Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed

Woonstichting JOOST, Boxtel, Noord-Brabant
Voor JOOST zoeken wij een ervaren toezichthouder met aantoonbare relevante achtergrond in vastgoed en gevoel voor toekomstgerichte volkshuisvesting. U kunt reageren tot en met zondag 9 oktober aanstaande (ref.nr. 7842).

Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.

Een goede buurman

Uit de fusie tussen woningstichting Kleine Meierij en woonstichting St. Joseph is per 1 juli 2019 woonstichting JOOST ontstaan. Een organisatie die jong van geest is en sterk in verbinding staat met de buitenwereld. Met bezit in een aaneengesloten werkgebied bedient zij de kleine kernen in ‘de kraag van Den Bosch’. De beide voorgangers van JOOST hebben een lange volkshuisvestelijke historie. Daarbij zet JOOST zich dagelijks in voor mensen met lage inkomens en kwetsbare groepen.

Die dienstbaarheid geeft JOOST in voortdurende nauwe samenspraak met alle belanghebbenden steeds opnieuw op een eigentijdse en effectieve wijze vorm. Door samen verder te gaan als JOOST is er meer mogelijk om invulling te geven aan maat-schappelijke (regionale) opgaven. Met meer investeringskracht zodat er versneld werk gemaakt kan worden van verduurzaming en meer mensen kunnen worden voorzien van een passend dak boven hun hoofd. Dat is en blijft de kerntaak van JOOST waarin deze corporatie ook de komende jaren een zichtbaar verschil gaat maken.

Verder wil JOOST als dorpse corporatie de krachten bundelen om ook aan sociale ontwikkelkracht te winnen. Nog beter lokaal verankerd zijn. Als een buurman die ‘er gewoon is’ als je hem nodig hebt. Dit alles in nauwe samenwerking met huurders en maatschappelijke partners in de regio’s waar JOOST werkzaam is. Als jonge organisatie heeft JOOST in het Koersplan ‘(ge)Woon als een goede buurman (2020-2024)’ de visie en strategie voor de komende jaren uiteengezet. Hierbij wordt de strategie volgens zes sporen uiteengezet: natuurlijk duurzaam, meer huishoudens op hun plek, samen voor de buurt, grip op woonlasten, oog voor verschil en het zijn van een netwerkorganisatie met ruimte. Dit koersplan is geen gedetailleerde route maar een koers met ruimte. Ruimte voor onze medewerkers, huurders en maatschappelijke partners.

Organisatie
Bij JOOST werken ruim 70 betrokken medewerkers. Zij werken samen vanuit de kernwaarden bevlogen, betrouwbaar en doelgericht. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Het managementteam (MT) bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager vastgoed, manager wonen, manager sociaal beheer en de manager bedrijfsvoering. Samen met het MT zet de directeur-bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Per 1 september jl. heeft JOOST door pensionering van de vorige een nieuwe directeur-bestuurder en ook de RvC heeft een aantal wisselingen ondergaan vanwege regulier vertrek.

Een ambitieuze organisatie
De organisatie is na de fusie stevig neergezet met een solide financiële positie zichtbaar in de kengetallen. Om de ambities – met name op het gebied van nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad – waar te maken zal er scherp aan de wind gezeild moeten worden.

Portfolio- en assetmanagement op hoger niveau
Na de fusie is het portfoliomanagement en het assetmanagement professioneel ingericht. Er is nu goed zicht op de bestaande woningvoorraad en de toekomstige opgaven. Vanuit het assetmanagement is duidelijk dat JOOST voor de komende 5 tot 10 jaar een uitdaging heeft om in de verschillende gemeenten de woningproductie te verhogen en de herstructureringsopgaven te realiseren.

Volop aan de slag met verduurzaming en nieuwbouw
Het verduurzamen van onze woningvoorraad is komende jaren speerpunt nummer één. Dit is voor JOOST veel meer dan alleen het isoleren van woningen. Hierbij horen ook duurzame installaties, circulair bouwen, waterberging en vergroening. Daarnaast stimuleren we bewustwording bij bewoners. Eind 2018 had JOOST, in tegenstelling tot nu, weinig projecten en grondposities beschikbaar. Mede door de fusie is er vanaf 2019 actief ingezet op een actieve rol naar de gemeenten en de aannemers/ontwikkelaars. JOOST heeft inmiddels enkele bouwprojecten in uitvoering en heeft voor diverse grondposities plannen. Komend decennium wordt de bouwproductie flink opgeschroefd. Het op gang krijgen van vastgoedontwikkeling vergt doorzettingsvermogen en in sommige gevallen zijn het processen van lange adem.

