Lid Raad van Toezicht

Stichting Swalm & Roer, Roermond, Limburg
Voor onze opdrachtgever Swalm & Roer, een onderwijsstichting met scholen in de gemeenten Roermond, Roerdalen en Leudal, zoeken wij een lid Raad van Toezicht met ervaring in organisatieontwikkeling. U kunt niet meer reageren. De reactietermijn is gesloten.

Onderwijs en ontwikkeling voor ieder kind

In verband met het einde van de zittingstermijn van één van de leden van de raad van toezicht zoeken we een lid met ervaring in organisatieontwikkeling.

Stichting Swalm & Roer

Onderwijsstichting Swalm & Roer heeft 23 scholen voor primair onderwijs: 22 ‘reguliere’ basisscholen en één school voor speciaal onderwijs, met circa 5.600 leerlingen en 570 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond, de gemeente Roerdalen en de gemeente Leudal. Ze liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Ze zijn er voor ieder kind.

De wereld verandert snel en het onderwijs verandert mee. Tegelijkertijd is continuïteit belangrijk en blijft de leerling centraal staan. Daarom is Swalm & Roer voortdurend bezig met (het verbeteren van) de kwaliteit van het onderwijs en de brede ontwikkeling van het kind. In een koersplan is beschreven hoe. Daarin zijn de belangrijkste beleidsthema’s toegelicht. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw koersplan dat einde van dit jaar gereed zal zijn. Meer informatie over Swalm & Roer en de scholen vindt u op: www.swalmenroer.nl.

Het besturingsmodel van Swalm & Roer kent een scheiding van bestuur en intern toezicht volgens de branchecode “Goed Bestuur”, waarin die van het PO (primair onderwijs) wordt gevolgd. De bestuurder heeft de algemene leiding, ontwikkelt nieuw beleid en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Hij wordt ondersteund door een bestuurskantoor.
Het operationeel management van Swalm & Roer ligt in handen van de directeuren van de scholen, de stafhoofden en de stafmedewerkers. Op elke school is een directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor de komende twee jaren wordt een tweede bestuurder aangetrokken om samen met de zittende bestuurder aan de organisatieontwikkeling te werken.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs – realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt op deze wijze de raad van toezicht in staat zijn toezichthoudende rol te vervullen. Op zijn beurt verantwoordt de raad van toezicht zich over zijn werkzaamheden aan iedereen die betrokken is bij de stichting. Statutair is vastgelegd dat de raad van toezicht de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, goedkeurt.
Het nieuwe lid (‘geworven door de raad van toezicht’) wordt (na een klikgesprek met de gemeente) op voordracht van de gemeenteraad van Roermond benoemd.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: GMR) heeft adviesrecht op het competentieprofiel. De raad van toezicht van Swalm & Roer bestaat uit vijf leden.

Werkzaamheden raad van toezicht
Het aantal reguliere vergaderingen van de raad van toezicht bedraagt vier per schooljaar. In deze vergaderingen informeert de bestuurder de raad van toezicht over het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De raad van toezicht kan de bestuurder daarbij van advies dienen. In deze vergaderingen neemt de raad van toezicht tevens besluiten over onderwerpen die aan de raad zijn voorbehouden. De raad van toezicht voert twee keer per jaar een overleg met de GMR. Een keer met de totale GMR en een keer met het dagelijks bestuur van de GMR. Daarnaast kunnen incidentele bijeenkomsten plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de hand van een thema. Ook zijn er aparte bijeenkomsten van de diverse commissies.

Werkwijze raad van toezicht
De raad van toezicht voert zijn taken (toezicht, advisering en controle) uit via de reguliere vergaderingen van de raad, commissievergaderingen, door het deelnemen aan bijeenkomsten van Swalm & Roer, door het afleggen van schoolbezoeken, door het houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door het voeren van individuele gesprekken met de bestuurder en relevante stakeholders.

Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de commissie onderwijskwaliteit & -innovatie en de remuneratiecommissie. Van belang is dat dankzij de commissies alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn de bestuurder op specifieke taken en verantwoordelijkheden nader te bevragen. In de commissies wordt dieper ingegaan op materie die in reguliere vergaderingen van de raad van toezicht vraagt om geïnformeerde besluitvorming.

