Lid Raad van Toezicht

Stichting Combiwel, Amsterdam, Noord-Holland
Voor Combiwel zoeken wij een lid Raad van Toezicht met een breed maatschappelijk netwerk; iemand die hart heeft voor de activiteiten van Combiwel in de stad, die in staat is om kritisch en onafhankelijk te handelen en daarbij het samenspel mét en tegenspel bieden aan het bestuur goed kan afwisselen. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Mensen maken de stad. Het gebeurt in je buurt, op straat, om de hoek, bij buren, op school of bij je thuis

Combiwel Amsterdam

Combiwel is een Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisatie met een breed pakket aan diensten. Amsterdam is een dynamische grote stad. In die delen van de stad met een minder sterk sociaal weefsel biedt Combiwel – in allerlei vormen – versteviging van de sociale structuur. Combiwel werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam in de stadsdelen West, Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Met verschillende diensten, waar veel vrijwilligers actief zijn, draagt Combiwel bij aan de leefbaarheid en structuur van de stad.

Combiwel heeft gewerkt aan een nog betere positionering als sociale partner in de stad en heeft zich verder ontwikkeld als go-to partner van de stad en scholen. Het is gelukt om weer een aantal flinke stappen voorwaarts te zetten. Er is rust in de organisatie en de operationele en financiële resultaten zijn goed. Combiwel getuigt van veranderkracht, met lef, lol en/in bijzondere combinaties!

Met het oog op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en door goed te luisteren naar de gemeente Amsterdam, partners en de bewoners, heeft Combiwel haar werk op een andere manier georganiseerd: kleinschaliger, dichter bij de bewoners, de klanten en partners in de Amsterdamse wijken, flexibeler en slagvaardiger.

Combiwel is onderverdeeld in drie werkorganisaties, elk met een eigen identiteit, herkenbaar voor de bewoners van de stad, de gemeente Amsterdam als opdrachtgever, de samenwerkings-partners en natuurlijk de eigen medewerkers. De drie werkorganisaties zijn de Buurtteams (waaronder Schuldhulpverlening en Maatschappelijke Dienstverlening), Kinderopvang en voor- en vroegschool (VVE) en Buurtwerk (o.a. Huizen van de Wijk). De eenheden functioneren onder leiding van een eigen directeur. Hun onder­steu­ning op het gebied van HRM, financiën en administratie krijgen ze van een gemeenschappelijk bedrijfs­bureau, Combiwel Shared Services.

De drie eenheden maken deel uit van een en dezelfde holding die wordt aangestuurd door de algemeen directeur. In de praktijk werken ze met elkaar samen waar dat mogelijk is en meerwaarde oplevert. De gemiddelde jaaromzet van de organisatie is circa 36 miljoen euro.

In haar dienstverlening werkt Combiwel nauw samen met partners uit het onderwijs, zorg, woningbouw en andere maatschappelijke sectoren. Combiwel is in transitie. Ontwikkelingen zoals de opkomst van de (participatie)samenleving, welzijn nieuwe stijl, nieuwe bewonersverbanden en ontwikkelingen in techniek en digitalisering stellen Combiwel voor een aantal uitdagende vragen. Hoe gaat welzijn in de toekomst eruit zien? Welk type dienstverlening is en blijft nodig? Wie organiseert wat in de stad? Wat is de rol van Combiwel? Welke vorm van organisatie past daarbij? In deze zoektocht trekken we nauw op met alle stakeholders: de opdrachtgevers vanuit de gemeente Amsterdam, de cliënten uit de verschillende buurten, de maatschappelijke partners en de medewerkers.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.combiwel.nl

De Raad van Toezicht

Combiwel heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is inhoudelijk betrokken en draagt bij aan een professionele organisatie.

De Raad van Toezicht bewaakt de doelstelling, geeft goedkeuring aan het strategisch beleid en denkt mee met de directeur-bestuurder over de koers van de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de (statutaire) doelstellingen en neemt alle besluiten die daartoe nodig zijn. De Raad van Toezicht werkt volgens het model van de Governance Codes Sociaal Werk, Kinderopvang en Zorg.

