Ethici

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, landelijk
Voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zoeken wij meerdere ethici met aantoonbare betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Algemene informatie over RTE

Nederland kent vijf onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE hebben een wettelijke basis. De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). Iedere RTE heeft 9 leden zodat er landelijk 45 leden zijn.

In 2021 hebben de RTE 7.666 euthanasie-meldingen getoetst. De RTE brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit. Om aan deze termijnen te voldoen is een werkwijze ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen. De complexere, vragen oproepende meldingen worden in commissievergaderingen besproken. De niet vraag oproepende meldingen, die het overgrote deel van de meldingen vertegenwoordigen, worden door de toetsende leden behandeld zonder dat zij daarvoor fysiek bij elkaar behoeven te komen.

Het oordeel houdt ofwel in dat de arts voldaan heeft aan de wettelijke eisen, ofwel dat dat niet het geval is. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het oordeel. Als het oordeel inhoudt dat zorgvuldig is gehandeld, eindigt de toetsingsprocedure met de melding daarvan aan de arts in kwestie. Dat is ook het geval als het oordeel ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ wordt geveld, echter deze oordelen worden ter kennis van het College van procureurs-generaal en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebracht. De beoordeling van de strafbaarheid en/of de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de arts is aan deze instanties, die een eigenstandige afweging maken.

De RTE zijn bestuursorganen, die onafhankelijk oordelen. De RTE worden ambtelijk ondersteund door medewerkers van de directie Eenheid secretariaten tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Profiel

Alle RTE leden beschikken over een grote mate van overtuigingskracht, maar zijn tegelijkertijd bereid en in staat zich te laten overtuigen. Zij zijn goed in staat om constructief samen te werken in teamverband en zetten zich in om gezamenlijk in goede harmonie tot een afgewogen beslissing te komen. De leden hebben voldoende tijd beschikbaar om deze rol goed in te vullen.

Overige belangrijke competenties zijn: werkdrukbestendigheid, zakelijke benadering van de casuïstiek, eigen opvattingen niet laten overheersen, efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances.

Lid deskundig op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken

Functie-eisen
Els Borst heeft bij de introductie van de Euthanasiewet gezegd: “de ethicus is de belangrijkste speler. De arts en jurist kunnen vanuit hun vakgebied bij wijze van spreken afvinken: de euthanasie is goed uitgevoerd. Maar de ethicus heeft als taak de jurist en de arts daarover te bevragen. Ook als de casus duidelijk lijkt. De ethicus zal vragen: was hier wel echt sprake van uitzichtloos lijden? Of: hoezo ondragelijk?”

U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening. U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling. Werkzaam zijn als wetenschapper is ook een pre. U kunt goed samenwerken, bent empathisch en in staat om bij te dragen aan een duidelijke en zorgvuldige motivering van de complexe oordelen.

Praktische informatie betreffende de procedure

Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid (J&V) en VWS, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Honorering

De functie van Lid van de RTE wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en de daarop gebaseerde regelgeving.

Meer informatie over de RTE kunt u vinden op: www.euthanasiecommissie.nl.

Informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure.
U kunt de uitgebreide informatiebrochure opvragen bij Audrey Valentijn, projectassistente, via audreyvalentijn@publicspirit.nl.

 

Procedure

U kunt reageren t/m zondag 6 november a.s.

Uw sollicitatie met motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7799) en cv kunt u indienen via www.publicspirit.n/vacatures/.
Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en uw ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken blijkt.

Via onderstaand formulier ‘direct solliciteren’ kunt u uw motivatie en cv uploaden. Indien uw sollicitatie  door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met PublicSpirit, 033-445 9050.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, senior consultant, onder vermelding van vacature Euthanasiecommissie (vacaturenummer 7799).

Op dinsdag 8 november a.s. presenteert PublicSpirit de reacties aan de selectiecommissie van de RTE. Vervolgens beslist deze selectiecommissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met deze commissie. De selectiecommissie van de RTE bericht de ministers van J&V en VWS welke kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek. De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats in week 48.

Na de sollicitatiegesprekken selecteert de selectiecommissie van de RTE de kandidaten die in aanmerking komen voor benoeming, waarna de RTE een voordracht doet tot benoeming van deze kandidaten aan de ministers van J&V en VWS.

Een screening door middel van het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt deel uit van de procedure.

Direct solliciteren