Directeur- bestuurder

Servatius, Maastricht, Limburg
Voor woningcorporatie Servatius, gevestigd in Maastricht, zoeken wij een directeur-bestuurder. U kunt niet meer reageren.

Thuis begint bij een huis van Servatius!

Over Servatius

Servatius is een vooruitstrevende woningcorporatie met zo’n 10.000 verhuureenheden in Maastricht-Heuvelland. Servatius zorgt vooral voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur: gezinnen, senioren, studenten, starters, etc. De doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden. Bij Servatius geloven ze in gelijkwaardigheid, thuis als basis om mee te kunnen doen en sturen op eigen inbreng van hun huurders. Thuis begint bij een huis van Servatius. Zij zorgen voor de basis: het huis, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden die hun huurders hebben. Samen met buurtgenoten, netwerkpartners en de medewerkers van Servatius maakt de bewoner er zelf een thuis van. Lukt dat niet, dan nemen ze actie en zoeken ze de benodigde hulp. De gezondheid, veiligheid, het welzijn en woongenot van de huurders vormen het bestaansrecht en de basis voor drie kernwaarden: betrokken, verbindend en ondernemend.

Betrokken: Servatius is een partner met een warm hart voor haar huurders. Klantgericht, thuis geven en meeleven: hun huurders mogen verwachten dat ze weten wat er speelt.

Verbindend: Ze werken niet solo, maar samen. Servatius ondersteunt haar bewoners en is gericht op verbinding en samenredzaamheid. Ze bespreken regelmatig hun beleid met huurdersvereniging Servaassleutel. Met Bewonerscommissies, Bewonerskrachten en Complexcommissies praten zij over inzetbaarheid, leefbaarheid en problemen in de wijk.

Ondernemend: Servatius onderneemt met visie. Ze zijn resultaatgericht en maken dingen mogelijk in en rondom de woning. De keuzes zijn evenwichtig tussen ondernemen met het
hart (maatschappelijk rendement) en ondernemen met verstand (financiële continuïteit).

Servatius is een lerende organisatie met de continue ambitie om te verbeteren; er werken ruim 100 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit een besturingsfilosofie die gebaseerd is op samen organiserende teams die dicht bij de bewoners staan. Een belangrijk aspect is eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. Iedereen werkt aan de balans tussen klantgerichtheid en de overige doelstellingen en randvoorwaarden uit het ondernemingsplan.

In de tweede helft van 2022 verlaat de huidige directeur-bestuurder de organisatie. De Raad van Commissarissen van Servatius is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Tijdelijk nemen 2 directeuren de rol van bestuurder waar. In deze profielschets treft u nadere informatie aan over de toekomstige opgaven voor Servatius, het gewenste profiel van de nieuwe directeur-bestuurder en de sollicitatieprocedure.

Opgaven voor de toekomst

Servatius wil een maatschappelijk ondernemer zijn. In samenwerking met partners en met een flexibele en eigentijdse organisatie zorgt Servatius voor een solide basis die financiële continuïteit en een toekomstbestendige vastgoedportefeuille garandeert. Op het gebied van service & dienstverlening wil Servatius de tevredenheid van de huurders nog verder verhogen, door beschikbaarheid, besluitvaardigheid en bejegening te verbeteren. Bij Servatius hebben de medewerkers aandacht voor nieuwe, bestaande én vertrokken huurders. Naast een grote opgave op het gebied van het verduurzamen van de woningvoorraad in relatie tot betaalbaarheid, gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van leven.

Ook Servatius wordt in haar wijken geconfronteerd met vraagstukken rondom armoede, psychische problematiek, eenzaamheid en overlast. Deze nemen toe in aantal en complexiteit, mede veroorzaakt door extramuralisering. Dit brengt een bijzondere opgave met zich mee op het terrein van sociale cohesie (leefbaarheid) en het vastgoed (woningaanpassingen). Hierin zal de goede balans moeten worden gezocht. Dit vraagt ook veel van bewoners op het gebied van zelfredzaamheid en mantelzorg. In de notitie Sociaal Beleid 2019-2023 heeft Servatius haar visie geformuleerd op het bijdragen aan ‘de inclusieve stad’. Ze gaan daarbij continue de dialoog met hun huurders en hun netwerkpartners aan, want samenwerking en wederkerigheid is hierbij uitgangspunt.

