;
 • is in staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken over sociale innovatie. Te denken valt aan digitalisering, organisatiekundig, versterken sociaal werker, maatschappelijke kosten-baten analyses, etc.

 

Profiel: HR/organisatieontwikkeling

 • heeft als professional op dit vlak of als organisatieadviseur een strategische blik en ervaring met nieuwe vormen van organiseren, organisatieverandering en medezeggenschap;
 • is in staat om mee te denken over de impact van transformaties en vernieuwing op medewerkers en hoe draagvlak kan worden verworven;
 • heeft expertise op het gebied van goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en arbeidsmarkt-problematiek;
 • heeft gevoel voor organisatie- c.q. groepsdynamiek.

 

Profiel: Financieel

 • heeft ervaring met bedrijfsvoering en verdienmodellen, en weet vanuit een gezonde risicoafweging zijn/haar inzichten te delen binnen de Raad van Toezicht en met de bestuurder;

 

Het RvT lid voor dit profiel zal in mei 2023 de voorzittersrol in de auditcommissie overnemen. Het is een informele auditcommissie die schakelt met de Raad als geheel. De persoon die we zoeken kan prikkelen, mensen meenemen, meedenken, goed schakelen tussen de verschillende geledingen en bestuurlijk denken.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 5.000,- per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 9050.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 30 oktober 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl.
Via  onderstaand sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het desbetreffende vacaturenummer:

7841 : profiel Sociale innovatie
7871 : profiel HR/organisatieontwikkeling
7872 : profiel Financieel

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning:

 • Sluiting reactietermijn : zo. 30 oktober
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 44 + 45
 • Presentatie sollicitaties kandidaten (shortlist) : ma. 14 november
 • Selectiegesprekken bij Stimenz:
  – di. 22 november, middag
  – wo. 23 november, ochtend
  – di. 29 november, middag
 • Voordracht benoeming : week 48
 • Benoeming door Raad van Toezicht: vergadering 8 december
 • Start 2 nieuwe RvT-leden op 1 januari 2023 en 1 lid in mei 2023

Direct solliciteren