Lid Raad van Toezicht, profiel Maatschappelijk Ondernemerschap

Leviaan, Purmerend, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Leviaan zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, profiel Maatschappelijk Ondernemerschap, met expertise en ervaring op het terrein van non-profit en/of maatschappelijk ondernemerschap, rakend aan een of meerdere werkvelden waar Leviaan samenwerking mee heeft (zorg, participatie/werk, welzijn). Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Leviaan ziet je!

In verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van 2 leden van de Raad van Toezicht zoekt Leviaan per januari 2023 twee nieuwe leden met de profielen Zorginhoudelijk en Maatschappelijk Ondernemerschap.

Organisatie en context

Leviaan ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid om de regie over hun leven te hernemen en bouwt bruggen tussen kwetsbare burgers en de samenleving door hen professioneel te begeleiden bij het wonen, naar eigen vermogen, participeren via de participatieformules, het onderhouden van sociale relaties en andere levensdomeinen. De ambitie van Leviaan is verwoord in de ‘Krachtenaanpak’: mensen met psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid met een ondersteuningsbehoefte onder eigen regie zo zelfstandig en normaal mogelijk, zijn of haar eigen rol te laten vervullen in zijn/haar eigen omgeving. Gebruikmakend van de eigen mogelijkheden en die van de naasten, aangevuld met professionele begeleiding. De herstel ondersteunende zorg en begeleiding is zo normaal, zo regulier, zo lokaal en zo kort als mogelijk in het besef dat sommige mensen altijd een ondersteuningsvraag houden. Professionele, deskundige medewerkers en ervaringsdeskundigen bieden begeleiding in samenwerking met elkaar: met cliënten, financiers, partners in zorg & welzijn en wijkbewoners. Leviaan werkt samen met professionele lokale ketenpartners die aanvullend of voorliggend zijn aan de ondersteuningsvraag.

De activiteiten van Leviaan worden gefinancierd vanuit de Wmo en WLZ, en in bescheiden mate via de Participatiewet, forensische zorg en verschillende subsidies. Een goede relatie met de gemeenten en zorgkantoren is hierbij cruciaal, waar bij de tariefafspraken ook het belang van continuïteit van de instelling goed in het oog moet worden gehouden. Leviaan telt circa 550 medewerkers die begeleiding en ondersteuning bieden aan ruim 1700 cliënten. Het budget van de organisatie is circa € 35 miljoen. De instelling is financieel gezond en stabiel. De instelling is HKZ-gecertificeerd. De instelling is actief binnen de regio’s Zaanstreek, Waterland, West-Friesland en Alkmaar/Heerhugowaard en telt in totaal 23 locaties en 9 ambulante teams. Leviaan heeft het voortouw genomen om samen met andere partijen een ervaringsdeskundig centrum, breed toegankelijk en gerund door ervaringsdeskundigen, in Zaanstad te ontwikkelen. Het centraal bureau is gevestigd in Purmerend.

Leviaan is in 2022 uitgeroepen tot beste werkgever in de branche.

Leviaan kent een Raad van Bestuur/Raad van Toezicht-model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen wordt de Governance Code Zorg 2022 als uitgangspunt gehanteerd. De dagelijkse leiding ligt bij een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De bestuurder draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met de Directeur vormt hij de Directie en geven zij leiding aan de managers primair proces, de manager Bedrijfsvoering & Zorginkoop en de manager P&O. De organisatie kent een actieve Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. Per locatie is een lokale Cliëntenraad actief. Daarnaast is een Naastbetrokkenpanel actief.

De organisatie heeft medio 2019 haar strategische koers geactualiseerd, met als titel ‘Leviaan ziet je’. Kernambities zijn integraliteit en maatwerk in begeleiding en participatie, verbinding en ontmoeting in de wijk, (geclusterd) individueel wonen en aantrekkelijk werkgeverschap. De organisatie werkt vanuit de kernwaarden vertrouwen, ontwikkelen en verbinden. De langetermijnstrategie zal in 2023 opnieuw tegen het licht worden gehouden.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur van Leviaan. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten, reglementen en vigerende wet- en regelgeving. De klankbordfunctie wordt door zowel de Raad van Toezicht als van de Raad van Bestuur van groot belang geacht.

De Raad van Toezicht hanteert een moderne en bij de visie en kernwaarden van de organisatie passende toezichtsvisie.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, werkbezoeken, een jaarlijkse themabijeenkomst met OR/CCR/ Naastbetrokkenpanel en zelfevaluatie.

De Raad van Toezicht telt zes leden en kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid.
De vergaderingen vinden overdag plaats op wisselende dagen.
Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse planning-en-controlcyclus van de instelling.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht van Leviaan geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De Governance Code Zorg 2022 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de instelling. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken (bij voorkeur ook in de regio). Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteit gaat het om deskundigheden op het gebied de hiernavolgende kennisvelden:

 • Cliëntperspectief, zorginhoud en kwaliteit van zorg;
 • P&O & organisatieontwikkeling;
 • Financiën & bedrijfsvoering;
 • Lokaal (Politiek-)bestuurlijk;
 • Vastgoed en huisvesting;
 •  Maatschappelijk Ondernemerschap.