Servatius werkt ook aan de doorontwikkeling van de interne organisatie en haar medewerkers, zoals bijvoorbeeld het vergroten van de (digitale) wendbaarheid en de ontwikkelingen in het kader van de corporatie van de toekomst.

Servatius is zich er terdege van bewust dat het voldoen aan de opgaven niet meer alleen kan. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig met collega-corporaties in de regio, de gemeente, huurders, zorgpartijen en andere maatschappelijke organisaties. Ook in het nieuwe ondernemingsplan zal samen doen en samenleven centraal staan. De contouren van het nieuwe ondernemingsplan zijn geschetst, de komende maanden zal het plan verder invulling krijgen. De bouwstenen van het nieuwe ondernemingsplan zijn: veerkrachtige wijken, betaalbare woonlasten, aantrekkelijk werkgeverschap, wendbare en slagvaardige organisatie, passend en comfortabel wonen en CO2-neutrale woningvoorraad. Er ligt een gezonde basis met voldoende kansen om te vernieuwen in een geweldige stad!

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.servatius.nl.

Profiel directeur-bestuurder

De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Servatius worden gerealiseerd. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de directeur Vastgoed, de directeur Bedrijfsvoering, de manager Klant & Techniek, de manager Klant & Wonen, de manager Centraal Ondersteunende Diensten en de bestuurssecretaris. De directeur-bestuurder heeft een belangrijke rol om als inspirator en motivator richting te geven aan de ambities en de daarin benodigde onderlinge samenwerking.

Servatius heeft behoefte aan een nieuwe directeur-bestuurder die vanuit vertrouwen en oprechte interesse mensen in hun kracht kan zetten en daarbij durft los te laten, tegengeluid weet te waarderen, maar uiteindelijk wel daadkracht toont en keuzes durft te maken.

Persoonlijkheid en competenties

De nieuwe directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft een visie op actuele maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de volkshuisvesting en corporatie, bijvoorbeeld op het gebied van energiearmoede, duurzaamheid, digitalisering en leefbaarheid.
 • Is verbindend, een bruggenbouwer, gericht op samenwerking zowel in- als extern.
 • Is vernieuwend, iemand die kansen ziet.
 • Heeft een pragmatische insteek en toont zich een teamspeler met een natuurlijk overwicht die ruimte en vertrouwen geeft en medewerkers laat excelleren.
 • Is in staat om op tactvolle wijze de dialoog aan te gaan, de verschillende belangen af te wegen en op basis daarvan een besluit te nemen.
 • Heeft een open, eerlijke en toegankelijke persoonlijkheid met een luisterend oor en groot sociaal hart voor huurders, medewerkers en partners in het netwerk.
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en is scherp op de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden.
 • Is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te enthousiasmeren en stimuleren.
 • Is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langetermijnkoers van Servatius voor ogen.
 • Heeft voldoende kennis van bedrijfsvoering, efficiency en kwaliteit van bedrijfsprocessen en oog voor financierbaarheid en vermogenspositie.

Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten.
 • Ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelen van Servatius en huurders.
 • Binding met de regio.

 Benoeming en vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris past binnen de WNT en is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De functie in ingeschaald in schaal G. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór 15 november 2022.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7843.

Planning

• Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit:
• Presentatie kandidaten (shortlist): info volgt z.s.m.
• Selectiegesprekken bij Servatius:
o 1e ronde op: info volgt z.s.m.
o 2e ronde op: info volgt z.s.m.
• Aw-procedure en benoeming aansluitend: afhankelijk van opzegtermijn.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dient door de corporatie voorgedragen kandidaat getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw (www.ilent.nl).

Direct solliciteren