Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders

UWOON, Harderwijk/Ermelo/Elburg, Gelderland
Voor onze opdrachtgever UWOON (kantoren gevestigd in Harderwijk, Elburg en Ermelo) zoeken wij een lid Raad van Commissarissen. Het betreft een commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties, die bij voorkeur woonachtig is in het werkgebied van UWOON. U kunt reageren tot 10 oktober 2022 (referentienummer 7827).

Iedereen verdient een (t)huis, in een omgeving waar je veilig, fijn en plezierig woont.

UWOON: Samen met u

Iedereen verdient een (t)huis. In een omgeving waar je veilig, fijn en plezierig woont. En daar werken wij bij UWOON dan ook dagelijks met veel plezier aan. Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren wij sociale huurwoningen in de regio Noordwest-Veluwe. Op dit moment hebben wij ongeveer 8.600 woningen.

Het is onze missie om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Daarbij zetten wij ons in voor leefbare buurten en wijken waar mensen fijn wonen en naar elkaar om kijken. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen. Samen met onze huurders, huurdersraden, de gemeenten waar we actief zijn, met zorg- en welzijnsaanbieders, met aannemers en bouwers, met alle partijen die we nodig hebben om onze doelen te bereiken.

Wij houden ons bezig met belangrijke vraagstukken over de betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid maar ook duurzaamheid van onze woningen, zoals: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze huurders plezierig wonen in een wijk waar ze zich veilig en thuis voelen? Hoe houden we onze woningen betaalbaar en hoe bouwen we genoeg bij om aan de vraag te voldoen? De komende jaren zullen we keuzes moeten maken over welke ambities en wensen we kunnen verwezenlijken, terwijl we de huurder centraal zetten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2023-2027, een mooie kans om samen met collega’s een nieuwe koers voor de komende jaren vorm te geven. We vinden plezier in ons werk belangrijk. We stimuleren elkaar, bevragen elkaar en geven elkaar feedback. Zo worden we elke dag een beetje beter. Goed samenwerken is hierbij onmisbaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen en ambities.

WAAR WIJ VOOR GAAN: SAMEN ÉÉN UWOON

 • Samenwerken houdt in dat wij gezamenlijk ons doel afstemmen en nastreven. Wij zoeken actief de dialoog op, geven elkaar feedback en bieden ruimte voor verschillende perspectieven. Omdat wij begrijpen hoe ons werk bijdraagt aan het grotere geheel, voelen wij ons allemaal verantwoordelijk voor het eindresultaat.
 • Autonomie betekent dat wij ons verantwoordelijk voelen en dat we verantwoordelijkheid krijgen en nemen in ons werk. UWOON biedt duidelijke kaders en schept heldere verwachtingen. Wij vragen en geven hulp als dat nodig is.
 • Creativiteit juichen wij toe omdat wij ons werk continu beter willen doen. Onze ideeën, groot en klein, delen wij. Wij proberen nieuwe dingen, omdat wij niet bang zijn fouten te maken. Wij denken constructief. ‘Ja mits’ vinden wij krachtiger dan ‘nee tenzij’.
 • UWOON staat voor plezier. Wij hebben plezier in ons werk, halen voldoening uit de waardevolle bijdrage die wij leveren voor onze huurders en waarderen het contact met elkaar. Wij zijn geïnteresseerd in elkaars professionele en persoonlijke leven, er is tijd voor humor en we vieren successen.

Meer informatie is te vinden via de website: www.uwoon.nl ; daar vindt u onder publicaties ook het ondernemingsplan en het jaarverslag.

De Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit vijf leden. De kerntaken van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn de volgende:

 • De raad oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, de realisatie van de doelstellingen en op de algemene gang van zaken in de stichting en daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden.
 • De raad is werkgever van de directeur-bestuurder.
 • De raad dient als klankbord voor het bestuur.

De leden van de RvC dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn conform teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De raad komt tenminste 5 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn er nog vergaderingen van de Auditcommissie, de Vastgoedcommissie, de Remuneratiecommissie en themabijeenkomsten. Tevens wordt een commissaris verwacht bij speciale evenementen zoals een eerste paal en oplevering alsmede bijeenkomsten van de huurdersorganisaties.

Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan eenmalig herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.

 Profiel individuele leden Raad van Commissarissen
Elk lid van de raad dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook de leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is. De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Elk lid van de RvC beschikt over de volgende (bestuurlijke) kwaliteiten en kernmerken. Hij of zij:

 • heeft maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid, kan de invulling van de missie en doelstellingen bewaken;
 • kan maatschappelijke trends relateren aan de volkshuisvesting en heeft een open houding ten aanzien van belanghouders;
 • is onafhankelijk ten opzichte van de bestuurder, mede-commissarissen en de organisatie en maakt mogelijke tegenstrijdige belangen bespreekbaar;
 • heeft een kritisch vermogen en kan daarmee doortastend omgaan;
 • kan in een team functioneren; kan zich flexibel opstellen, heeft zelfreflectie en inlevingsvermogen;
 • vertoont goed voorbeeldgedrag; is integer zowel binnen als buiten de RvC;
 • onderschrijft en voelt zich betrokken bij de missie en doelstellingen van UWOON;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar;
 • is bereid zich jaarlijks bij te scholen;
 • is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren;
 • is beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij bestuurlijke netwerken.

Elk lid van de RvC beschikt over de volgende deskundigheden. Hij of zij:

 • is specifiek deskundig op minimaal één van de aangegeven beleidsterreinen;
 • heeft affiniteit met de sector volkshuisvesting;
 • beschikt in voldoende mate over financieel-economische deskundigheden;
 • brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen door een (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven c.q. in de zakelijke dienstverlening of in een andere maatschappelijk erkende functie;
 • is bekend met de actuele sociaal-economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal.

Specifiek profiel: op voordracht huurders

Het betreft een commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties. Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:

 • De commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersorganisaties en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen.
 • Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.
 • Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van UWOON.
 • Visie op of ideeën over huurdersparticipatie.
 • Binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting; ook op het vlak van wonen, welzijn en zorg.
 • Woont in het werkgebied van UWOON.

Passend bij de teamsamenstelling van de RvC wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking en verbindend zijn. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog, verrassende vragen durft te stellen om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de VTW beroepsregel. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 10 oktober 2022.

Planning:
Voorselectiegesprekken:                        tot 1 november
Bespreken shortlist:                              begin november (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij UWOON:              medio november
Benoeming per:                                   1 februari 2023

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7827) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging (let op: mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen).

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren