directeur-bestuurder

Jutphaas Wonen, Nieuwegein, Utrecht
Voor Jutphaas Wonen zoeken wij een gedreven, daadkrachtige directeur-bestuurder met een groot volkshuisvestelijk hart. U kunt reageren tot en met 30 september a.s. (ref.nr. 7831).

In het hart van de Nieuwegeinse samenleving biedt Jutphaas Wonen een duurzaam antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen.

Profiel

Wij zoeken een gedreven, daadkrachtige directeur-bestuurder met een groot volkshuisvestelijk hart. Een verbinder, communicatief sterk, die in staat is bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en nieuwe verbindingen te creëren. Iemand die de toegevoegde waarde van Jutphaas Wonen kan versterken en deze goed onder het voetlicht kan brengen van samenwerkingspartners en huurders.
De nieuwe directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen is het gezicht van de organisatie, zowel intern als extern. Iemand met een visie op de ontwikkelingen binnen de sector, open voor innovatie en in staat om op energieke en overtuigende wijze de strategie tot uitvoering te brengen.
Een verbinder, met hart voor de doelgroep, die bewonersparticipatie vanzelfsprekend vindt en een goed evenwicht vindt tussen ziel en zakelijkheid.
Een inspirerend, ervaren leidinggevende en netwerker, scherp, analytisch, die mensen in beweging krijgt, sturing én vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.
De directeur-bestuurder onderschrijft het nieuwe ondernemingsplan (op dit moment in een afrondende fase), voegt eigen accenten toe en kan de uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij beschikt over de juiste balans tussen mens- en resultaat.
De directeur-bestuurder is open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken.

Respectvol en integer, samenwerkend vanuit vertrouwen, dat zijn de uitgangspunten. Dit vraagt van de directeur-bestuurder maximale transparantie in het informeren en communiceren, op hoofdlijnen indien mogelijk, in detail indien nodig.

De opdracht:
Jutphaas Wonen zoekt een directeur-bestuurder die:
• de kwetsbaarheden van een kleine woningcorporatie kan verminderen door het aangaan of versterken van waardevolle samenwerkingsverbanden;
• kansen ziet, ondernemend is, zodat de waarde van Jutphaas Wonen als zelfstandige woningcorporatie binnen Nieuwegein behouden blijft;
• met de organisatie de missie en visie van de corporatie vertaalt naar weloverwogen strategie en beleid;
• affiniteit heeft met HR-beleid en zich inzet voor een duurzaam personeelsbeleid en –bestand;
• externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de corporatie zoals landelijke ontwikkelingen en regionale samenwerking, inpast in de strategie van de organisatie.
• affiniteit heeft met besluitvorming rond investeringsvoorstellen van nieuwbouwprojecten.

De organisatie

Jutphaas Wonen is een lokaal verankerde woningcorporatie, dat is onze toegevoegde waarde. We hebben korte lijnen en schakelen snel, zowel tussen collega’s onderling als in onze samenwerking met huurders, samenwerkingspartners en leveranciers. Als het gaat om het woongenot van onze huurders, kijken we steeds wat nodig is en zoeken we zo nodig naar creatieve oplossingen. Medezeggenschap vinden we belangrijk. 1 op 1 met huurders en ook met ons huurdersplatform lukt dat goed. Graag willen we de komende jaren de invloed van huurders verder versterken en verankeren in onze besluitvorming.
Medewerkers kennen elkaar goed en veel medewerkers zijn al lang bij onze organisatie en huurders betrokken.
We hebben ongeveer 1900 woningen in de gemeente Nieuwegein, een gemeente direct ten zuiden van Utrecht, met ongeveer 64.000 inwoners. Jutphaas Wonen wil groeien. Er liggen op dit moment mogelijkheden om woningen aan onze voorraad toe te voegen. Jutphaas Wonen is een financieel gezonde corporatie. Onze middelen en capaciteit als kleine corporatie zijn echter onvoldoende om alle kansen te kunnen verzilveren. In dit spanningsveld verwachten wij de komende jaren een aantal projectinvesterings-beslissingen te gaan nemen.
Ruim 98% van ons bezit heeft de classificatie DAEB. Als kleine corporatie heeft Jutphaas Wonen ervoor gekozen om onder het verlichte regime van de woningwet te willen rapporteren.

