Lid Raad van Toezicht, profiel huisvesting en vastgoed

De Tussenvoorziening, Utrecht
Stichting De Tussenvoorziening is er voor iedereen die dakloos is of dreigt te worden. En biedt verschillende vormen van opvang, begeleiding en schuldhulpverlening. Met ruim 420 betaalde medewerkers en 400 vrijwilligers werkt zij aan één gezamenlijk doel. De meest kwetsbare mensen zo volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor de Raad van Toezicht zoekt De Tussenvoorziening een Lid Raad van Toezicht met profiel huisvesting en vastgoed, op voordracht van de ondernemingsraad. Reageren is mogelijk tot en met 12 oktober a.s. (ref. 7714).

De Tussenvoorziening komt in actie voor mensen die het in hun eentje niet redden.

De Tussenvoorziening
De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. Ze zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een eigen nest.

Stichting de Tussenvoorziening biedt een divers palet van verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen met complexe problemen die tussen wal en schip vallen. Ze richten zich daarbij op duurzame inclusie en het versterken van de bestaanszekerheid van de cliënten. Ze zijn expert in het oplossen van materiële problemen zoals onderdak, wonen en financiën. Ze ontwikkelen daarbij steeds nieuwe vormen van onderdak en begeleiding voor individuen en gezinnen, juist en bij uitstek omdat de maatschappij altijd verandert en daarmee ook de vraag.

De Tussenvoorziening werkt laagdrempelig en klantgericht. Zij werken in Utrecht en omgeving. Jaarlijks vangt de organisatie zo’n 800 unieke cliënten op in de nachtopvang, bieden ze begeleiding aan 130 cliënten in de crisisopvang en huisvesten en begeleiden ze zo’n 450 cliënten. Daarnaast verlenen ze aan circa 1.200 cliënten financiële begeleiding en/of schuldhulpverlening. Bij de Tussenvoorziening werken 440 betaalde medewerkers en 370 vrijwilligers. De Tussenvoorziening heeft een omzet van rond de 40 miljoen euro.

Kijk voor meer informatie over de organisatie en het meerjarenbeleidsplan op www.tussenvoorziening.nl .

De Raad van Toezicht
De Tussenvoorziening heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is inhoudelijk betrokken en draagt bij aan een professionele organisatie die een belangrijke rol speelt in de opvang en begeleiding van sociaal kwetsbaren in Utrecht stad en Utrecht regio.

De Raad van Toezicht vergadert ongedwongen en efficiënt. In de RvT is voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Tevens zijn er verschillende informele momenten om de organisatie beter te leren kennen

De Raad van Toezicht bewaakt de doelstelling, geeft goedkeuring aan het strategisch beleid en denkt mee met het bestuur over de koers van de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur.
De organisatie heeft een tweehoofdig bestuur dat primair verantwoordelijk is voor het realiseren van de (statutaire) doelstellingen en alle besluiten neemt die daartoe nodig zijn. Het managementteam bestaat uit het bestuur en de vijf clustermanagers.
De Raad van Toezicht werkt volgens het model van de Governance code zorg.

Samenstelling
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In dit team van 5 leden is 1 positie interim ingevuld. De interim toezichthouder zal medio volgend jaar afscheid nemen. De vacante positie is op voordracht van de OR.

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een toezichthouder kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen.

De Raad van Toezicht heeft aangegeven dat een divers samengestelde Raad de voorkeur heeft, zowel qua gender als qua etniciteit. In deze procedure wordt hier de nadruk op gelegd.

We streven ernaar dat elk lid van de Raad van Toezicht naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met het sociaal maatschappelijk veld.

Taken
De leden van de Raad van Toezicht zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Toezicht om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties.
• het optreden als werkgever van het bestuur. De Raad van Toezicht beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van het bestuur;
• het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van Toezicht beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur;
• het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
• het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met het bestuur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De Raad van Toezicht is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de Raad gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (remuneratie en audit), maar elk lid van de Raad van Toezicht is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de Raad.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvT zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende
terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren.

Profiel
De Tussenvoorziening zoekt ervaren toezichthouders die op strategisch niveau kunnen functioneren. Deze ervaring kan zijn opgedaan in verschillende functies en op verschillende aan de Tussenvoorziening gerelateerde gebieden.

Strategische thema’s die op de agenda van de Raad van Toezicht staan zijn o.a. organisatieontwikkelingen, beleidsplannen, vastgoed / of samenwerking woningbouwcorporaties, financieringsstromen, nieuwe samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen op het gebied van medewerkers en vrijwilligers.

De toezichthouder beschikt over de volgende kennis, ervaring en competenties:
• ervaring op het gebied van toezichthouden (en/of besturen) van een middelgrote organisatie met een complex dienstverleningspalet;
• ervaring met werken in een complexe omgeving en om kunnen gaan met veranderingen;
• beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; verantwoordelijk, besluitvaardig en doortastend;
• onafhankelijk denker, kunnen reflecteren op eigen rol en positie;
• analytisch denkvermogen en strategisch inzicht;
• oog voor resultaat en informatie kunnen beoordelen op kwaliteit;
• betrokkenheid bij een dynamische organisatie met vrijwilligers en betaalde medewerkers;
• goede communicatieve vaardigheden;
• toegankelijk en relativerend;
• voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en huisvesting. De kandidaat wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.

De Tussenvoorziening is een diverse organisatie. Wij willen dit ook graag terugzien in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Vergoeding
De honorering is voor leden € 6.500,– per jaar (inclusief btw) en voor de voorzitter
€ 9.000,– (inclusief btw). Naast deze honorering worden vormen van deskundigheidsbevordering vergoed zoals het inhuren van externe deskundigen, lidmaatschap van de NVTZ, deelname aan congressen, studiedagen en vakliteratuur.

Leden van de Raad van Toezicht worden in eerste instantie benoemd voor een proefperiode van een half jaar. Na de proefperiode wordt het lidmaatschap bij wederzijdse tevredenheid voortgezet voor een termijn van vier jaar. De leden zijn maximaal 1x herbenoembaar.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Brenda Kamps, senior consultant.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Femke van der Wilk. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren
U kunt reageren tot en met woensdag 12 oktober a.s. U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7714.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen,
neemt u dan contact met ons op.

Planning
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 41 en 42
Selectiegesprekken bij de Tussenvoorziening: dinsdag 8 november
Benoeming: december 2022
Startdatum: januari 2023

Direct solliciteren