Overig
Op 15 september jl. is een toezichtkader vastgesteld. De raad van toezicht is lid van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De leden van de raad van toezicht maken gebruik van de educatiemogelijkheden van de VTOI alsook van andere deskundigheidsbevorderingskanalen.

Profielschets raad van toezicht als geheel

Het algemeen profiel van de (volledige) raad van toezicht dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:
• er affiniteit is met openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs;
• leden het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten, missie, ambitie en strategie van de organisatie onderschrijven;
• leden loyaal meewerken aan het bereiken van de doelstellingen van respectievelijk de stichting en de scholen die door de stichting in stand worden gehouden;
• een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
• diversiteit van maatschappelijke en culturele achtergronden en omstandigheden aanwezig is; • leden tezamen beschikken over een combinatie van specifieke kennis op de relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur / financiën / onderwijs / bedrijfsvoering / communicatie & marketing / huisvesting / human resource management / recht;
• adequaat wordt voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur;
• leden zich bij het vervullen van de taak richten naar het belang van de stichting, het belang van de scholen en het belang van de samenleving;
• te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures wordt gehandeld;
• wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van interne en externe stakeholders.

Van het allergrootste belang hierbij is dat de RvT als team functioneert. Daarbij gelden de volgende vereisten:
1. Binnen de raad van toezicht is sprake van transparantie, vertrouwen en een open communicatie.
2. Binnen de raad van toezicht is sprake van heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring, geslacht en etniciteit.

Algemene profielschets individuele leden raad van toezicht

Elk lid van de raad van toezicht dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de raad van toezicht en kwaliteiten en eigenschappen te bezitten zoals genoemd in het algemeen profiel van de raad van toezicht.

Daarnaast moet elk lid van de raad van toezicht:
• een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten hebben;
• oog hebben voor de (mogelijke) ontwikkeling van de stichting als geheel en van de scholen afzonderlijk;
• snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
• beschikken over kwaliteiten op het terrein van samenwerking en het motiveren en activeren van anderen;
• de hoofdlijnen van beleid kunnen beoordelen;
• oog hebben voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;
• bestuurlijke ervaring hebben, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
• beschikken over strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
• een relativerende instelling hebben;
• rolbekwaam kunnen handelen en doortastend beslissingen kunnen nemen;
• informatie kunnen beoordelen op kwaliteit;
• beslissingen of meningen kunnen beargumenteren;
• beschikken over het vermogen tot kritische zelfreflectie en feedback kunnen geven;
• onafhankelijk en onbevangen zijn;
• voldoende tijd hebben voor werkzaamheden van een raad van toezicht.

Aanvullende profielschets voor de vacature

De raad van toezicht van Swalm & Roer zoekt:
• een lid met ervaring met cultuurveranderingsvraagstukken;
• een lid met ervaring in organisatieontwikkeling;
• een lid dat goed op de hoogte is van de recente ontwikkelingen rondom innovatie en nieuwe vormen van organiseren.

Een kandidaat met een juridische achtergrond en aandacht voor governance zou een mooie aanvulling zijn in het team. Daarbij is kennis van de kinderopvang een pré. Hij/zij is ondernemend, open, benaderbaar, wekt vertrouwen en heeft een intrinsieke motivatie om als toezichthouder in het primair onderwijs actief te zijn.

Arbeidsvoorwaarden
De raad van toezicht kent een bezoldigingsregeling van
€ 8.400,- per jaar en gaat uit van een inzet van gemiddeld ten minste een dagdeel per maand voor leden en twee dagdelen per maand voor de voorzitter. Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Femke van der Wilk. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

U kunt niet meer reageren. Reactietermijn is verstreken.
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7820.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Planning

Reageren is niet meer mogelijk. De reactietermijn is verstreken.
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 42+43
Selectiegesprekken bij Swalm & Roer: vrijdagmiddag 18 november
Klikgesprek gemeenteraad op 21 of 22 november a.s. in de avond (exacte data volgt nog)
Beoogde benoeming door gemeenteraad van Roermond: december 2022
Startdatum: februari 2023

 

Direct solliciteren