Jutphaas Wonen is eind 2021 gestart met de opzet van een nieuw ondernemingsplan. Alle collega’s zijn in tweetallen op bezoek gegaan bij huurders om op te halen hoe het met hen gaat en wat zij nodig hebben. Met de uitkomsten zijn we ook bij onze stakeholders geweest om te vragen of zij de genoemde punten herkennen en welke aandachtspunten zij voor ons zien. Het stelt ons voor keuzes op thema’s als woningnood, woonlasten en energie, beschikbaarheid van steun, zorg en aandacht, doelmatigheid versus nabij en afstand tussen huurder en ons als professionals. Met collega’s gaan wij die keuzes maken en werken we toe naar een nieuw ondernemingsplan. Tot die tijd werken we aan de doelstellingen uit het ondernemingsplan 2018-2022 Voor Nieuwegein: duurzaam en sociaal.
Waar Jutphaas Wonen voor staat
We zijn al honderd jaar werkzaam in Nieuwegein; ons hart ligt bij deze stad, bij haar inwoners en bij onze huurders in het bijzonder. We zijn kleinschalig, overzichtelijk, toegankelijk en eerlijk. We schakelen snel, we zijn besluitvaardig en we zijn oplossingsgericht. We werken nauw samen met verschillende partners. We bieden maatwerk waar dit past en we bieden huurders mogelijkheden voor zelfregie. We zijn innovatief en creatief, onder andere op het terrein van duurzaamheid, transformatie, nieuwbouw, bewonersparticipatie en zorg. We pakken de kansen die er in ons werkgebied zijn, in samenwerking met partners. We komen onze afspraken na, zijn transparant in ons doen en laten en we zijn aanspreekbaar op behaalde resultaten.

Meer informatie over Jutphaas Wonen vindt u op: https://www.jutphaas.nl/

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Taakvelden en taken van de directeur-bestuurder

Beleidszaken:
• Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het ondernemingsplan van de woningcorporatie.
• Draagt zorg voor beleidsontwikkelingen op de verschillende deelonderwerpen en zorgt voor samenhang tussen de beleidsplannen.
• Draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

Management:
• Is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale organisatie.
• Is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, ten minste conform de Wet op de Ondernemingsraden.
• Is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
• Heeft kennis heeft om investeringsbeslissingen te beoordelen.
• Voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam en stafmedewerkers.

Vertegenwoordiging:
• Draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern.
• Verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt de directeur-bestuurder samen met leden van het managementteam en medewerkers.
• Voert overleg en onderhandelingen met de huurdersorganisatie, overheidsorganen, corporaties, vastgoedpartners, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.
• Is in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen t.b.v. het creëren van investeringsmogelijkheden.

Samenspel met de Raad van Commissarissen:
• Zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC, mede gericht op effectieve besluitvorming.
• Zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie.
• Weet de samenwerking met de RvC zinvol en constructief te benutten.
• Neemt deel aan de vergaderingen van de RvC.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder:
• heeft ervaring binnen de volkshuisvesting en onderschrijft de doelstellingen, waarden en normen van de volkshuisvesting; heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting;
• is een maatschappelijk ondernemer die samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belangenhouders met name de huurdersorganisatie en gemeente en daarnaast andere maatschappelijke partners zoals collega-corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen;
• beschikt over visie en onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op (midden)lange termijn voordoen en draagt er zorg voor dat er toekomstscenario’s worden uitgewerkt die hierop zijn gebaseerd;
• is resultaatgericht, sturend en initiërend; is, samen met het MT, gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van belangrijke aspecten van het strategisch meerjarenplan;
• is een inspirerend leider, geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid zodat zij kunnen excelleren;
• is duidelijk en besluitvaardig, óók in moeilijke situaties, gericht op het verantwoord inzetten en omgaan met de middelen van Jutphaas Wonen;
• is zichtbaar en aanspreekbaar voor huurders, zoekt met hen verbinding en kan op overtuigende wijze de belangen van huurders en Jutphaas Wonen afwegen;
• is een gerespecteerde gesprekspartner voor huurders, gemeente en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt;
• heeft ruime ervaring in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke managementfunctie;
• heeft ervaring met governance en het werken met een RvC;
• is gewend om ook intern de verbinding te zoeken en er voor te zorgen dat de verschillende afdelingen goed met elkaar samenwerken zodat de ondernemingsdoelstellingen in gezamenlijkheid worden gerealiseerd;
• is bekend met de kwetsbaarheden van een kleine organisatie en heeft een visie op hoe deze beperkt zouden kunnen worden;
• beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal D. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 1 oktober aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken: begin oktober
Shortlistbespreking: 11 oktober (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde: 21 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur
Tweede selectieronde: 31 oktober tussen 9.00 en 13.00 uur

Exacte data volgen z.s.m.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging (let op: mocht u deze bevestiging NIET ontvangen, neem contact met ons op). U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 7831.

Direct solliciteren