Lid Raad van Toezicht

Punt Speciaal onderwijsgroep, Malden, Gelderland
In verband met het einde van de zittingstermijn van een van de toezichthouders zoekt Punt Speciaal onderwijsgroep een nieuw Lid Raad van Toezicht met kennis van c.q. affiniteit met de inhoud van het speciaal onderwijs, met name de aspecten van vernieuwing. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Wij gaan voor een inclusievere maatschappij, waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet.

Punt Speciaal onderwijsgroep

Punt Speciaal onderwijsgroep verzorgt onderwijs en ondersteuning voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag en met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ziekte of een combinatie van voorgenoemde. Hierbij kunnen zich ook gedrags- en/of psychische problemen voordoen. De scholen van de onderwijsgroep vallen onder de Wet op de Expertise Centra en omvatten 5 scholen voor bijzonder neutraal onderwijs en 1 openbare school, en daarnaast diverse nevenvestigingen (in totaal 20 locaties en 550 medewerkers).

De leerlingen worden opgeleid naar een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij, door het aanbieden van een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod, zowel binnen als buiten de muren van de eigen scholen, en zo thuisnabij mogelijk. Daarmee is onderwijsgroep Punt Speciaal een inspirerende en grensverleggende kennisorganisatie die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd en waar ouders/verzorgers en leerlingen zich aangesproken voelen. Het uitgangspunt voor de onderwijsgroep is dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de maatschappij met gebruikmaking van daartoe benodigde voorzieningen.

Punt Speciaal onderwijsgroep zet haar kwaliteit in voor maximale (leer)opbrengst voor iedere leerling, ongeacht zijn of haar begaafdheid, waarbij het belangrijk is dat leerlingen met en van elkaar kunnen leren. Daarvoor wordt een gevarieerd, zo thuisnabij mogelijk, op de leerling toegespitst onderwijsaanbod gerealiseerd en goed en intensief samengewerkt met ouders/verzorgers, (collega-)onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheden en ondernemers. “Wat wij dan voor ons zien is een maatschappij waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Kinderen gaan (zoveel mogelijk) in hun eigen omgeving naar school. Daar zijn onderwijs, begeleiding en zorg op hun persoonlijke situatie afgestemd. We breiden onze handelingsbekwaamheid uit, zodat onze medewerkers in staat zijn om (in gezamenlijkheid) geïntegreerd met complexe hulpvragen om te gaan.”

Organisatie en context

De onderwijsgroep is in de afronding van een herinrichting volgens een aantal criteria:

 • Het gehele management richt zich op het gezamenlijke belang en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen en niet op de individuele scholen.
 • Er is duidelijkheid, continuïteit en aansluiting met samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, overheden en ondernemers.
 • Er is sprake van meer efficiency, snelheid en effectiviteit in de besluitvormings- en veranderingsprocessen.
 • Zowel het management als het bestuur blijft herkenbaar voor leerlingen, ouders en overige stakeholders.

Dit resulteert in een managementstructuur over vier regio’s. Elke regio heeft een directeur Onderwijs die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar regio en de onderwijseenheden daarbinnen. Elke onderwijseenheid kent een aantal teamleiders die, na de leerkracht en onderwijsassistent, het aanspreekpunt voor ouders zijn en als locatieleider verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken betreffende het onderwijs en het personeel. Verder is er een bestuursbureau waar diverse centrale functies zijn ondergebracht: Ambulante dienstverlening, P&O, Financiën, Onderwijs & Kwaliteit, Kennis & Expertise, Communicatie, Huisvesting, ICT, Vervangingspool, projecten. Het bestuursbureau wordt aangestuurd door een directeur Bedrijfsvoering. Onderwijsgroep Punt Speciaal wordt bestuurd door het College van Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

De directeuren Onderwijs, directeur Bedrijfsvoering en het College van Bestuur kennen regelmatig onderling overleg en komen bijeen in het Gezamenlijk Management Team (GMT) waar beleid wordt gemaakt, geëvalueerd en aangepast, en waar onderlinge afstemming en uitwisseling plaatsvindt. Vanuit de organisatie en de ouders is er medezeggenschap georganiseerd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal hanteert de Code Goed Bestuur en heeft een scheiding aangebracht tussen bestuur (College van Bestuur) en intern toezicht (Raad van Toezicht).