 

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Door het vertrek van 1 van de leden is een vacature ontstaan.

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een toezichthouder kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen. We streven ernaar dat elk lid van de Raad van Toezicht naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met het sociaal maatschappelijk veld.

De Raad van Toezicht heeft als primaire taak toezicht te houden het bestuur en op de gang van zaken in Combiwel. Daarbij horen taken als:

 • goedkeuring van door het bestuur voorgelegde stukken zoals begroting, jaarrekening en jaarverslag;
 • fungeren als werkgever voor het bestuur van Combiwel;
 • alert en kritisch volgen van het functioneren van het bestuur, met als primaire focus het zorgdragen voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming.

 

Daarnaast is de Raad van Toezicht een ‘kritische sparring partner’ van het bestuur, op zoek naar een evenwichtig governancemodel waarbij checks and balances in acht worden genomen. Hierbij horen taken als:

 • adviseren van het bestuur en ondersteuning bieden waar nodig;
 • kritische vragen stellen en discussies entameren over de dienstverlening en organisatie van Combiwel nu en in de toekomst;
 • contact onderhouden met stakeholders (opdrachtgevers en medewerkers/OR) teneinde 360 graden feedback in de organisatie te kunnen brengen.

 

Om kritisch te blijven op zichzelf doet de Raad jaarlijks een zelfevaluatie waarbij ze haar eigen functioneren onder de loep legt. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht, overeenkomstig de Governance Codes Sociaal Werk, Kinderopvang en Zorg.

De Raad van Toezicht is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de Raad gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (remuneratie, kwaliteit en audit), maar elk lid van de Raad van Toezicht is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de Raad.

Profiel

Voor de Raad van Toezicht zoeken we een kandidaat met een breed maatschappelijk netwerk, die hart heeft voor de activiteiten van Combiwel in de stad, die in staat is om kritisch en onafhankelijk te handelen en daarbij het samenspel mét en tegenspel bieden aan het bestuur goed kan afwisselen.

Gezien de huidige samenstelling van de RvT zoeken we iemand die in de kwaliteitscommissie gaat deelnemen. Hij/zij heeft visie op de ontwikkeling van zorg/welzijn in de stad vanuit verbinding met een Kennisinstituut, Hogeschool of Universiteit.

 

Overige belangrijke aandachtspunten bij kandidaten zijn:

 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • verantwoordelijk, besluitvaardig en doortastend;
 • onafhankelijk denker, kunnen reflecteren op eigen rol en positie;
 • analytisch denkvermogen en strategisch inzicht;
 • oog voor resultaat en informatie kunnen beoordelen op kwaliteit;
 • betrokkenheid bij een dynamische organisatie met vrijwilligers en betaalde medewerkers;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • toegankelijk en relativerend;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 

De aan te stellen toezichthouder zal op voordracht van de OR worden aangesteld. Dit lid heeft, net als alle andere leden, zonder last of ruggenspraak zitting in de RvT.

Combiwel is een diverse organisatie. Wij willen dit ook graag terugzien in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Werkzaamheden

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, locatiebezoeken en zelfevaluatie. Er wordt ook actieve participatie bij sommige Combiwel-brede bijeenkomsten verwacht.

Daarnaast is deelname aan een tijdelijke of structurele commissie van de Raad van Toezicht onderdeel van de werkzaamheden. Op dit moment heeft Combiwel een financiële commissie, een renumeratiecommissie en een kwaliteitscommissie. Na toetreding neemt de nieuwe toezichthouder deel aan de kwaliteitscommissie.

Vergoeding

De honorering van de leden van de RvT is vastgesteld conform de governancecode voor welzijn.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 9050.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met woensdag 26 oktober a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Via onderstaand sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7868.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m wo. 26 oktober 2022
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 44-45
 • presentatie sollicitaties aan selectiecommissie : di. 15 november
 • selectiegesprekken bij Combiwel : week 47 of 49
 • voordracht voor benoeming door OR : week 48 of 49
 • benoeming: december of januari

Direct solliciteren