Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

De Woningraat, Oudewater, Utrecht
Voor woningcorporatie De Woningraat in Het Groene Hart zoeken wij een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

De Woningraat werkt met grote betrokkenheid aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad die passend is bij de vraag binnen de kernen Benschop, Lopik en Oudewater. De huurder staat centraal in de dienstverlening met persoonlijke aanpak.

De Woningraat

De Woningraat werkt met grote betrokkenheid aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad die passend is bij de vraag binnen de kernen Benschop, Lopik en Oudewater. De huurder staat centraal in de dienstverlening met persoonlijke aanpak.

De primaire doelgroepen zijn huurders en woningzoekenden met een lager inkomen en kwetsbare groepen in de samenleving. De Woningraat is een woningcorporatie in het Groene Hart, voortgekomen uit een fusie in 2017 van drie woningbouwverenigingen en heeft circa 2.000 woningen.

Er is ontzettend hard gewerkt om na de fusie van drie organisaties de huidige nieuwe woningbouwvereniging te maken. In 2020 is het nieuwe ondernemingsplan gemaakt. Dit koersdocument voor de periode 2021-2025 heeft als motto: “We komen naar u toe” en met de ondertitel “persoonlijk en betrokken” wordt ook gelijk de werkwijze van De Woningraat in twee belangrijke termen gevat.

We zetten de komende periode in op het vergroten van het aantal woningen en het transformeren van de woningvoorraad. Daar gaat de meeste (investerings-) capaciteit naar toe. Ook vinden we het belangrijk om onze huurders een betaalbaar huis te bieden. In de toekomst moet er voor een grotere groep een betaalbare huurwoning zijn. We werken daarnaast aan het verduurzamen van het woningbezit. Bij duurzaamheid doen we grote investeringen richting een energieneutrale en aardgasvrije voorraad in 2050. Het zwaartepunt van de investeringen ligt echter na 2025.

Leefbaarheid vergeten we zeker ook niet. Echter de investeringen hierin liggen een stuk lager. We investeren hierbij vooral in tijd, aandacht en samenwerking. We investeren dus:

  1. in beschikbaarheid.
  2. in betaalbaarheid.
  3. in duurzaamheid.

We willen dat deze koers ons wendbaar houdt. Als we door omstandigheden niet de volledige opgave op het gebied van beschikbaarheid kunnen realiseren gaan we extra investeren in het verduurzamen van onze woningen.

Voor meer informatie en het volledige koersdocument: www.dewoningraat.nl

De Raad van Commissarissen

Formeel heeft de Raad van Commissarissen (RvC) de volgende taak:

“De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie en hun omgeving.”

De RvC bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende-, een werkgevers- en een klankbordrol. Het toezicht betreft het strategisch beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie. Centraal staat het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie, waarbinnen de positie van huurders essentieel is. Het op koers houden en de continuïteit van deze doelstellingen zijn wezenlijk.

De RvC staat als sparringpartner het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde tijdens de RvC-vergaderingen, in themasessies, in bilateraal overleggen en in ad-hoc contacten waar nodig. De RvC vervult de werkgeversrol door het vaststellen van het beoordelings- en bezoldigingsbeleid voor het bestuur en het beoordelen van het functioneren van het bestuur.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder. Dat geldt ook voor de Huurdersraat en de Ondernemingsraad. De RvC is divers samengesteld en is competent om toezicht te houden.

De RvC volgt de Governance Code, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader en alle leden zijn lid van de VTW.

Meer over de RvC, governance en de statuten en reglementen vindt u op: https://www.dewoningraat.nl/over-ons/organisatie/governance

Specifiek profiel

Het betreft een commissaris op voordracht van de Huurdersraat. Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:

  • De commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de Huurdersraat en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen.
  • Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.
  • Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van De Woningraat.
  • Binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.
  • Binding met het werkgebied van de Woningraat.
  • Bij voorkeur kennis op het gebied van duurzaamheid, juridische zaken of ict.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allebei zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 november 2022.

Planning:
Voorselectiegesprekken: begin november
Bespreken shortlist: medio november (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij De Woningraat: 2de helft november
Benoeming per: 1 februari 2023.

Uw sollicitatie kunt u indienen via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7881) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

 

Direct solliciteren