Uitdagingen op sociaal gebied
Naast alle vastgoedonderdelen liggen er ook uitdagingen op het huisvesten van kwetsbare huurders. Met de veranderingen in de zorg en minder intramurale plekken, vraagt men steeds meer van corporaties. Dit zorgt voor druk op de wijken. JOOST pakt haar verantwoordelijkheid in deze gedeelde opgave en stuurt op actieve samenwerking met (zorg-)partners.

Regionale samenwerking
JOOST hecht grote waarde aan regionale samenwerking. Momenteel bijvoorbeeld door een gezamenlijke regionale klachtenadviescommissie te faciliteren en door kartrekker te zijn bij het organiseren van de regionale woonruimteverdeling in het werkgebied Noordoost-Brabant. Samenwerking met collega-corporaties en andere maatschappelijke partners wordt door JOOST van groot belang geacht om te leren en elkaar te inspireren. Met de huurdersraad ‘Huurders van JOOST’ en het Stedelijk Platform Huurders (SHP) in Den Bosch worden samen met de gemeenten (meerjarige) prestatieafspraken gemaakt. JOOST ontwikkelt zich hierbij naar een netwerkorganisatie.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het koersplan vindt u op www.wonenbijjoost.nl.

Huurdersvertegenwoordiging
De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de huurdersraad ‘Huurders van JOOST’. Deze huurdersraad is in maart 2021 ontstaan uit Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij (regio Rosmalen) en Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (regio Boxtel). Zij vertegenwoordigen de huurder bij het overleg met woonstichting JOOST over beleidsmatige onderwerpen die voor hen van belang zijn. Twee van de vijf leden van de RvC worden benoemd op voordracht van de huurders.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij JOOST en bestaat uit 5 personen.

De RvC vervult zijn taak in dienst van de samenleving, de woningcorporatie en de huurders en woningzoekenden van woonstichting JOOST. De centrale vraag hierbij is: doet JOOST het maximale binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals geformuleerd in onze statuten, strategische visie en ons koersplan? Hierbij kijkt de RvC naar alle aspecten van de brede volkshuisvestelijke opgave van JOOST via het driekamermodel (financiën, vastgoed, mens en maatschappij).

De RvC heeft diverse rollen. De belangrijkste zijn: toezicht houden op het functioneren en presteren van de organisatie, optreden als werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder en hem/haar steunen met advies. Ook heeft de RvC een netwerkrol. De RvC voegt naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toe aan het functioneren van de woonstichting door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen die te vinden zijn op de website van JOOST.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders / huurdersraad en andere stakeholders.

Tegelijkertijd betekent het werken volgens ‘de bedoeling’ ook dat het toezicht en verantwoording meer vanuit de werkelijke opgave (bedoeling) gebeurt met een verschuiving van een focus van het financiële aspect naar het maatschappelijke aspect.

Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Aandachtsgebieden

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Profiel (algemeen)

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:

 • affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
 • als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
 • tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
 • het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluit-vormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezicht-houder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belanghouders;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangen-verstrengeling;
 • voldoende tijd hebben voor uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samen-stelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Door het vertrek van het RvC-lid met vastgoed profiel zoeken wij nu een opvolger.

Profiel vastgoed

Voor dit profiel zoeken wij een ervaren toezichthouder met aantoonbare relevante achtergrond in vastgoed en gevoel voor toekomstgerichte volkshuisvesting.

Specifiek:

 • kennis van en ervaring met vastgoed, gevoel voor techniek en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen;
 • kennis van- en ervaring met onderhoud en verduurzamen van bestaand vastgoed;
 • affiniteit met volkshuisvesting en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • strategische werkervaring en bij voorkeur ervaring als toezichthouder;
 • affiniteit met de regio, er wonen is geen must.

Verder zijn de volgende persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van belang:

 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • kritisch, constructief, pragmatisch, deskundig en onafhankelijk;
 • open en transparante houding.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor RvC-leden is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 1 periode van maximaal vier jaar. Voor wat de honorering van de leden betreft, volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 10 oktober 2022.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7842.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 41
 • Presentatie kandidaten (shortlist) : eind week 41
 • Selectiegesprekken bij JOOST : week 42,
  – 1e ronde op woensdag 19 oktober van 9.00 – 13.00 uur
  – 2e ronde op donderdag 20 oktober van 13.00 – 17.00 uur
 • Aw-procedure en benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

 

Direct solliciteren