Lid raad van toezicht met financieel profiel

De Onderwijsspecialisten, Arnhem, Gelderland
In verband met het aanstaande vertrek van een van de toezichthouders zoekt Stichting De Onderwijsspecialisten een lid voor haar raad van toezicht met hart voor het (speciaal) onderwijs, zicht op de regio Gelderland en expertise op het terrein van financiën. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samen laten we elk kind groeien

De Organisatie

De Onderwijsspecialisten is een stichting van scholen in het speciaal basis onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek.

Bij De Onderwijsspecialisten werken ongeveer 1.650 medewerkers op 26 scholen voor ruim 4.300 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. De jaarlijkse begroting bedraagt € 95 miljoen.

“Met alle collega’s zorgen we, samen met leerlingen en ouders, en partners in onze omgeving, voor een uitstekend onderwijsaanbod voor iedere leerling. Daarbij richten we ons op inclusiever onderwijs. Dat betekent allereerst dat alle leerlingen de ondersteuning en hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om naar school te kunnen. Het betekent dus ook dat leerlingen met een beperking onderwijs volgen samen met kinderen en jongeren die geen beperking hebben. En dat dit zoveel mogelijk dicht bij huis gebeurt.”

Verdiepende informatie over de organisatie, het koersplan, de jaarverslagen etc. vindt u op de website https://www.deonderwijsspecialisten.nl

Het college van bestuur bestaat uit 2 leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het CvB is het formele bestuur, het bevoegd gezag van alle scholen van De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten conformeert zich aan de code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs wat betreft de uitgangspunten voor goed besturen. De bestuurlijke inrichting, maar ook de uitgangspunten voor kwaliteitsverbetering en goed werkgeverschap zijn mede gebaseerd op deze code. Op basis van de sturingsfilosofie ‘Anders Vasthouden’ wordt veel aandacht besteed aan de professionele cultuur. Binnen de kaders van de visie op onderwijs staan daarbij ruimte, vertrouwen en “de bedoeling” centraal. De professional wordt in zijn kracht gezet, en  daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt.

De raad van toezicht

De raad van toezicht helpt De Onderwijsspecialisten haar doelen te halen door integraal toezicht te houden. Zij houden in de gaten of het bestuur op koers ligt om de doelen te bereiken en de risico’s daarbij adequaat beheerst. Dit gebeurt met een integrale blik: door de strategische besluitvorming te toetsen aan de missie, visie, identiteit en continuïteit van De Onderwijsspecialisten. Dat betekent ook dat zij zich bezighouden met het functioneren van álle systemen en mensen binnen de organisatie van De Onderwijsspecialisten. En het betekent dat ze het beleid, de uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur beoordelen op samenhang en consistentie. Bovendien kijken ze naar de continuïteit van en de algemene gang van zaken binnen De Onderwijsspecialisten, en naar de naleving van wet- en regelgeving.

Binnen de raad zijn drie commissies ingesteld: de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijskwaliteit. De commissies worden samengesteld uit leden van de raad. Zij voeren het overleg met het college van bestuur en leden van de directie van de stafdiensten of (incidenteel) andere (beleid)medewerkers van De Onderwijsspecialisten. Een lid uit de raad van toezicht is door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) voorgedragen om namens de raad van toezicht de verbinding tussen gmr en raad van toezicht te behartigen. De raad van toezicht vergadert in principe vier keer per jaar.

Profielschets leden raad van toezicht

Profiel Algemeen

De leden van de raad van toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over:

 • affiniteit en inzicht met betrekking tot de activiteiten van de Stichting, in casu het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en cluster 4); het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs;
 • toezichthoudende en/of bestuurlijke kennis en ervaring in de onderwijssector, bij de overheid of bij een maatschappelijke of commerciële onderneming;
 • academisch werk- en denkniveau; brede maatschappelijke belangstelling;
 • herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders van de Stichting;
 • relevant regionaal en landelijk netwerk en beschikking over maatschappelijke contacten;
 • gevoel voor en kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • vanuit deskundigheid op strategisch bestuurlijk niveau bekendheid en affiniteit met een of meerdere van onderstaande terreinen en/of organisaties:
  – juridische zaken;
  – financiën en bedrijfsvoering;
  – personeel en organisatie;
  – verandermanagement;
  – onderwijs (bij voorkeur primair, voortgezet of gespecialiseerd);
  – maatschappelijke ondernemingen (regionale overheden, welzijn, zorg);
  – huisvesting;
  – bedrijfsleven.

 

Wat vragen we van de Financieel deskundige?

De rol van financieel deskundige vraagt, meer nog dan van andere leden van de RvT, kennis van en ervaring met de financiële en administratief-organisatorische processen (waaronder risicobeheersing) bij profit- en non-profit organisaties. Deze kennis dient echter tevens te worden vergezeld van een helder beeld op maatschappelijk ondernemerschap, waarbij soms maatschappelijke argumenten voorgaan op financiële.

Goede kennis van administratieve en rapportageregelgeving is gewenst, mede gezien het toenemende belang van het afleggen van verantwoording aan stakeholders. Kennis van en ervaring met de structuur rond en financiering van (onderwijs)huisvesting en continuïteit en veiligheid van geautomatiseerde gegevensverwerking strekt tot aanbeveling.

 De financieel deskundige heeft een belangrijke rol ten aanzien van de financiële, fiscale en administratief-organisatorische advisering aan en toezicht op het college van bestuur. Enerzijds door inbreng van de eigen kennis, maar anderzijds ook door het waarborgen van voldoende gedeelde kennis en verantwoordelijkheid binnen de RvT,
zodat ook de andere leden voldoende verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor het toezicht op de financiële huishouding.

De financieel deskundige zal lid zijn van de Auditcommissie. De leden van de Auditcommissie beschikken over de financiële kennis om als sparringpartner van de controlerend accountant te kunnen fungeren.
De kandidaat dient voldoende gelegenheid te hebben tot overleg met het college van bestuur en de raad van toezicht: gemiddeld vier RvT-vergaderingen, vijf bijeenkomsten Auditcommissie, twee bijzondere bijeenkomsten en minimaal 2 schoolbezoeken op jaarbasis.
De kandidaat onderschrijft de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de governance code met betrekking tot de onderwijssector. Bovendien moet de kandidaat een VOG kunnen overleggen.

Arbeidsvoorwaarden / vergoeding

Op dit moment bedraagt het honorarium voor RvT-leden € 4.500 per jaar, plus een reiskostenvergoeding (€ 0,19 per km). 

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met zaterdag 17 september a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief en een cv uploaden.
Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7802.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m za. 17 september
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 38
 • presentatie sollicitaties aan De Onderwijsspecialisten : ma. 26 september
 • selectiegesprekken bij De Onderwijsspecialisten : do. 13 oktober, middag/avond
 • referentiecheck : week 40/41
 • voordracht benoeming binnen RvT : 2e helft oktober
 • startdatum : 1 januari 2023

Direct solliciteren