Meer informatie is beschikbaar op de website:  www.puntspeciaal.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functionerend College van Bestuur en toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de gang van zaken binnen onderwijsgroep Punt Speciaal. De Raad doet dit  conform de statuten door het al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het College van Bestuur, het bewaken van de strategie en het toezicht op risico’s die aan de activiteiten van de onderwijsgroep zijn verbonden, het toezicht op de interne risicobeheersing- en controlesystemen, financiële verslaglegging en naleving van de geldende wet- en regel-geving. Ook is de Raad werkgever van het College van Bestuur.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen. In de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is er sprake van:

 • onbelemmerde en open dialoog;
 • onderling respect en waardering;
 • heldere rolverdeling die door beide partijen wordt gerespecteerd;
 • adequate periodieke informatieverstrekking
 • de mogelijkheid om “achter de bestuurder” waar te nemen.

 

Bij de vervulling van hun taak dienen de leden van de Raad van Toezicht zich te richten op het doel en het belang van de onderwijsgroep. De Raad van Toezicht houdt rekening met het feit dat onderwijsinstellingen organisaties zijn met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hierbij hoort ook het verantwoorden en het verstrekken van informatie over inzet, processen, resultaten en effecten, bekend als educational governance of meervoudig publiek verantwoorden. De Raad van Toezicht hanteert daarmee de “Code Goed Bestuur Primair Onderwijs”.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling, waarbij sprake is van spreiding van achtergrond, leeftijd en specifieke deskundigheid in combinatie met brede maatschappelijke ervaring en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht is dan ook zodanig samengesteld dat:

 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, bestuurlijk-politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Profiel

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de onderwijsgroep;
 • zicht op organisaties vanuit een helikopterview;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om het beleid van de onderwijsgroep en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • een nieuwsgierige en open houding, die zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
 • herkenbaar en geloofwaardig voor stakeholders;
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • een teamspeler met gevoel voor humor;
 • hedendaagse opvattingen over good governance en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • relevant netwerk;
 • voldoende beschikbaarheid.

 

Specifieke profielkenmerken

 • kennis van c.q. affiniteit met de inhoud van het speciaal onderwijs, met name de aspecten van vernieuwing;
 • in staat om verbanden te leggen tussen de inhoud van het onderwijs en de (veranderende) vragen van de ‘klanten’ (ouders/leerlingen);
 • zicht op de regionale context waarin Punt Speciaal zich bevindt;
 • complementair qua kennis, competenties en ervaring ten opzichte van de andere leden.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een jongere kandidaat (max. 40) en/of iemand met een migratie-achtergrond, die het perspectief van de Raad kan verbreden.

Punt Speciaal is een onderwijsgroep die vanuit haar doelstelling en opdracht intrinsiek overtuigd is van de waarde van verschillen en van een inclusieve cultuur. Bij voorkeur weerspiegelt de Raad van Toezicht deze diversiteit. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, nodigen wij met name jonge (<40) en bi-culturele kandidaten uit hun belangstelling kenbaar te maken.

Vergoeding, professionalisering en begeleiding

De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI), zijn honorarium vastgesteld. Voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt dit € 3.250,– op jaarbasis, en voor de voorzitter € 5.000,–. Daarnaast wordt er van de leden verwacht dat zij zich inzetten voor hun eigen deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d. Voor kandidaten zonder toezichthoudende ervaring wordt een inwerkprogramma georganiseerd.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met zaterdag 24 september a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ onderaan deze pagina kunt u uw motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7785.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning van de procedure:

 • reactietermijn : t/m za. 24 september 2022
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PublicSpirit : week 39
 • presentatie sollicitaties aan selectiecommissie : 4 oktober
 • selectiegesprekken bij Punt Speciaal : 10 oktober
 • voordracht en benoeming binnen RvT : eind oktober
 • start werkzaamheden: 1 januari 2023

Direct solliciteren