 

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals bovenstaand aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.

 

Relevante ontwikkelingen

Leviaan levert begeleiding en ondersteuning in een sterk veranderend speelveld. De actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om vernieuwende antwoorden op uiteenlopende zorgvraagstukken. Relevante ontwikkelingen waar Leviaan mee te maken heeft betreffen de verdergaande ambulantisering, wijkgerichte en op preventie van zwaardere zorg gerichte invulling van de zorg. De grote en verder toenemende druk op de regionale arbeidsmarkt en de financiële ruimte voor de zorg is voor elke zorgaanbieder van groot belang. De impact van de overheveling van grote delen van de financiering naar niet-centrumgemeenten (doordecentralisatie) en deels de beweging terug (WLZ) is relevant. Ook ontwikkelingen rond nieuwe, vraaggerichte ambulante zorg- en begeleidingsvormen, innovaties rond ICT (eHealth, cliëntportals, zelfzorgprogramma’s, zorgverlening op afstand), versterking cliëntenregie en participatie, en samenwerking met keten- en netwerkpartners vormen belangrijke impulsen voor de verdere organisatieontwikkeling van Leviaan.

Implementatie van wooncirkels als een belangrijk deel van het antwoord op de door de organisatie gewenste ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis heeft een forse impact op de medewerkers en de organisatie. Het zijn met name deze thema’s waar Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met elkaar het debat over willen voeren. De juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie, en het consistent werken vanuit de kernwaarden van de organisatie zijn uiteraard van belang. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van Toezicht van essentieel belang.

Twee vacatures

Binnen de Raad van Toezicht van Leviaan ontstaan eind 2022 door het einde van de tweede termijn van twee leden (waaronder de voorzitter) twee vacatures voor leden Raad van Toezicht. Op basis van de ontwikkelingen en huidige samenstelling heeft de Raad van Toezicht twee profielen voor de twee nieuwe leden opgesteld, te weten een Profiel Zorginhoudelijk en een Profiel Maatschappelijk Ondernemerschap. Bij een van beide kandidaten wordt ook gekeken naar potentiele voorzitterskwaliteiten. Dit in verband met de toekomst van de Raad van Toezicht in relatie tot het huidige aftreedschema.

Algemeen profiel

 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • nauwe betrokkenheid en affiniteit met mensen met een psychische beperking en het werkveld van GGZ;
 • beschikking over een gevarieerd netwerk;
 • maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • bekendheid met de issues van Corporate Governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Leviaan acht het van belang dat tenminste een deel van de leden van de Raad regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is in, het werkgebied van de organisatie. Hoewel het een voordeel kan zijn hoeft dit niet persé tot uitdrukking te komen in de eis dat leden van de Raad woonachtig zijn binnen het werkgebied van de stichting. Daarnaast hecht de Raad van Toezicht aan diversiteit in samenstelling van de Raad en een evenwichtige balans met betrekking tot gender, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond.

 

Specifieke profielen
Voor beide vacatures geldt de voorkeur voor binding met het werkgebied van Leviaan (Zaanstreek, Waterland, West-Friesland, Alkmaar/Heerhugowaard), ervaring in het lokale publieke domein en vertrouwd met lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Voor het profiel Maatschappelijk Ondernemerschap gelden als specifieke profieleisen:

 • expertise en ervaring op het terrein van non-profit en/of maatschappelijk ondernemerschap, rakend aan een of meerdere werkvelden waar Leviaan samenwerking mee heeft (zorg, participatie/werk, welzijn);
 • als actief ondernemer beschikkend over een vitaal (regionaal) netwerk;
 • bij voorkeur actief op verenigings-/ondernemersniveau, bijv VNO/NCW , in de regio;
 • visie op hoe maatschappelijk ondernemerschap kan bijdragen aan de invulling van de missie van Leviaan;
 • expertise en doorleefde ervaring op het daarbij behorende leiderschap;
 • affiniteit met de leefwereld van de doelgroep.

Voor het profiel Zorginhoudelijk: zie vacture Lid Raad van Toezicht, profiel Zorginhoudelijk.

Qua persoonsprofiel geldt voor beide profielen dat u een strategisch georiënteerde gesprekspartner bent. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol de positie van Leviaan te versterken.

Vergoeding

De honorering van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Leviaan is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ en de genoemde maxima van de WNT III.

Meer informatie

Meer algemene informatie kunt u vinden op: www.leviaan.nl

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Femke van der Wilk, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7859.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning van de procedure:

 • Reactietermijn : t/m 25 september a.s.
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: t/m 7 oktober
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie: 10 oktober
 • Selectieronde: 19 oktober en 21 oktober
 • Start nieuwe leden : januari 2023

Direct solliciteren